http://www.gozareshgar.com/?id=22&tid=2655

 

از پنج سال قبل در چنين روزهائي تا فردا.......

 بهروز سورن

5 سال گذشت و همچنان گزارشگران به فعاليت روزانه در انتشار اخبار بيمرز و بي سانسور خود ادامه ميدهد . مسير ناهموار و پر مخاطره ما ، فراز و نشيب ها و آموزشهائي كه در اين دوران داشتيم  جز با همكاري و هماهنگي هاي شما عزيزان كه هر روز و هقته از اين سايت ديدن كرده ايد و گاها نسبت به خطاها و لغزش هاي  ما ويا تلاشهاي مثبت همكاران سايت واكنش نشان داده ايد، نميتوانست پيموده شود.

 

اين نهاد همچنين  نميتوانست با انگيزه هاي دست اندركاران آن تنها ابزاري براي انتشار و واسطه اي خبري تحليلي، فرهنگي اجتماعي باقي بماند.  شور و تمايل به همياري  در امر سياست و آنچه خارج از محدوده كار ما جريان داشت، همواره  دخالتگري در حوزه  مبارزه با سانسور، دفاع از حقوق انسانها و حمايت و پشتيباني از مقاومت مردم كشورمان را در برابر ما قرار ميداد و بدين شكل ضرورت فرانهادن گامهاي خود از محدوده تنگ انتشار بي روح مطالب دريافتي را در برابرمان نهاد.

 

بسياري از همكاران سايت آمدند و رفتند و هريك براي دوره اي كوتاه يا بلند اين رايانه خبري را  ياري رساندند و برپاايستادن ما را تا امروز ميسر ساختند.    

سپاس بيكران از اين دوستان و اميد به اينكه روزي فارغ از مشكلات بازگردند و اين نهاد را همچنان برپا استوار سازند.  

اين تمايل كه گزارشگران نميتواند تنها با اكتفا به مولفه هاي مطبوعاتي به حضور خود ادامه دهد ما را بر آن داشت كه خارج از عرف معمول رسانه هاي خبري اقدام به دادن فراخوان هايي چند بنمائيم و از طريق اولي بر تشخص اين نهاد تاكيد كنيم. تشخصي كه حضور حقيقي اين سايت را در كنار صفوف اپوزيسيون دمكرات ، لائيك و راديكال را نشان داد و جايگاه آنرا معين مينمود.

 در كنار اين سمتگيري و با توجه به استقلال فكري و غير گروهي راهبران سايت و اينكه انحرافات جان سخت  و بخشا تاريخي  در تشكلهاي سنتي را بخوبي ميشناختيم ، اقدام به انتشار موازين كار مشتركمان نموديم. از جمله اين موازين تنظيم  نوع ارتباط ما با اين تشكلها بود. امروز و پس از گذشت مدتي طولاني ميتوان صحت و سلامت اين موازين را در معرض قضاوت شما عزيزان گذاشت.

اطلاعيه ها و اعلاميه هاي سازماني  و تشكلهاي سنتي زماني  درج خواهند شد كه تشكل مربوطه گزارشگران را در صفحه پيوندهاي خود قرار دهد.

 

واضح و روشن بود كه اين سازمانها بر اساس آميختگي شان  با مضامين فرقه اي و سكتاريستي،  خود از پذيرش  اين نوع ارتباط با گزارشگران سرباز ميزنند. تشكلهائي  كه نه به نيروي لايزال و بي انتهاي توده ها بلكه بر توهمات خود استوار مانده اند و هر آنچه را كه از ميان توده ها برخيزد با انگهاي مختلف تخطئه ميكنند. در همين راستا موضعگيري اين نهادهاي سنتي را نسبت به رهبران منتخب و خود ساخته جنبش كارگري و دانشجوئي همين چندي پيش ملاحظه نموديم.  

 اسانلو بدينجهت  سازشكار و يا مشكوك ناميده شد زيرا كه از درون سنديكا ي مستقل كارگري بيرون آمده است و تابعي از تمايل و دانش عمومي فعالين كارگري در شرايط خاص خود در داخل كشور است و مهر سازماني اين تشكلها را بر خود و سنديكاي واحد نپذيرفته است.

 به زعم اين بخش از اپوزيسيون جنبش هاي درون كشور نيازمند رهبري نيست. نه به اين دليل كه ميبايستي نهادهاي خود انگيخته  از طريق شورائي يا نهادهاي جمعي خود سازماندهي و خود رهبري شوند بلكه به اين دليل كه جنبشها رهبري داشته اند و دارند.

 

( داشته اند)

 زيرا تئوريسين هائ اين جنبش  در حال حاضر در آرامگاه افتخار  و شهادت  و ... جاي دارند .

( دارند)

 بدين علت كه بقاياي رهبران آن سازمانهاي سنتي و راكد موجودند و اينها همان رهبران اينده ايران ميباشند و طبعا حضور امثال اسانلو و مددي و صالحي و... بيهوده است.

به هر روي  عدم ارتباط فعال گزارشگران با اين طيف  را ميتوان در چارچوب سمتگيري هاي دمكراتيك ما و تعلق به جنبشي مردمي  دانست كه نهادهاي بي شمار مستقل و راديكال را در خود جاي داده است.

دقيقا متعلقين اين طيف،  به گزارشگران همچون ماشين چاپي بي روح و ابزاري بي خاصيت براي انتشار ديدگاه هايشان نظر داشته اند و اين جعبه انتشاراتي  را وسيله ي تلافي جوئي ها و حل و فصل كدورت ها ي كهنه سازماني و شخصي خويش يافتند. طبيعي بود و هست كه سايت گزارشگران اهدافي بمراتب پر معني تر و موثر تر را در دستور كار خود قرار داده است و  آمادگي ايجاد چنين فضائي براي اين طيف را ندارد.

استدلال كردند كه عدم درج نظرهايشان به معني سانسور است.

پيشنهاد كرديم كه ستون آزادي راه اندازي كنيم تا اين دوستان مطالب ي را كه بر پايه مبارزات ايدئولوژيك به سبك سنتي آن  معني ميشود خود در ستون مربوطه قرار دهند. داوطلبي نيافتيم زيرا كه از نقطه نظر آنان وظيفه انتشار  اين دسته از مطالب بر عهده ماست !!

استدلال كردند كه ما به آزادي بيان و انديشه اعتقادي نداريم زيرا از درج مطالب اين چنيني خودداري ميورزيم.

پاسخ داديم كه : گذشته از اينكه محدوديت هاي ما مانع از درج بسياري از مطالب ميشود اما اعتقاد عميقي به آزادي بيان و انديشه داريم و از آن بيش از اين دوستان كه جز نگاه رهبرانشان را در سايت هايشان درج نميكنند، دفاع ميكنيم.

در واقع اعتقاد به آزادي بيان و انديشه وظيفه اي را براي انتشار تمامي مطالب دريافتي بعهده ما نميگذارد.  بلكه دفاع از اين حق را الزامي ميكند. اين حق كه حتي اين دوستان نيز حق انتشار مطالب خود را در نهادهاي خويشتن دارند و دفاع از اين حق وظيفه تمامي معتقدان به آزادي بيان  است. كما اينكه گزارشگران قوه اجرائي جريان يافتن حق آزادي بيان نيست.

جمهوريخواهان دمكرات و لائيك را مكاني متناسب با ويژگيهاي استقلال فردي همكاران سايت يافتيم و تلاش نموديم تا سخنگوي خبري تحليلي گرايش راديكال آن باشيم. گرايشي كه تلاش داشت دقايق راديكالتر اين نهاد را پررنگتر نمايد و فاصله از اتحاد جمهوريخواهان برلن و به تبع آن از سلطنت ومشروطه خواهان و اصلاح طلبان داخل را هر چه بيشتر شفاف نمايد

طبيعي بود كه در جريان عمل خود با موانعي روبرو ميشديم و درد گذر از اين موانع را بجان خريديم.

 در ابتداي امر با  پديده  كم و بيش آشناي سانسور مواجه شديم. سايتهائي نظير اخبار روز، گويا و در انتها نيز سايت صداي ما از درج  مطالب  مربوط به  جناح راديكال اين جنبش خودداري ورزيدند. عدم همكاري اين نهادها در صيقل يافتن جايگاه نظري سايت گزارشگران كمك شايسته اي نمود.  

امروز و با تفكيك صفوف جنبش مستقل جمهوريخواهان دمكرات و لائيك از سازشكاران نقابدار و مريدان اتحاد برلن و اصلاح طلبان داخل اين طيف ( كه نيمي از اعضاي شوراي هماهنگي برخاسته از گردهمائي دوم را در خود داشت)،اين شفافيت  برجسته تر از هر زماني موجود است.      

پروسه تكاملي گزارشگران تا به امروز بر همين منوال بود و ميتوان گفت كه جايگاه نهائي آنرا تعين بخشيد و تبلور استنادي آنرا ميتوان در لينكهاي زير ديد.  

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tid=1300

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=56

 

بيلان كار گزارشگران در حقيقت  امر و بخشا در ايجاد شبكه اي ارتباطي با داخل و خارج كشور منعكس است.   چكيده اي از اين تلاشها را ميتوان در لينكهاي زير مشاهده كرد.   انتشار ويژه نامه ها، فراخوانها و سلسله  گفتگوهاي ما از آنجمله اند. 

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=52

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=55

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=40

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tid=1783

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tid=1435

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tid=958

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tid=816

 

اين مجموعه هاي ارزشمند علاوه بر كوشش هاي توليدي،  نمايانگر تمايل براي دخالتگري ما در عرصه تحولات سياسي اجتماعي بوده است كه پاسخ مثبت همراهان سايت را بدنبال داشت.    بدين ترتيب  گزارشگران در عرصه اي جديد خود را يافت. حوزه اي از فعاليت انتشاراتي  كه  با دقايقي ديگر و از نوع خود ويژه آن  خويشتن را بازتعريف كند.  

بي شك پانهادن در فاز جديد فعاليت كه همانا دخالتگري و تاثير بر روند مقاومت و مبارزات ايرانيان در برابر استبداد و سركوب و براي نيل به دنيائي برتر و بهتر با ابهامات و ناروشنائي هاي بسيار همراه بوده و ميباشد اما جسارت و  اشتياق  ما در برداشتن گامهاي اوليه اين دگرديسي مويد ما بود.      

در اين سالها آموختيم كه چگونه تنوع فكري در ميان همراهان سايت را در چارچوب موازين مان تشخيص دهيم و به چه منوال آن را تحمل و بازتابيم.   آموختيم كه چگونه ميتوان ارتباطي دمكراتيك و متقابل با خوانندگان سايت برقرار نمائيم    و .....      

بي شك اين آموزشها ادامه خواهد داشت و قطعا نظرات دوستان و خوانندگان سايت در جهتگيري ما در انتشار مطالب دخيل خواهد بود.       اما دنياي ارتباطي ما با نهادهاي انتشاراتي و خبري تحليلي موجود در اپوزيسيون دمكرات، چپ و راديكال همچنان نمايانگر تاريك و روشن هائيست كه در ادامه كار ما بي تاثير نخواهد بود.   در همينجا از دست اندركاران نهادهاي انتشاراتي  ايرانسكوپ، سلام دمكرات، آزادي بيان، لجور، اطلاعات نت، ايران تريبون و... كه بي توجه به اين پراگماتيسم در انتشار اطلاعيه هاي جنبش مستقل جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ايران نهايت همكاري را نمودند صميمانه و به سهم خود مراتب تشكر را دارم.      

بعبارتي ديگر اين شبكه ارتباطي در بخشهائي همچنان بر پراگماتيسم سياسي استوار است. پراگماتيست ها اما از داخل همين طيف هستند و عليرغم تلاشهاي مبارزاتي خود كه بر همه ما واضح  است ، اين بيماري را همچنان در خود مستتر دارند.  

اين طيف انتشار اطلاعيه ها، گزارشات و اعلاميه هاي طيف جنبش مستقل جمهوريخواهان دمكرات و لائيك را مضر بر ارتباطات خصوصي و رفيقانه خود با افرادي از گرايش  مماشات طلب بقاياي شوراي هماهنگي هانور ميدانند.      

به هر روي اميد به آنكه اين بخش متشكل از اپوزيسيون راديكال خارج از كشور داروي غلبه بر مصلحت طلبي ها ي خود را بيابد.          

بهروز سورن    

sooren001@yahoo.de

  19.8.2007