فواد شمس

foad.shams@gmail.com

 

حاشيه؛ دموکراسي ليبرال را به چالش کشيد/

نشریه دانشجویی نسل سوم

 

آشوب هاي چند هفته اي در حومه ي پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه را مي توان از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داد. در اين جا تنها نگاهي گذرا به اين حوادث مي اندازيم تا شايد در فرصتي ديگر به تفصيل به اين امر بپردازيم.

 

فرانسه را همواره مهد دموکراسي ليبرال و کعبه ي مقصود تماميت ليبرال دموکراسي نام نهاده اند. البته اين امر در حالي است که کمون پاريس و مي ٦٨ که هر دو نقاط عطفي  در جنبش تحول طلب  بودند در اين سرزمين روي داد. اما در اذهان عمومي  فرانسه گهواره ي تمدن بورژوازي بوده است. در ان جا همواه بر اين تاکيد شده است که حقوق انسان ها بر اساس قوانين ليبرالي و بر روي کاغذ برابر است. هر انساني داراي حقوق بشر جهان شمول و حقوق شهروندي در چارچوب دولت ملت مي باشد.  و در عرصه ي واقعيت  اين موضوع به شيوه ي ديگري خودنمايي مي کند. تبعيض هاي قومي نژادي ، فاصله ي طبقاتي ، خشونت و سرکوب گري مفرط نيروي هايامنيتي, اين پاسداران وضع نامطلوب موجود در  زير يک لايه ي نازک و بزک شده از قوانين و اخلاقيات دروغين و انتزاعي پنهان گشته است.

 

زماني که بخشي از جامعه که همواه حذف شده و همواره ناديده گرفته شده اند از کمترين حقوق انساني برخوردار نبوده اند از کمترين امکان براي حتي يک زندگي معمولي و زنده ماندن هم محروم بوده اند دست به اعتراض مي زنند. ان هم زماني که هيچ مجراي به اصطلاح دموکراتيک و قانوني براي شنيده شدن صدايشان نمي يايند زماني که هيچ راه کار به اصطلاح عقلاني براي ديده شدن نمي يا بند مجبور مي شوند به خيابان بيايند. ان گاه است که منافع طبقات مسلط و اندک افراد قدرتمند به خطر مي افتد ان زمان است که شعار ها و قوانين به ظاهر زيبا دموکراتيک رنگ مي بازند. آن گاه است که چهره ي واقعي فاشيستي سرمايه داري از زير چهره ي بزک شده ي ليبرال دموکراسي بيرون مي آيد و خودنمايي مي کند . آن گاه است که حکومت نظامي در مهد آزادي اعلام مي شود. در گهواره ي تمدن بورژوازي عريان ترين و وحشيانه ترين خشونت ها از پليس بروز پيدا مي کند آن گاه است که حوزه ي فردي  مورد هجوم قرار مي گيرد.

 

تمامي قوانين به ظاهر مقدس و خدشه نيابنده ي دموکراسي ليبرالي زير سوال مي رود. . چون اين دموکراسي واقعي نيست چون در عرصه ي واقعي و عيني جامعه و در زندگي اجتماعي و اقتصادي حق برابري وجود ندارد چون هيچ امکان برابري براي انسان ها وجود ندارد. اين قوانين مقدس ، سخت و استوار ليبرالي با چند کوکتل مولوتف و آتش گرفتن چند خودرو دود مي شود و به هوا مي رود.

 

 (( هر آن چه که سخت و استوار مي نمايد؛ عاقبت دود مي شود و به هوا ميرود.))          کارل مارکس