ا. منوچهري

 

 

نبايدباورشان نمود، بايدکاری صورت داد و دستگاه دولتی راهم قفل کرد!

 


 یکشنبه ۴ دی اعتصاب سراسری کارگران شرکت واحد

 

خبر فوری:رانندگان شرکت واحداعتصاب کردند؛ خیابان های تهران صبح امروزقفل شد!

 

 

 

        پيام جمعی ازکارگران سنديکای شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه طی اطلاعيه ای اينگونه ادا گرديد:

 

     يکنفربرای همه وهمه برای يکنفر!

         پيام طبقه حاکم ازدرهم شکستن اعتصاب کارگران سنديکای شرکت واحداتوسرانی تهران وحومه درروزيکشنبه۴دی۱۳۸۴، دنبال اين نتيجه گيری است: ماهم يکنفرتان وهم همه تان راکه قصدمبارزه داريددرهم می شکنيم۰بعبارت ديگرهم يکنفرشما وهم آن ديگران رانيزمغلوب خواهيم کرد، چراکه ماحق تشکل مستقل را برسميت نمی شناسيم واعتصاب را به حکم والی فقيه مان، ممنوع، حرام وغيرقانونی می دانيم، وجودسندیکا راوسیله اسباب چینی سیاسی وبراندازی می شناسیم وماهمچنان ازشوراهای اسلامی مان دفاع می کنیم ۰

      
 وقتی چنين شدودشمن باچنگ ودندان واردعرصه پيکارگرديد۰برای انجام اينگونه امور، بايدازپيش آماده بودونبايدباورشان نمود!

       وقتی رژيم به مرکزی ترين خواست کارگران اعتصابی که همانا؛آزادی بی قيد وشرط منصوراسانلواززندان است، کمترين وقعی نمی نهد۰پس باادعاهای رسيدگی کردن که همواره برزبان سردارديروزی و" دکتر" امروزی قاليباف جاری است، دنبال زمان خريدن است۰قاضی مرتضوی داردپرونده سازی می کندومی خواهدباچسپاندن برچسب سياسی وامنيتی، به منصوراسانلوکه ازسحرگاه پنجشنبه اول دی۸۴درچنگشان اسيراست، سرکوب همه جانبه سنديکا راتدارک ببيند۰ نبايدباورشان کرد!

 

       بی جهت نيست که درادبيات مان آمده است :

             ترحم برپلنگ تيزدندان                              ستم کاری بُودبرگوسپندان

         در یک ارزیابی واقعی ، می توان گفت : عکس العمل سريع رژيم درطی صبح وعصروشباهنگام يکشنبه روز۴دی۸۴ به اشکال مختلفی نشان داد، که سران رژيم ازهرنيرويی بيشتربه اهميت اين اعتصاب در۱۰منطقه پررفت وآمدتهران واقف گرديدند!

      رژيم زودترازهمه فهميد، اگرديربجنبد، ابتکارعمل ازدستش درمی رودوممکن است خيل عظيم نيروهای اجتماعی بااين اعتصاب همراه گردند۰ازاينروبادستپاچگی وبکارگیری تاکتيک های چندی، خودراآماده مقابله نمود. راه را برپیشروی دانشجویان و دیگر کارگران کارخانه ها درهمراهی با کارگران اعتصابی بست۰    

 

     سران رژیم جمهوری اسلامی برآن شدند،هرچه سريعتروپيش ازآنکه کاراعتصاب بالا بگيرد،آتش اعتراض رادرجاخشک کنند۰بنابراين باتمام قواوبانقشه واردعرصه کارشدند۰حمله وتهديدوضرب وشتم خانواده های کارگران که ازاولين ساعات درچندين منطقه تجمع واعتصاب همراه همسران خود حضورداشتند، دستگيری فعالان وبازجويی های سنگين،اعتصاب شکنی ازطريق واردکردن اتوبوس های شرکتهای خصوصی، ارتشی، مينی بوس، تاکسی هاوماشین های شخصی راواردصحنه کردندتاباجابجايی مسافران تهران بزرگ، نشان دهندازيکسواهميت مسئله راکاملادرک کرده وازسوی ديگر،اعتصابيون وهمراهان آنانراهم درجا، منکوب نمايند!

     دراين ميان هرچه مقاومت کارگران اعتصابی بيشترشد، عقب نشینی رژیم هم تا حدی هم معنی یافت. ازسویی عليرغم سانسورمطبوعات دولتی، خبررسانی ازطريق شبکه وسيع لينکهای خبری وبلاک نويسان، به سرعت، به سايتها واردگرديد واز سوی دیگر، راديوهای فارسی زبان مسئول درخارج ازکشوربا مصاحبه های خود، گسترده ترين خبررسانی هارابعهده گرفتند۰رژيم دريافت که خبراعتصاب راباوجوداين نيروی عظيم خبررسانی، نميشود ازمردم پنهان نمودوخوداين امرمی توانددرميان خشم فشرده مردم، همدلی شهروندان رابا اعتصابیون جلب نمايد. پس باید آرایش جدیدی آغازنمایدوازچند سوعمل کند؛ می توان گفت: رژيم ناچارمجبوربه عقب نشينی شد ۰چانه زنی پيشه کرد، شهردارتهران قالیباف را با اختیارات تمام واردصحنه نمودووعده رسيدگی سريع به خواسته های کارگران رادربين تجمعات مناطق اعتصابی برسرزبانهاانداختندوتعدادی ازدستگيرشده گان راآزادکردند!درست درهمین شرایط فعالانی رانیزدستگیرکردند.

 

       قالیباف اعلام داشت: شورای شهرتهران ،دیگرزعامت شرکت واحد را بعهده نخواهد داشت. پاسخگوی انتظارات شما ازاین تاریخ شهرداری تهران است. همه دستگیرشده گان آزاد می گردند وخواسته های شما نیزپاسخ می گیرد. پس اعتصاب را به پایان ببرید وسرویس رسانی به مردم را ازپی گیرید. رژیم با این وعده دهی توخالی، توانست برامرپیشروی کارگران غلبه کندوازفرارویی اعتصاب جلوگیرد!!

 

    تا همین جا بررسی این نکته ازاهمیت برخورداراست وآن اینکه؛ اعتصاب نشان داد تشکل مستقل وموجودیت سندیکا ونماینده گان پیشرو کارگری منتخب توده کارگران ، که طی این همه سالها کشاکش با " خانه کارگر"، " شوراهای اسلامی کار" ، " وزارت کار"، " حراست "، " عوامل کارفرما" ازمجاری ناملایمات بیرون آمده وآبدیده شده اند واگرهم به فرمان قاضی مرتضوی شبانه ودزدانه دستگیروربوده شوند، درپیکره توده ای تشکل مستقل ، آنچنان ریشه وعمقی ازخود بجا گذاشته اند که بتوانند مقاومت برانگیزند وکارگران را به شوروشعف اعتصاب واعتراض وا دارند!

 

  دراین میان آنچه مهم می نماید، توجه به این امراساسی است؛ آنهایی که تا دیروزمنکروجودی نبرد طبقاتی ومنکرجسارت عملی کارگران درایران بودند وهمه چیزرا پایان یافته می دانستند ومبارزه طبقاتی را خواب وخیال یک مشت چپ وکمونیست فریاد می کردندو می دانندوهمچنان نیزمنتظرند که موشک های کروز، وارتش خارجی، دمکراسی را درایران مستقرنماید به یکباره دیدند که درست دریک روزآفتابی و بفاصله کمترازچندین ساعت ازبازداشت رهبران سندیکا، هزاران هزارکارگرعادی، بدون هدایت گری صدای وسیمای شیرخورشید نشانشان و بدون رهبران اطوکشیده اطاقک های شیشه ای ینگه دنیا،با جسارتی تمام به نشانه اعتراض ازفرمان قاضی مرتضوی، ومحکوم کردن این فرمان وآزادی بی قید وشرط رهبران واقعی خویش، دفاع ازموجودیت سندیکا،طرح چندین باره مطالبات شان،اتوبوس ها را ازحرکت بازداشتند وطی چندین ساعت همه بازی های رژیمی یان را درهم ریحتند واین خبردرسطح خبرگزاری های جهان پخش شد:

 

         رانندگان شرکت واحد اعتصاب کردند؛خیابان های تهران صبح امروز(يکشنبه۴دی۱۳۸۴) قفل شد!

 

   همین خبروگسترش شتاب آن درسراسرجهان، نه تنها معادله سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران را درهم شکست،بلکه پیشخوان سیاست،آن بخش ازسیاستمداران پس تونشین را که ملاقات دوله ها وتدارک کنفرانس های آنچنانی شان راازبالای سرمبارزات خیابانی نیروی رنج وکار،وسنگر بندی توده ای آنان برای صدوردمکراسی شان، آذین می کنند،همه را به کناری نهادند تاقدرت شتابنده خودرا به دشمنان شان نشان دهند.

 

     باید گفت : درطول یک هفته آنچه که نتیجه داد، بی پایه گی قول وقرارهای قالیباف شهردارتهران،وبرجای ماندن مطالبات کارگران برسرجای خود است. همه شواهد گواه آن است ، منصوراسانلورئیس هیئت مدیره سندیکا، باپرونده سازی آشکارقاضی مرتضوی و در زیربازجویی های سنگین وی، دروضعیت جسمی دشوار، همچنان درزندان ودربند209 اوین است. رژیم با ترفند حساب شده خود، اعتصاب را به پایان برده اند، هرچند که زمینه تحرک کارگران بمانند آتش زیرخاکسترهمچنان گرم است ود دم می تواند، شعله گیرد!

 

   دراین پیکار، کارگران باید به قدرت بسیج گرخود که همانا بقاء ودوام سندیکای مستقل است ، متکی باشند. چانه زنی را با پشتوانه تحقق صددرصد اجرایی آن ، حتی نداشتن یک زندانی درزندان این نظام ضد کارگری وقرون وسطایی قبول کنند. دراین میان تنها نماینده گان واقعی کارگران باید طرف صحبت باشند.

 

    آقای ابراهیم مددی درگفتگو با روزنامه شهروند کانادا می گوید : " ما تنها به شرطی دراین مذاکرات شرکت می کنیم که افراد دیگرکه به هیچ شکلی نمایندگی کارگران را ندارند به عنوان کارگران دراین مذاکرات شرکت نکنند" واین نکته را نیزاضافه کنم که درآخرین ساعات پنج شنبه شب 29 دسامبر، آقای ابراهیم مددی نائب رئیس هیئت مدیره سندیکا ی شرکت واحد، درگفتگوی مجدد با روزنامه شهروند اطلاع داد: " سندیکای کارگران شرکت واحد ازشرکت درمذاکرات با شهرداری تهران محمد باقرقالیباف امتناع کرده است. زیرا درگروه مذاکره کننده، افرادی به عنوان نماینده کارگران قرارگرفته اند که ازاین مشروعیت برخوردارنیستند. " نائب رئیس هیئت مدیره سندیکا مددی افزود: " ما برای آزادی منصوراسانلو تمام راههای حقوقی را درپیش می گیریم ودرصورت بی نتیجه ماندن ، اعتراضات کارگری را ازسرمی گیریم " * درقبال این امتناع ازمذاکره که بلوغ نمایندگان سندیکا را نشان می دهد، باید برای زمینه چینی آزادی منصوراسانلو، به ندای همسرش پاسخ داد که پیشتراعلام کرده بود : نگران سلامتی چشم درد،وضعیت دشوارتنفسی همسرش منصوراسانلو است واگرآزاد نگردد؛ به پای دیوارزندان اوین می رود. نباید ادعای های تکراری اینان را باورکرد ، باید کاری کرد وازهمین فرصت بهره گرفت وبه ندای خانواده اسانلو،کازاردفاعی کارگران ،اقدام حمایتی جهانی گسترده ای را به شکل توامان برای پایان بخشیدن به صدوراحکام فعالان کارگری اول ماه مه سقزسال83 وآزادی بی قید وشرط منصوراسانلو ورسمیت سندیکا وتشکلات مستقل سازمان داد.   

 

     نباید باورشان نمود، باید کاری کردودستگاه دولتی ایران را نیزچون خیابانهای تهران قفل کرد، نباید به وعده های سران نظام اعتماد کرد، باید کاری کرد. اعتصاب یادت نره، اعتصاب یادت نره!!قالیباف یادت نره،نوریان باید بره!!

 

   

 

   * ) شهروند، شماره 1046، 30 دسامبر2005،برابرجمعه 9 دی1384