مدافعان کارگران ایران را بهتر بشناسیم!


        پس از سرکوب اعتصابات کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، توسط رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، در روز شنبه 4 فوریه سال جاری، ناگهان اعلام گردید که "در یک اقدام تاریخی و بی سابقه" - به نقل از تروتسکیست های وطنی - "کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری" و "فدراسیون اتحادیه های جهانی"، روز 15 فوریه را، روز جهانی همبستگی با کارگران ایران اعلام کرده اند.

       این "اقدام تاریخی و بی سابقه" از سوی چه نهادهائی صورت گرفته است؟

      کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری
(The International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU

      این نهاد که در سال 1949 تاسیس شده و مراکزش در ژنو، نیویورک و واشنگتن می باشد، کنفدراسیونی از اتحادیه های کارگری کشورهای مختلف می باشد.
      این کنفدراسیون، رابطه ی نزدیک و هماهنگی با "سازمان جهانی کار" داشته و نقش مشورتی با "شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد" دارد.
     همچنین در ارتباط نزدیک با "صندوق بین المللی پول"، "بانک جهانی" و "سازمان تجارت جهانی" می باشد .  بنابراین در جهت انحراف مبارزات کارگران کشورهای عضو، تقریبا با تمام موسسات امپریالیستی مربوطه، همکاری می کند.

      کمیته ی مشورتی اتحادیه ها برای سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی
The Trade Union Advisory Committee (TUAC) to
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

    این موسسه با داشتن یک نقش مشورتی، واسطه ای میان اتحادیه ها و "سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی" است.
"
سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی" کنوانسیونی است میان 30 کشور، که متعهد به داشتن دولت های دمکراتیک! و اقتصاد بازار هستند.
"
    کمیته ی مشورتی اتحادیه ها" (TUAC) در سال 1948 تاسیس می شود. هدف از تاسیس این کمیته، هماهنگ ساختن اتحادیه های کارگری در کشورهای اروپائی با اجراء طرح مارشال - برنامه ی بازسازی اروپا - بود.

    امروزه، نقش این کمیته در حال دگرگونی است. نقش جدید این کمیته، رهبری سیاست های بین دول برای پیش برد سیاست های جهانی سازی است. به عبارت دیگر، در راستای پیش برد سیاست های جهانی سازی، نقش این کمیته، ایجاد اطمینان برای سرمایه های امپریالیستی است که بازار جهانی در حال تعادل است و خطری از سوی جنبش کارگری آن را تهدید نمی کند.
    همچنین، این کمیته مسئول هماهنگی اتحادیه ها با مصوبات سالیانه ی دولت های بزرگ امپریالیستی، یعنی گروه "جی 8" - (G8) است.

     ضمنا، این هر دو موسسه، عضو "فدراسیون اتحادیه های جهانی" می باشند.

      بنابراین، حمایت موسسات امپریالیستی از کارگران ایران، واقعا "یک اقدام تاریخی و بی سابقه" است!

                                                                               بهمن آرام
                                                                             
فوریه 2006

                                                                               www.19bahman.net    

                                                                                   isaned@hotmail.com