نامهء سرگشاده

به دومین نشست جمهوریخواهان دموکرات و لائیک

 در هانوفر

 

 

 

دوستان ، رفقا

 

دومین نشست عمومی جمهوریخواهان دموکرات و لائیک در شرایطی برگزار می گردد که از یکطرف مردم  ایران  بوسیلهء حاکمیت اسلامی به گروگان گرفته شده اند و از طرف دیگر با ماجراجوئی این حاکمان  خطر تجاوز نظامی امپریالیستی به ایران هر روز جدی تر می شود

 

تجربهء کشورهای همسایهء ایران نشان می دهد که  مداخلهء نیروهای امپریالیستی ، تلاش بی وقفهء مردم ایران، برای کسب آزادی ، استقلال و استقرار دموکراسی را با دشواری های جدیدی روبرو خواهد ساخت . این تجاوز با قربانی کردن مردم بیگناه میهن ما که در سراسر ایران تحت اسارت و زیر تیغ رژیم سبع جمهوری اسلامی بسر می برند ، فاجعه ای را رقم خواهد زد که حتی با کودتای سیا ساخته بر علیه محمد مصدق ، نخست وزیر قانونی کشور ، قابل مقایسه نخواهد بود و میهن ما را یک دورهء تاریخی به عقب خواهد راند

 

 در چنین شرایطی است که شما حول یک پروژهء سیاسی قابل تحقق ؛ جمهوری ، دموکراسی و جدائی دین و مسلک از ساختار دولت ؛ برای آیندهء ایران گرد هم می آیید . ما نیز به عنوان بخش کوچکی از ایرانیان خواستار استقرار صلح و عدالت اجتماعی با آرزوی موفقیت برای این نشست ، توجه شما را به چند نکتهء زیر جلب می نمائیم

 

یکم : ما براین باوریم که امپریالیسم جهانی  در صدد است تا با دامن زدن به احساسات مردم نا آگاه کشورهای متروپل ، زمینه را برای دخالت آشکار در ایران فراهم آورد . بر ماست که با نزدیکی و اتحاد با جنبش ضد جنگ و خلع سلاح جهانی ، با این سیاست غیر انسانی که به قربانی شدن میلیون ها زن و مرد و کودک و پیر و جوان منجر خواهد گردید ، به مبارزه بر خیزیم

 

 دوم : امروز با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران ، تحولات منطقه و سراسر جهان و در شرایطی که حاکمیت و حتی بخشی از نیروهای خارج از آن نیز از جنگ محتمل آینده  سود می برند ، شایسته  است تا نیروهای مدافع استقرار آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران را بشناسیم و از همین امروز در کنار آنها ، با مخالفت آشکار و همگانی با هر نوع مداخلهء امپریالیستی ؛ بویژه آلترناتیو سازی های چلبی گونه ؛ به مبارزه برخیزیم

 

سوم : امروز جنبش های خود جوش اجتماعی  در نفی نظام مذهبی ، جهت استقرار جمهوری ، دموکراسی و دولتی مدرن در حال شکل گیری می باشند . ما نیز در خارج از کشور بایستی با کارزاری همگانی و مداوم  ، از یکطرف جنایات رژیم جمهوری اسلامی در سراسر ایران را بیش از پیش افشاء نمائیم  و از طرف دیگر در اتحاد با نیروهای مترقی و مردمی ضد جنگ ، پروژهء دخالت نظامی در ایران را ؛ تحت هر پوششی که صورت گیرد ؛  خنثی کنیم

 

چهارم : این جنبش برای موفقیت و برداشتن این موانع  و تحقق آرزوهای صد سالهء مردم ایران بایستی هماهنگی آرزو و عملِ تمامی نیروهای دموکرات و مستقل ایرانی ؛ اعم از متشکل و غیر متشکل ؛ را فراهم آورد . این "جنبش"  در سال گذشته آنچنان که شایسته است در این زمینه عمل نکرده است

 

پنجم : صفوف جنبش فراگیر و مستقل جمهوریخواهی ، در راستای ایجاد بدیل دموکراتیک و لائیک ، در حالیکه با کلریکالیسم رژیم جمهوری اسلامی در تضاد است ، شایسته است تا صفوف خود را از هرگونه نزدیکی با ایده های نظام های موروثی و مسلکی منفک سازد . صفوف ما از ایده ها و باورهائی که خود را خارج از قدرت لایزال مردمی و دراتکاء به نیروهای امپریالیستی بیان می سازند  ، می بایستی دوری کنند

 

ششم : حرکت جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ، باید در عرصه های نظری و عملی دخالت های مستمر و پیگیر داشته باشد و پرچم مبارزه در این دو عرصه را فعالانه به اهتزاز در آورد ، زیرا گسترش هر چه  بیشتر نیروی کوچک ما در خارج از کشور ، در عمل اجتماعی محک زده می شود . بعبارت دیگر ، عمل  پیگیر  معیار روشنی جهت گسترش این حرکت خواهد بود . عملکرد ما در چنین جهتی اگر با نیروی فکر و اندیشه های اجتماعی امتزاج یابد ، شکوفائی آن را افزون خواهد ساخت

 

آنچه که ما را در تحقق اهداف فوق یاری خواهد داد انتخاب گسترده و دقیق افرادی است ؛ که برغم  باورهای متفاوت به شکل جمهوری در آیندهء ایران ؛ به آنچه در بالا اشاره گردید ، در چهارچوب ایجاد ارادهء واحد "جمهوریخواهی" ، مومن باشند تا در سال آینده بدون لغزش به چپ و راست در راستای سازمان دادن بخشی از این جایگزین دموکراتیک بطور تمام عیار کوشا گردند

 

 

 

با آرزوی موفقیّت برای تمامی کوشندگان راه آزادی ، صلح وعدالت اجتماعی

 

 

 

 

ایرانیان جمهوریخواه ، دموکرات و لائیک - پاریس                                                                      

  

 

                                                            

IRDL2003@yahoo.fr