مصاحبه سايت گزارشگران با م راد درباره بحران هسته اي ايران

بحران هسته ای ايران

m.rad@gmx.net

م راد: با تشكر از سايت گزارشگران

.........

گزارشگران:
 

1 -  پس از انتخابات اخير فرانسه دولت اين كشور سياستهای‌ خود را در رابطه با  انرژی ‌هسته ای‌ ايران تغيير داده كه با سياست دولتهای  پيشين اين كشور تفاوت اساسی دارد علت اين تغيير سياست چيست؟

م . ر ا د :

با انتخاب آقای ‌ساركوزی ‌بعنوان رئيس جمهوری  فرانسه سياست های‌ دولت در بسياری ‌عرصه ها تغيير كرد فرانسه كه يكی‌از اعضاء‌اصلی تروئيكای ‌اروپا در رابطه با مسئله هسته ای ‌ايران بود بر خلاف آلمان تغيير موضع داده و خواهان همكاری كشورهای اروپايی  با آمريكا در رابطه با ايران شد دولت فرانسه پا را فراتر گذاشته و اعلام كرد كه اگر ايران به فعاليت های ‌هسته ای خود خاتمه ندهد جنگ با ايران اجتناب ناپذير خواهد بود كمی ‌قبل از آنهم رئيس جمهور سابق فرانسه ايران را تهديد به استفاده از بمب اتمی ‌كرده بود اين همه مسئله نبود فرانسه از سالها پيش در گير تنش های ‌داخلی‌ برای تنظيم استراتژی ‌تازه ای ‌‌بر آمده بود كه بر طبق آن منافع ملی ‌فرانسه را در طولانی مدت تضمين كند.

فرانسه پيش از تجاوز آمريكا بعراق  موفق نشده بود با آمريكا برسرمنافع ملی ‌خود در خاورميانه بتوافق برسد اين تضاد تا آنجا پيش رفت كه مناسبات اقتصادی فرانسه با آمريكا لطمات شديدی ديد و محصولات فرانسه در آمريكا تقريبا بايكوت شد.

فرانسه كه عملا از صحنه رقابت ها دور مانده بود تلاش كرد تا قانون اساسی اتحاديه اروپا را هرچه زودتر بتصويب اعضاء آن برساند  كه عملا با مخالفت مردم بسياری‌از كشورها از جمله خود فرانسه مواجه شد كه ضربه مهلكی به سياست اين كشور وارد آورد فرانسه بيكار ننشست و تروئيكای‌اروپا را با شركت انگلستان و فرانسه ايجاد كرد آنهم در شرايطی كه موضع انگلستان بشدت ضعيف شده بود.

فرانسه مدتی ‌با حربه تروئيكا وارد صحنه سياسی جهان شد و اميد وار بود تا با زير فشار قرار دادن ايران در رابطه با مسئله هسته ای‌ و توافق با اين كشور موقعيت خود را تثبيت كند كه اين مسئله هم عملا با موضع گيری ‌روسيه و دوجنگ اسرائيل با فلسطين و لبنان  تقريبا نقش بر آب شد.

عدم موفقيت اين سياست  تضاد جناح های ‌درگير در سيستم امنيتی و سياسی كشور را افزايش داد در اين مرحله بود كه ساركوزی‌ با مطرح كردن منافع  ملی ‌فرانسه در الويت طرح خود را بكرسی نشاند و رئيس جمهور فرانسه شد اساس تز ساركوزی باز سازی رابطه نزديك و همكاری با  آمريكا و همزمان استفاده از قدرت نظامی برای ‌پيشبرد سياستهای خود در عرصه بين المللی بود.

با اتخاذ اين سياست بلافاصله آمريكا امتيازات فراوانی ‌به فرانسه داد و از اين كشور دعوت كرد تا مسئوليت بيشتری ‌در خاورميانه وجهان بعهده بگيرد روابط تجاری فرانسه با آمريكا بحالت عادی ‌باز گشت و از شش موسسه مالی بين المللی‌ رهبری  پنج تای ‌آنها به فرانسه واگذار شد  در واقع آمريكا پذيرفت كه فرانسه را در استراتژی خود شريك كند فرانسه تحت عنوان اينكه ايران منافع ملی فرانسه را در خاورميانه بخطر انداخته است مسئله هسته ای‌ ايران را پيراهن عثمان كرد.

گزارشگران :

2 دولت جمهوری اسلامی ايران ‌مدعی ‌است كه فعاليتهای ‌اتمی اين كشور صلح آميز است ودر چهارچوب مقررات سازمان انرژی ‌اتمی‌ قرار دارد وتا كنون ايران از اين چهار چوب عدول نكرده است آيا اين موضوع صحت دارد و اگر نه در كجا ؟

 م . ر ا د :

منظور از صلح آميز بودن فعاليتهای ‌هسته ای آن است كه ايران موظف است در چهارچوب قوانين آژانس بين المللی ‌اتمی‌ و با نظارت مستقيم بازرسان اين سازمان به كار خود ادامه بدهد اين كنترل بدان مفهم است كه ايران حق ندارد سلاح اتمی ‌توليد كند و يا تكنيك غنی ‌سازی‌ اتمی ‌خود را بديگر كشورها صادر كند در واقع سيستمهای‌ صنعتی غنی ‌سازی ‌ايران  ‌بايد استانداردهای غلظت اورانيوم  را پائين 5%  نگه دارند همه اين قوانين در صورتی‌ اعتبار دارد كه ايران عضو سازمان انرژی ‌اتمی  بوده و پروتكل الحاقی را امضاء كرده باشد ايران هم عضو آژانس هست و هم پروتكل الحاقی را امضاء  كرده است ولی‌ پروتكل الحاقی ‌را بتصويب مجلس نرسانده است يكی‌از موارد اختلاف با كشورهای غربی و آمريكا همين مسئله است  علت آنكه جمهوری اسلامی ‌پای ‌امضاء نهايی ‌آن نرفته است اين است كه در شرايط فشار بتواند از آژانس خارج شود.

پس از رايزنی‌های ‌فراوان بين مقامات ايران و تروئيكای ‌اروپا و صدور دومين قطعنامه در سازمان ملل بين آژانس و ايران در تاريخ 27 اوت 2007 موافقت نامه ای ‌به امضاء رسيد  كه دولت ايران موافقت كرد  تا  آژانس انرژی ‌اتمی ‌برای كنترل فعاليتهای  اتمی‌ايران  يك تيم پنج نفره  به ايران اعزام كند و آژانس ميتواند  در مورد بر خورداری ‌و يا عدم بر خورداری از كارخانه ساخت سلاح های هسته ای‌ ، سطوح راكتور آب سنگين ، اروانيوم عنی ‌شده و توانايی ‌توليد موشك های ‌حامل كلاهك هسته ای تحقيق و بررسی كند مواردی كه موجب نگرانی ‌بعضی از كشورهای ‌جهان شده است.

بر اساس اين نشست ايران موافقت خود را برای ‌رسيدن بيك توافق در مورد محدوديتهای قانونی‌ اشاره شده در بالا تا پايان ماه سپتامبر اعلام و آنرا امضاء كند.

 گزارشگران :

3 جمهوری اسلامی ‌در تلاش ديپلماتيك سعی دارد به كشورهای ‌منطقه و ديگر كشورها از جمله كشورهای غربی و آمريكا  كه نگران فعاليتهای‌ اتمی‌ايران هستند بقبولاند كه در صدد ساختن بمب اتمی ‌نيست آيا اين ديپلماسی موفق بوده است ؟

م . ر ا د :

توافق های ‌علنی فوق  با آژانس اگر بمرحله عمل در آمده باشد نشان ميدهد كه ايران  قصد ندارد خود را به سلاح اتمی ‌مجهز كند ولی ‌فشاری ‌كه برروی ‌ايران وارد ميشود مفهمومی ‌بجز آن ندارد كه كشورهای‌‌ غربی ‌خواهان آن نيستند كه ايران به تكنيك هسته ای ‌مسلح با شد.

دولت ايران از تمامی ‌كشورهای  همسايه دعوت كرده است تا از تاسيساست اتمی‌اين كشور بازديد كنند در ماه های  گذشته هيئت های‌ مختلفی‌از كشورهای‌ آسيايی‌ ، آفريقايی‌ ، آمريكای ‌لاتين  و مخصوصا از روسيه و كشورهای اروپايی از اين تاسيسات ديدن كرده اند  مشكل بزرگ آن است كه در خاورميانه بيشتر كشورها  در بحران اقتصادی ‌و سياسی دست و پا ميزنند ايران از نظر اقتصادی ‌و ثبات داخلی‌ و قدرت نظامی‌ شرايط بهتری نسبت به ديگر كشورها دارد.

اگر ايران به اين تكنيك مسلح نبود باز هم بعلت موقعيت مناسبی ‌كه در منطقه دارد هيچ كشور و نيرويی‌ بخصوص اگر در موضع ضعف باشد حاضر نيست به تثبيت بيشتر ايران كمك كند كنفرانس حوزه دريای خزر و توافقات حاصله در آن بزرگترين موفقيت ديپلماسی‌ايران طی سالهای ‌گذشته بود همسايگان شمال ايران در شرايطی قرار دارند كه نياز مبرم به همكاری‌ ‌با ايران دارند در اين منطقه منافع ملی ‌همه كشورهای خزر بهم گره خورده است.

 

گزارشگران :

4- سازمان انرژی ‌اتمی ‌برهبری ‌آقای ‌البرادعی‌ از اوايل امسال بدون جلب رضايت آمريكا و انگلستان و تعدادی ‌از كشورهای اروپايی‌ با ايران توافقنامه همكاری ‌مشترك هسته ای‌ به امضاء رسانده است علت تغيير ناگهانی‌ سياستهای ‌سازمان انرژی ‌اتمی ‌چيست ؟

م . ر ا د :

ترديدی ‌نيست كه سازمان انرژی ‌اتمی ‌جولانگاه قدرت های ‌بزرگ است كشورهای ‌غربی ‌و آمريكا فشار بيسابقه ای به ايران و كشورهای ديگر وارد كرده بودند تا بدون درگيری ‌نظامی ‌مسئله هسته ای ‌ايران را فيصله بدهند با افزايش بحران در خاورميانه و پيچيده شدن اوضاع توازن قوا بضرر آمريكا بهم خورد شكی ‌نيست كه آمريكا در حل مسئله خاورميانه عاجز مانده است خود اين مسئله مواضع طرفداران سرسخت آمريكا را بيش از آنچه انتظار ميرفت متزلزل كرده است .

دوقطعنامه سازمان ملل بر عليه فعاليتهای هسته ای‌ ايران كه محدوديتهای ‌تكنولوژی‌ هسته ای  ‌را در نظر داشت و عدم اجرای آن نشان ميدهد كه كشورها ی جهان منافع خود را در پيوند با منافع آمريكا نمی بينند تحريم های اقتصادی بعضی از ارگانهای رژيم ‌ايران توسط آمريكا نشان ميدهد كه بسختی ‌ميتواند كشورهای ديگر را قانع و همراه خود كند همكاری‌اقتصادی ‌و تجاری چيزی نيست كه كشورها بتوانند از آن چشم پوشی كنند تازه در هيچيك از قوانين سازمان ملل اين مسئله پيش بينی نشده است .

در اين شرايط تنها تشكيلاتی ‌كه باقی ميماند سازمان انرژی ‌اتمی‌ است كه فعلا كسی در صدد متلاشی كردن آن نيست مخصوصا آمريكا كه به اين تشكيلات بيشتر از همه نياز دارد فشار كشورهای ‌اروپايی و آمريكا  ‌منهای روسيه و چين و كشورهای  غير متعهد  و مو ضع پاسيو آمريكا  تشكيلات آژانس را در موقعيتی ‌قرار داد كه با دولت ايران بتوافق اشاره شده در بالا برسد  جمهوری ‌اسلامی هم كه به دو قطع نامه سازمان ملل دهن كجی ‌كرده بود متوجه شرايط جديد شده و همكاری ‌با آژانس را  بيشتر بنفع ايران ارزيابی كرد  تا مخالفت با آن را .

گزارشگران :

5 - بيشتر مفسران سياسی و نظامی بر اين عقيده اند كه علت مخالفت شديد آمريكا و انگلستان با سياستهای اتمی ‌ايران نفوذ ايران در منطقه خاورميانه و عدم همكاری  دولت ايران برای اجرای طرح خاورميانه بزرگ آمريكاست آيا اين مسئله واقعيت دارد؟

م . ر ا د :

بدون ترديد چنين است آمريكا و انگلستان و شركاء ‌به عراق آمده بودند تا خاورميانه را كنترل كنند و اين منطقه را به سكوی پرش برای خفه كردن روسيه و چين قرار دهند تاكتيكی‌ كه ايران از آن استفاده كرد همكاری‌ در جنايت های ‌آنها در افغانستان  و عراق بود تا حداقل در كوتاه مدت دست از سر ايران بردارند مسلم بود كه اگر آمريكا و متحدين موفق ميشدند قال قضيه عراق را در كوتاه مدت بكنند بسرعت مناطق جنوب كشور را اشغال ميكردند و دست ايران را از كل خليج فارس  كوتاه ميكردند اين مسئله پس از اشغال افغانستان در استراليا مورد بحث و توافق قرار گرفته بود.

فلج شدن آمريكا و شركاء در منطقه خاورميانه  و گسترش بحران از آفريقا تا پاكستان كه مسئله تركيه و كردستان هم به آن اضافه شده است و جنگ داخلی ‌در پاكستان و فشار روسيه و چين و كشورهای  شمالی ‌ايران برای ‌برچيدن پادگانهای  نظامی آمريكا در منطقه كه مفهومی ‌بجز سرنگونی ‌دولت كرزای ‌ندارد مزيد بر علت شده اند.

چهار سال جنگ مدت كمی ‌نيست حكومت ايران در اين چهار سال بيش از آنچه انتظار ميرفت خود را آماده كرده است  زمانی‌ كه آمريكا به عراق حمله كرد نفت بشكه ای ‌28 دلار بود ولی ‌حالا به بيش از 75 دلار رسيده است و چه بسا در طول چند ماه آينده از مرز 100 دلار هم بگذرد اينها آن امتيازی ‌بود كه آمريكا به حكومت ايران داد ضمن آنكه طی بيش از چهارسال قادر نشد جلو پيشرفت صنعتی ‌و نظامی‌ايران را بگيرد.

ايران بيك كشور قدرتمند اقتصادی‌، سياسی ، نظامی‌  و ايدئولوژيك در خاورميانه تبديل شده است كه بخودی‌ خود بدون آنكه وارد جنگ شود درصحنه سياست گذاری ‌منطقه حضور دارد با توجه به منابع نفتی و گازی ‌و موقعيت جغرافيايی‌ هيچ كشوری بدون جلب همكاری‌ايران  قادر نخواهد بود توازن قوا را در منطقه بنفع خود تغيير دهد  بهمين دليل است كه ايران رسما اعلام كرده است بايد در منافع منطقه سهيم باشد.

گزارشگران :

6 جمهوری اسلامی‌ پس از انتخاب ‌احمدی ‌نژاد برياست جمهوری ‌كشور سياست ديپلماسی ‌تهاجمی ‌در پيش گرفته و خواهان شركت فعال در سياست گذاری ‌خاورميانه است و ‌رسما اعلام ميكند كه بايد در منافع خاورميانه شريك شود آيا علت مخالفت با سياست اتمی‌ايران ربطی ‌به اين موضوع دارد؟

م . ر ا د :

تا قبل از شروع رياست جمهوری ‌احمدی ‌نژاد  دولت هايی‌ كه بر سر كار آمده بودند دارای ‌استراتژی ‌و تاكتيك مشخصی نبودند در واقع در ايران حكومت منسجمی‌از نظر مديريت جامعه وجود نداشت تاريخ دولت های ايران بعداز انقلاب 1357 نشان ميدهد كه دولت احمدی ‌نژاد كه متعلق به يك جناح حكومتی است تنها دولتی ‌است كه از تكنوكراتها ی ‌ايران  تشكيل شده است كه از زمان بدست گرفتن قدرت اجرايی ‌كشور بيشتر تشكيلاتهای‌ جانبی ‌را همانند شورای  نگهبان ، شورای‌ مصلحت نظام  و  ...   و   .... نه تنها به  حاشيه رانده است بلكه همه آنها را بيرنگ كرده است.

سياست اين جناح ارزيابی از توازن نيروها در داخل كشور و منطقه خاورميانه و سازمان دهی‌ايدئولوژيك آن  بر اساس  مذهب شيعه است گروه احمدی ‌نژاد معتقد است كه بدون يك تشكيلات ايدئولوژيكی‌ كه تمامی ‌ابزار قدرت را سازماندهی كند و در پشت خود داشته باشد عملا حكومت در هيچ زمينه ای ‌موفق نخواهد بود  اين جناح معتقد است كه نيروها ی ‌نظامی كشور ‌بايد دربست در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادی كشور باشند و تمامی ‌تاسياست صنعتی و زير ساختی ‌را كه در اخيتار دولت قرار دارند و يا به بخش خصوصی واگذار ميشوند نظارت و كنترل كند.

برنامه اين دولت فعال كردن تمامی تاسيساتی صنعتی ‌و زيربنايی  بكمك نيروهای  نظامی بود كه در دوران دولت رفسنجانی  و‌خاتمی‌ شروع شده و ناتمام رها شده بودند افزايش قيمت نفت اين امكان را برای ‌دولت احمدی ‌نژاد بوجود آورد تا با دستی بازبه سياست های خود ادامه دهد دولت احمدی نژاد معتقد است كه ايران و حكومت شيعه ايران بايد از نظر اقتصادی ‌و نظامی در همه زمينه ها در منطقه دست بالا را داشته باشد  تا الگويی برای  كشورهای  ديگر در منطقه باشد .

ديد اين جناح اين است كه آلترناتيو خود را در مقابل نيروهای  ملی‌ و سكولار و گرايشات چپ قرار دهد و نشان دهد كه مذهب شيعه قادر است عملكرد بهتر ازهمه  آنها  داشته باشد با اين سياست است كه دولت  احمدی  نژاد به تهاجم ديپلماتيكی در عرصه بين المللی دست زده است وهنوز پافشاری‌ ‌ميكند كه بدون قدرت نظامی ‌و اقتصادی‌ حكومت دوام چندانی ‌نخواهد داشت از طرف ديگر با پا فشاری ‌برروی ‌اين سياست كليه نيروهای  شيعه در منطقه فعال شده كه بخش عمده آنها در جبهه غرب قرار ندارند ومنتظر فرصت هستند تا در شرايط مناسب ابتكار عمل را از آن خود كنند .

گزارشگران :

7- ‌ مدتی ‌است كه روسيه با سياست های نظامی‌ گری آمريكا و منطقه خاورميانه بشدت مخالفت ميكند و چندی ‌پيش با كشورهای  حوزه دريای خزر از جمله ايران قرار داد عدم تجاوز به امضاء رسانده است روسيه تاكيد كرده است كه به تمامی ‌قرادادهای ‌خود با ايران از جمله راه اندازی ‌كارخانه برق اتمی ‌پايبند است  تا چه اندازه اين مناسبات در رابطه ايران با كشورهای غربی‌ موثر بوده است ؟

م . ر ا د :

بر كسی پوشيده نيست كه روسيه در منطقه خاورميانه دارای منافعی‌است همين چند روز پيش آمريكا دولت مالكی ‌را مجبور كرد تا قرار داد نفت با روسيه را بهم بزند اين قرار داد شامل بخشی از منطقه نفتی جنوب عراق ميشد كه بيش از 11 ميليارد بشكه نفت را در خود جای  داده است.

روسيه بيش هفت ميليارددلار از عراق طلبكار است كه قرار بود بخشی از آن را به عراقی ها ببخشد با اين اقدام آمريكا روسيه قصد دارد تمامی‌اين مبلغ باضافه سود آنرا پس يگيرد ترديدی نيست كه روسيه در مقابل هر اقدام آمريكا عكس العمل نشان خواهد داد.

قرار داد عدم تجاوز روسيه با كشورهای  حوزه دريای خزر دير يا زود عملی ‌ميشد در عرف بين المللی‌ هركشوری كوشش ميكند با همسايگان خود روابط حسنه و حسن همجواری‌ ‌داشته باشد در حوزه دريای‌ ‌خزر بعضی از كشورها همانند آذربايجان تا همين چندی ‌پيش موافق همكاری ‌منطقه ای‌ نبودند علت آن فشاری ‌بود كه از طريق آمريكا و تركيه به اين كشور وارد می آمد ولی ‌آذربايجان بتجربه دريافت كه بنفع اين كشور است تا با همسايگان به همزيستی‌ تن بدهد توافق در اين كنفرانس دردرجه اول بنفع منافع ملی‌ ايران بود و عملا تمامی ‌كوشش های كشورهای  غربی بخصوص آمريكا و اسرائيل  را برای ‌متلاشی كردن ايران عقيم گذاشت.

 

 ايران و روسيه در مورد برنامه هسته ای ‌‌ايران بتوافق دراز مدت  دست يافته اند كه الزاما كنترل هسته ای ‌ايران را از طرف روسيه ممكن كرده است شكی نيست كه روسيه نه ميخواهد و نه اجازه ميدهد ايران سلاح اتمی  داشته باشد از طرف ديگر اجازه نخواهد داد تا آمريكا خاورميانه شامل ايران را از آن خود كند و روسيه را در محاصره كامل قرار دهد اين توافق توازن نيروها را در منطقه بالكل بهم زده است علت عصبانيت كشورهايی‌ همانند آمريكا ، اسرائيل ، فرانسه و انگليس همين است.

اين توافق و همكاری  كشورهای حوزه دريای ‌خزر‌ باعث خواهد شد تا فشار غرب و آمريكا به كشورهای‌ خاورميانه در مجمع كاهش پيدا كرده و اين كشورها امتيازات فراوانی از غرب بگيرند ضمن آنكه قدرت مانور آنها را محدود ميكند.

گزارشگران :

8- جلسه سوم شورای ‌امنيت سازمان ملل در باره فعاليت هسته ای ‌ايران بعلت عدم توافق در بين گروه 5 + 1 متشكل از اعضاء دائمی‌ شورای امنيت و آلمان مدتی‌است به تعويق افتاده است آيا شورای امنيت قادر خواهد شد در آينده نزديك قطعنامه ديگری‌ بر عليه ايران صادر كند و در صورت تشكيل چه تصميماتی ‌ممكن است بگيرد؟

م . ر ا د :

اين كنفرانس همين چند روز پيش در لندن بر گزار شد باوجود تلاش آمريكا ، فرانسه و انگلستان برای‌ تدوين قطعنامه ای‌ برای محاصره اقتصادی ‌ايران روسيه و، چين و آلمان با آن مخالفت كرده در نتيجه قرار شد تا گزارش آقای‌ البرادعی‌ كه اواسط همين ماه در سازمان ملل ارائه خواهد شد شورای ‌امنيت در اين مورد تصميم بگيرد.

اقداماتی  كه طی دوماه اخير حول وحوش بر نامه هسته ای ايران صورت گرفته و با توافقی كه ايران و سازمان انرژی ‌اتمی ‌به آن دست يافته اند احتمال صدور قطعنامه ای  برای  محاصره اقتصادی‌ ايران بعيد بنظر ميررسد  اگر چنين توافقی ‌وجود داشت نه روسيه با ايران قرار داد عدم تجاوز امضاء ميكرد و نه آمريكا طرح محاصره اقتصادی‌ ‌را در دستور كار خود قرار ميداد.

قطعنامه  شورای‌ امنيت سازمان ملل بعداز گزارش رئيس سازمان انرژی ‌اتمی‌ شامل محروم و متعهد كردن ايران به  نداشتن سلاح اتمی و موشكهای‌ بالستيك با كلاهك اتمی‌ و عدم صدور تكنولوژی ‌‌هسته ای‌ ‌بديگر كشورهای ‌جهان خواهد بود ضمن آنكه در قطعنامه كنترل شديد فعاليتهای‌اتمی‌ايران در نظر گرفته خواهد شد .  

گزارشگران :

9- در بين كشورهای اروپايی در مورد چگونگی ‌بر خورد با مسئله هسته ای ايران اختلاف نظر وجود دارد انگلستان و فرانسه خواهان محاصره اقتصادی ‌ايران بدون در نظر گرفتن قطعنامه های ‌سازمان ملل هستند در حاليكه اكثريت كشورهای اروپايی خواهان مذاكره و كنترل ايران از طريق سازمان انرژی اتمی و سازمان ملل ‌هستند تا كی ‌ميتواند اين وضع ادامه پيدا كند؟

 م . ر ا د :

گرايش تازه ای ‌در كشورهای ‌اروپايی شكل گرفته است و آنهم در نظر گرفتن منافع ملی ‌كشورهای اروپايی است كه تا همين چندی ‌پيش تصور ميشد اين مسئله در چهار چوب اتحاديه اروپا حل خواهد شد.

با شكست طرح قانون اساسی‌اتحاديه اروپا و عدم استقبال از آن نشان داد كه اكثريت كشورهای  اروپايی حاضر نيستند افسار خود را در دست سه كشور آلمان و فرانسه و انگلستان قرار دهند  گرايش بخشی از كشورهای  اروپای ‌شرقی بيشتر بسمت آمريكاست كه نشان ميدهد چندان اعتمادی‌ ‌به كشورهای ‌بزرگ اروپايی ندارند .

سرهم كردن قانون اساسی‌اروپا كه بدون مراجعه به افكار عموی‌ چندی ‌پيش در ليسبون پرتقال بتصويب رسيد نشان ميدهد كه از اعتبار لازم بر خوردار نيست و بسيار شكننده است اقدام فرانسه در مورد تهديد ايران به جنگ  آنهم  جنگ اتمی ‌افكار عمومی اروپا را به اندازه كافی پريشان كرده است تا نگران سياست های ‌نظامی اتحاديه اروپا باشند كه بدومين قدرت نظامی ‌جهان تبديل شده است.

فرانسه با توافقی ‌كه با آمريكا بعمل آورده است منافع ملی‌ بسياری ‌‌از كشورهای اروپايی را بخطر انداخته كه ميتواند  مقدمه ای برای ‌استقلال عمل ديگر كشورهای ‌اروپايی  باشد  با وجود اصرار كشورهای فرانسه و انگلستان بقيه كشورهای اروپايی  با محاصره اقتصادی‌ايران بدون تصويب شورای امنيت ملل متحد مخالفت كرده و راه حل همكاری  اقتصادی ‌ومذاكره را مناسب و با افزايش تشنج و اقدام نظامی مخالفند.

گزارشگران :

10- اخيرا فرمانده سابق نظامی ‌آمريكا در عراق طی مصاحبه ای راديو وتلويزيونی اعلام كرد كه اروپا و آمريكا ‌ميتوانند در كنار ايران اتمی ‌و هسته ای‌ بزندگی ‌مسالمت آميز ادامه دهند آِيا اين مسئله بدان مفهوم نيست كه اگر ايران اتمی‌هم بشود تغييری ‌در موازنه قدرت نظامی در برابر قدرت نظامی‌ ناتو و آمريكا ايجاد نخواهد شد ؟

م . ر ا د :

مطالبی كه فرمانده نظامی‌ سابق آمريكا در عراق مطرح كرده نظر جناحی ‌از حكومت آمريكاست كه كه معتقد است آمريكا قادرنيست قدرت های اتمی جهان همانند روسيه و چين و... را از سر راه بر دارد  بنابراين چه فرق ميكند كه ايران هم اتمی ‌بشود برطبق اظهار نظر اين فرمانده  نظامی‌ ايران اگر بر همين منوال پيش رود شايد بتواند در ده سال آينده  بمب اتمی‌ درست كند و در نهايت زراد خانه اتمی آن از چند دوجين نميتواند فرا تر رودكه  در مقابل قدرت اتمی‌آمريكا و انگلستان و فرانسه هيچ است تازه ايران هرگز قادر نخواهد بود از آنها استفاده كند.

سئوال اين است كه چرا در داخل سيستم حكومتی آمريكا يك چنين نظری‌ با اين صراحت بيان ميشود ؟ آيا بدان علت است كه آنها در انتظار ظهور قدرتهای‌اتمی ديگری ‌همانند آفريقای ‌جنوبی ‌و برزيل هستند  ويا در صدد مسلح كردن مصر و عربستان سعودی‌ به سلاح اتمی‌هستند؟

انعكاس چنين نظرهايی‌  نشان از نگرانی آنها از گسترش سلاح اتمی‌ از طريق سيستم نظامی آمريكا دارد چه آنها بر خلاف تمامی‌ موازين بين المللی ‌پاكستان و هندوستان را به اين ابزار مسلح كرده اند.

بسياری معتقدند كه آمريكا عمدا مسئله هسته ای ‌ايران را بر جسته كرده تا ايران را از معادلات خاورميانه دور نگه دارد  ضمن آنكه  آمريكا  نمی داند مسئله هسته ای ‌اسرائيل را چگونه سروسامان دهد كشورهای ‌خاورميانه خواهان پيوستن اسرائيل به سازمان انرژی ‌اتمی‌هستند تا فعاليت هسته ای‌ اين كشور تحت كنترل و نظارت قرار گيرد برای كشورها و مردم خاورميانه  سلاح اتمی اسرائيل خطر عمده و تهديد كننده ثبات و  امنيت منطقه است  .

 ژنرال چهار ستاره آمريكا باعريانی ‌تمام به سران واشنگتن گوشزد كرده است كه با وجود اسرائيل اتمی نميتوانيم كشورهای ‌منطقه و جهان را بر عليه ايران بسيج كنيم هرچقدر بيشتر در اين مورد پافشاری ‌كنيم بهمان نسبت مجبوريم امتياز بدهيم پيشنهاد ميكند تا آمريكا هرچه زودتر با ايران وارد مذاكره شود.

گزارشگران :

11- بنظر ميرسد كه فعاليت هسته ای ‌مسالمت آميز ايران بدون سلاح اتمی‌ با مخالفت چندانی‌ مواجه نيست علت اين امرچه ميتواند باشد آيا قدرت های‌ ‌بزرگ ميخواهند از كارت ايران در مناسبات جهانی‌ استفاده كنند و يا مجبور به عقب نشينی ‌شده اند ؟

م . ر ا د :

بر طبق قوانين بين المللی‌ و آژانس اتمی‌ تمامی ‌كشورهايی‌ كه عضو اين آژانس هستند  ميتوانند از امكانات كشورهای اتمی عضو آژانس ‌استفاده كرده وخود را برای ‌استفاده از انرژی ‌هسته ای ‌مسلح كنند بنابراين تعجب ندارد كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهای  جهان با آن  مخالفتی ندارند ولی ‌اكثريت همين كشورها با ساختن بمب اتمی ‌مخالف بوده و برای ‌خلع سلاح كشورهايی كه دارای  سلاح اتمی‌هستند ‌پافشاری ‌ميكنند اساسا سازمان انرژی ‌اتمی‌ به اين دليل بوجود آمد تا از يك طرف بتدريج سلاحهای  اتمی نابود شود و از طرف ديگر از گسترش سلاح اتمی ‌جلوگيری ‌‌شود.

مسئله صلح آميز انرژی‌ هسته ای‌ ايران كارتی‌ نيست كه كشوری ‌‌بتواند از آن استفاده كند ولی‌آمريكا و اسرائيل و بعضی كشورهای‌غربی ‌فقط ميخواهند كشورهای ‌طرفدار آنها از اين تكنيك استفاده كنند و نه ديگران ‌فشار اصلی آمريكا به ايران ببهانه ساختن بمب اتمی‌ صرفا كشاندن ايران به جبهه غرب است در تاريخ صد سال گذشته ايران هميشه منطقه امنيتی‌غرب بحساب آمده است .

مسئله ديگری كه فعلا برای  آمريكا و كشورهای‌غربی‌از اهميت فوق العاده ای ‌‌بر خوردار است جمع كردن  كشورهای‌عرب خاورميانه در محدوده امنيتی ‌كشورهای غربی‌است در بخش لبنان و سوريه كه آمريكا و انگلستان عملا نفوذی ‌زيادی ندارند فرانسه در اين منطقه فعال شده كه تاريخا در اين دو مستعمره سابق  دارای ‌نفوذ بوده است فشار اخير فرانسه به ايران درواقع وادار كردن ايران به پايان دادن به همكاری استراتژيكی ‌با سوريه و لبنان است .

 آمريكا و كشورهای ‌غربی ‌خاورميانه را بدو بخش عرب نشين و غير عرب تقسيم كرده اند  تمامی ‌سياست مداران غربی ‌متفق القولند كه تمامی مردم و ‌حكومتهای‌ عرب را ميشود خريد اگرچه آنها همچنان ضد اسرائيل هستند ولی كشورهای ‌غير عرب همانند ايران ، پاكستان ، تركيه و حتی ‌كردستان و  ... را نميشود براحتی‌  زير يك چتر جمع كرد.

گزارشگران :

12- آيا امكان محاصره اقتصادی‌ جمهوری اسلامی بخاطر فعاليت هسته ای‌ وجود دارد؟  و اگر چند كشور غربی‌ دست به اين محاصره بزنند چه تاثيری ‌بر اقتصاد ايران بر جای ‌خواهد گذاشت و عكس العمل جمهوری ‌اسلامی ‌چه خواهد بود ؟

م . ر ا د :

مسئله محاصره اقتصادی ايران ‌ بسيار پيچيده است اقدام  كشورهايی‌همانند آمريكا كه سالهاست با ايران رابطه اقتصادی  وسيعی ‌نداشته اند بيشتر جنبه سمبوليك  دارد بهمين دليل وقتی‌آمريكا بر عليه بعضی ‌ازارگانهای ‌رژيم جمهوری ‌‌اسلامی‌ دست به تحريم اقتصادی زد فورا با مخالفت هم پيمانان خود در سراسر جهان مواجه شد .

بررسی‌ روابط تجاری بين كشورها از سالهای 1990 نشان ميدهد كه روابط اقتصادی ‌در سطح بين المللی آنچنان بهم گره خورده است كه اجرای‌ تحريم اقتصادی ‌را تقريبا نا ممكن ميكند معمولا در روابط بين المللی حتی ‌در زمان جنگ بين كشورها نميشود روابط تجاری و اقتصادی را از بين برد از طرف ديگردرصد سهم توليد ناخالص آمريكا نسبت به درصد توليد نا خالص جهان  هر سال كمتر شده و نقش دلار هم با وارد شدن ارزهای معتبر جهانی و بحران اقتصادی آمريكا كاهش پيدا كرده است.

اگر كشورهای ‌ديگر هم به اين سياست بپيوندند تنها قادر خواهند بود حساب های ‌بانكی‌ را كنترل و مسدود كنند ودر بخش سرمايه گذاری ‌ شركتها و بانكها نميتوانند يكطرفه قرار دادها را  فسق كنند چون تمامی ‌سرمايه خود رابرای‌ جبران  خسارت از دست ميدهند .

ايران از سالها پيش منابع ارزی‌ خود را متنوع كرده و تقريبا تمامی ‌سرمايه ارزی‌ خود را از دلار به ا رزهای ‌معتبر ديگر تبديل كرده است  اقتصاد ايران يك سرمايه در گردش تقريبا هزارمليارد دلاری‌   دارد كه هيچ كشوری ‌حتی ‌آمريكا هم  نميتواند از آن چشم پوشی كند بهمين دليل آمريكا فقط چند شركت دولتی ‌را در ليست خود وارد كرده است و برای تجارت با ايران سقف مالی ‌قائل شده است.

با توجه برقابت افسار گسيخه جهانی هر خلايی‌ توسط رقبا پر خواهد شد برای‌ همين است كه آمريكا اصرار دارد تا سازمان ملل مسئله محاصره اقتصادی  ايران را بتصويب برساند تا كشورهای ‌ديگر مجبور شوند از آن تبعيت كنند كه تلاش بيهوده ای ‌بيش نيست هيچ كشوری‌ ‌حاضر نيست از منافع خود صرف نظر كند و آمريكا هم قادر نيست خسارت تمامی ‌كشورهايی‌ كه در معامله تجاری‌  با ايران ضرر ميكنند را  جبران كند  بنابراين مسئله تحريم اقتصادی  ايران از طرف سازمان ملل امكان پذير نيست .

 

‌ 

م . ر اد  (06.11.2007)

 

برگرفته از : سایت گزارشگران

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tt_content[tid]=3673