مهرداد اصغری

۲٠ آذر؛ افق های جدید در جنبش دانشجویی

۲٠ آذر بزنگاه تاریخی بود که راه نوینی در پیش روی جنبش دانشجویی جامعه ما نهاد. برای اولین بار بعد از چند دهه منکوب شدن افکار و کنش های رادیکال چپ و خواست های راستین جامعه در جنبش دانشجویی این امور بار دیگر در جنبش دانشجویی تبلور ملموس یافت. بعد از چند سال که از ناامید شدن فعالین دانشجویی از کسانی که سعی داشتند با بزک کردن چهره شرایط حاکم بر جامعه این شائبه را ایجاد کنند که امکان اصلاح از درون وجود دارد، گذشته است. این بار دانشجویان این آوانگاردترین اقشار جامعه بدور از هرگونه وابستگی به عوامل قدرت و بدور از بازی های کاذب جناحی خواست های واقعی خود را مطرح کردند.

در تظاهرات روز ۲٠ آذر برای اولین بار شعار های رادیکال و واقعی همچون: آزادی زنان، خواست تشکل مستقل دانشجویی، آزادی فعالین کارگری، نفی نظامی گری، زندگی بهتر، نفی نژاد پرستی، حمایت از زحمت کشان جامعه و ... سرداده شد.

شاید بتوان ۲٠ آذر را طلیعه و سر آغاز جنبش نوین دانشجویی دانست که حتی با دید متفاوتی که مسائل مهمی همچون مسئله ی هسته ای پرداخت. این موضوع که مورد مناقشه ی جناح های موجود و اپوزیسیون است در دعواهای کاذب امر اصلی گم گشته است. این امر که اکنون در سرتاسر جهان مسئله ی هسته ای و زباله های آن به خاطر خطر های عدیده ای که برای محیط زیست دارد باید نفی شود. در ضمن شعار نه! بمب اتم و نه! حمله ی خارجی می تواند نوید بخش راه حل سوم و منطقی تری را بدهد.

دیگر شعاری که جلب توجه می کرد این بود: تنها یک نژاد؛ نژاد انسانی در راستای به رسمیت شناخته شدن حقوق تمامی انسان ها یی که در یک جامعه زندگی می کنند ورای نژاد، رنگ،قومیت،ملیت، محل تولد، زبان، مذهب و ... است. در زمانه ای که پانهای رنگارنگ و انواع افکار پوسیده و ارتجاعی ناسیونالیستی افراطی و شوینیستی شیرازه اجتماع انسانی را تهدید می کند. این شعار بدیلی انسانی و مترقی را در پیش روی ما می گذارد که بتواند به تمامی جامعه اعلام کند که ورای اختلافات دروغینی که از طریق قدرت مندان در بین انسان ها افکنده می شود تمامی ما انسان هایی هستیم که هر کدام به نحوی قربانی این سیستم موجودیم و راه رهایی از آن نفی کلی این سیستم است.

آزادی زن آزادی جامعه است. از دیگر شعار های پیشروانه ای این روز بود. زنان جز تحت ستم ترین اقشار جامعه ما هستند که به واقع این شعار کلیت خواست یک جامعه برابر و آزاد را بیان می کند که در آن این نیمی از جامعه به حقوق اساسی و بنیادینی که همیشه تاریخ از آن محروم بوده اند برسند و این به درستی در گرو آزادی تمامی جامعه و آزادی زنان است و نفی این روابط مردسالار و چه زیباست که جنبش دانشجویی در کنار جنبش زنان پرچم دار این امر باشد.

دفاع از حقوق کارگران و حق تشکل یابی و اتحاد بین دانشجویان و طبقه ی کارگر و دفاع از کارگران زندانی نوید بخش یک همکاری مثمر ثمر بین این دو قشر جامعه برای تغییر بنیادین شرایط موجود می باشد.

در آخر هم ۲٠ آذر امسال افق های تازه و زیبایی را برای آینده جنبش دانشجویی ترسیم کرد. که برای رسیدن به آنها نیاز به کنش و عمل متحدانه ای میان فعالین دانشجویی و ارتباط گیری درست با دیگر فعالین از جمله زنان کارگران و کسانی که برای دفاع از حقوق اقلیت ها تلاش می کنند است.

  ------------------------------------------------------------------------

متن بيانيه‌ي دانشجوها به مناسبت 16 آذر در تظاهرات 20 آذر در دانشگاه تهران

 گزارش الناز ناطقی از تظاهرات دانشجویی 20 آذر 1384 در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو

 گزارش تصویری از تظاهرات دانشجویی 20 آذر 1384 در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو