ملت هاي «ديكتاتور پرور» چه زماني خود را محاكمه خواهند كرد؟!

محمدباقر صميمي

www.ronamag.com

 

سرانجام صدام حسين، ديكتاتور عراق در طي حكم دادگاهي به پاي چوبه دار مي رود او را جلاد عراق- هم نام نهاده اند. شخصي كه در مدت زمامداريش هزاران نفر از مردم عراق را قتل عام كرد، و چند جنگ بزرگ را به منطقه تحميل نمود و هزاران نفر از مردمان خود و ديگر كشورها را به كشتن داد با خسارات مادي و معنوي بسيار از همه مهمتر پاي نظاميان ديگر كشورها را به منطقه باز كرد. كه اصلاً خوشايند مردمان اصيل، آزادي خواه و استقلال دورنگر طلب منطقه نيست. صدام را هر چه بناميم ديگر فرقي نمي كند. اما چگونه شد كه صدام آن مرد عشيره اي به يكباره    شخصيتي شد كه همه اين بلاها را مي توان بدو نسبت داد؟ آيا يك فرد مي تواند به تنهايي اينقدر توانمند باشد؟! كه تمامي معايب را   تنها از آن او دانست؟ اين سئوالي است كه همه بايدآنرا پرسش كنيم؟بسيار در اين زمينه مي توان تفكر كرد وجستجو،در اين جستجونقش ملت عراق تاچه ميزان؟آيا همين ملت نبوده اندكه سربازانش دراين قتل عام هاو جنگ هادست داشته اند؟خودصدام حسين وكادر رهبريش مگرچه تعداد بوده‌اند؟كه توانسته اند اينهمه كشتاركنند؟!حتماً براي كشتن يك فرد با ايمان مقاوم اگر دوسه نفرلازم نباشد لااقل به يكنفرنياز است.قتل عام ده ها هزار نفر كرد و مبارزعراقي مطمئناً به تعداد همان نفرات مقتول،  قاتل لازم داردو بسيار بيشترتاييد كننده و فزونتر سكوت كنندگان در برابر آن.اينان چه كساني بودند؟آيا جز اين است كه مردم عراق بوده اند؟درحقيقت بايد گفت كه مردم عراق همديگررا ميكشتند،اما به نام صدام! آنروز ها كه صدام با فريادهاي«يا صدام يا سيدي»با انبوهي از مردمان    به سياهي مي زد استقبال مي شد، آن مستقبلين چه كساني بودند؟ اكنون كه طشت اقبال صدام از بام به زمين افتاده همان انبوهي از مردم كه باز هم به سياهي مي زند فرياد مي زنند «الموت لصدام». بايد دقت كنيم! اين پديده شگرفت را. آيا مردم عراق و تحليل گران آگاه اين مهم را به بحث كشيده اند؟ سؤال اينست كه پديده به وجود آمدن ديكتاتورها در كدام بستر مناسب به نتيجه مي رسد؟ نقش ملت ها در پرورش ديكتاتورها تا چه ميزان است؟ به جرأت مي توان گفت كمتر كسي خود را درگير اين چالش و بحث مي كند و ورود به اين گونه مباحث شجاعت و مسؤليت بالائي را مي طلبد.

به شخصه معتقدم كه در پي به دار كشيدن يك ديكتاتور در حقيقت يك ملت ساخته دست خويش را به دار مي كشد. اما با اين دار كشيدن چون خود را مبرا از اين «پرورده خويش» مي داند خود را به نقد نمي كشد و در تسلسلي ديگر ديكتاتوري ديگر را در دامن خويش پرورش خواهد داد. و تنها موقعي بر در اين دور باطل قفل زده خواهد شد كه «ملت هاي ديكتاتور پرور» خود را هم همگام با ديكتاتور خويش به محاكمه كشند.  

بحث را در همين جا مي بنديم و منتظر تحليل ها و ديدگاههاي شما هستيم موضوع را جدي بگيريد.

پيروز باشيد

 

 

 

محمدباقر صميمي

www.ronamag.com