خدا حافظ لنین سلام سوسیالیسم                                  فواد شمس

 

 

۱- داشتم در یک اتاق پالتالک در مورد جنبش دانشجویی چپ صحبت می کردم و می گفتم که باید به یک بازتعریف دوباره از سوسیالیسم برسیم تا بتوانیم به جلو برویم که یک اس ام اس برایم آمد که کانال یک فیلم خداحافظ لنین را پخش می کند.

۲-  حس نوستالژیک ام تحریک شده بود یاد کتاب های تاریخی که خوانده بودم افتادم جامعه سوسیالیستی که آرمان هزاران انسان بود ... ناگهان فرو ریخت و ما همه مثل آن زن فیلم در کما بودیم و یا مثل آن جوانک سرمست از نسیم تغییرات و اما...............

۳- برخی از ما همچنان در کما مانده اند. اما تمامی کسانی که مثل آن جوان ابتدا سرمست و خوشحال بودند اکنون به خود آمده اند. واقعیت جامعه سرمایه داری را از پس لعاب خوش اب و رنگ تبلیغات دریافته اند از بیکاری اش از خودبیگانگی اش از درهم ریخته گیش و....

۴- زمانی که مادر از تخت برخاست و به خیابان رفت و مجسمه لنین را با هلیکوپتر از جلویش رد کردند اوج فیلم بود در این لحظه بود که لنین فروریخت در ذهن او و هزاران تن مثل او  لنین به تاریخ پیوست و در افق های نورانی گم شد.. شاید اگر اینجا فیلم تمام می شد می شد این فیلم را تبلیغی در راستای حفظ وضع موجود دانست اما تازه فیلم از اینن جا شروع شد. در این جا بود که فیلم در خود و برای ما می گوید که بارفتن لینین تازه سوسیالیسم آغاز شد . تازه پسرک آرمان های خود را در قالب فیلمی که برای مادرش پخش کرد نشان داد آرمان همان نسلی که دل در گرو سرمایهداری داشت اما در مقایبل واقعیت  جور دیگری ظاهر شد.

۵- زندگی ادامه دارد... جوان سعی دارد آن چه که در رویایش از سوسیالیسم واقعی وجود دارد را برای مادرش بسازد آن چه که باید باشد و نیست . در صحنه های آخر زمانی که آن فضا نورد سابق و راننده ی تاکسی کنونی را به عنوان دبیر کل جدید حزب معرفی میکنند در سخنرانی خود که ساخته ی ذهن جوان است می گوید ... سوسیالیسم به دیوار نیاز ندارد آن زمان است که آرمان میلیون ها انسان متحقق شده به نظر می رسد.

۶- با خود می اندیشیدم که ایکاش این گونه که جوان برای مادرش ترسیم کرد اتفاقات رقم می خورد. دیوار ها فرومی ریخت اما به جای کوکاکولا و مد های لباس و ماهواره ..... انسانیت و آزادی و برابری تقسیم می شد.

۷- بعد از اتمام فیلم با خودم زیر لب گفتم خداحافظ لنین و سلام سوسیالیسم . ..آری شاید مدل لنینی سوسیالیسم سرنوشتش آنی شد که همه دیدیم اما سوسیالیسم هنوز برای ما تصور کردنش سخت نشده است. سوسیالیسم در دوردست ها برای ما ایستاده و ما به سمت آن می رویم و بلند فریاد می زنیم سلام سوسیالیسم!

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر 1384ساعت 0:49