گرانی و بحران نان در مصر

مصر، طی سه ماه گذشته با افزایش بی سابقه ی قیمت ها روبروشد. طبق گزارش سازمان جهانی غذا ازابتدای سال جاری قیمت مواد اولیه ی زندگی در مصر50% افزایش یافته است . علاوه بر مواد ضروری قیمت بنزین و نفت نیزافزایش داشته است، اما بدترازهمه قیمت نان بین 100 تا 70درصد گران ترشده است . بهمین ترتیب قیمت فلافل با نان که در گذشته 5 پیاستربود، امروزه بنا به نوع آرد مصرف شده درنان بین 20 تا 50 پیاستربفروش می رسد.همچنین اندازه ی قرص نان لواش که غذای اصلی ومیزان مصرف روزانه یک خانواده حداقل به ده عدد می رسد نیزکوچکترشده است .این وضعیت دستکم اقشارآسیب پذیروفقرای جامعه را بیش از همه با مشکل روبروساخته است؛ آنهم درکشوری 78 میلیونی که دستکم 50درصد جامعه زیرخط فقر زندگی می کنند وروزانه کمتر از 2 دلاردرآمد دارند.

محمدابن علی رحمان راننده تاکسی می گوید اگریک کارخوب پیدا شود (آدم درا ینجا معمولا به دو کاراحتیاج دارد) می شود بنحوی ازپس گرانی برآمد وحسینی مبارک و دستگاه حاکم روزانه دررسانه ها، جهانی سازی را علت گرانی کنونی نشان می دهند.

واقعیت عریان اما این است برای زنده ماندن ، یک قهوه چی دوره گرد و یا یک واکسی تهی دستی که درخیابانهای "کایرو" می چرخد و همچنین دهقانان فقیرو کارگران کشاورزی و خیل بیکاران، درآمد های ناچیزشان کفاف تامین نان خالی را هم نمی کند.

این درست است که درسه سال گذشته دربازارجهانی قیمت گندم چند برابرشده است وقطعا گرانی کنونی متاثراز وضع تولید و فروش دربازار جهانی است، اما رژیم حاکم بر مصرآگاهانه نقش ومسئولیت خود را که عامل مستقیم اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرال پنهان می سازد، رژیمی که کشوررا به حراج گذاشته و تورمی 6/12 درصدی را آفریده است .نباید فراموش کنیم بحران نان در حالی است که مصرخودش یکی ازکشورهای مهم درتولید گندم در سطح جهان است.

رژیم مصر خوب میداند چه قدرت انفجار اجتماعی درپشت مسئله تشدید افزایش قیمت نان نهفته است وبهمین دلیل سعی میکند سوبسید نان را نگه دارد، با این وجود چرا با افزایش قیمت نان یکباره بحران نان در مصرآفریده شده است ؟

یکی از علتها را باید درسوء استفاده های مالی، دزدی و بی رحمی مقامات و تصمیم گیران دولتی از بالا تا پایین ترین سطح جستجوکرد. در بسیاری ازروستا ها و مناطق از حداقل حمایت های دولتی نیز خبری نیست وانبوه کیسه های آرد توسط ماموران پخش و توزیع راهی بازار سیاه می گردد . با گرانی و کمبود آرد، صف های طولانی مقابل نانوایی ها از کله ی سحرامری روزمره شده وهرکدام ازاین صف های چند ساعته و طولانی بیک تجمع اعتراضی تبدیل می گرددو به سادگی هرج و مرج بمعنی واقعی مبدل به نبرد دیوانه واربر سرنان می شود .

بحران نان بنا بربرخی گزارشات تاکنون به کشته شدن 7 نفرانجامیده است . منابع دیگراز 12 نفرکشته ذکرمی نمایند که زیردست وپای جمعیت طغیانی له شده اند . تو گویی در این نبرد همه مسئله این است : نان یا مرگ !

برعلیه افزایش قیمت ها یکشنبه گذشته برابربا 19 فروردین 20000 کارگرنساجی "ماهلا" درکناره ی دلتای نیل دست به اعتصاب زدند . دولت مصرابتدا قوای پلیس لباس شخصی را به کارخانه گسیل کرد تا اعتصابیون را رعب زده نمایند و سپس دسته های بزرگ پلیس بسمت کارخانه گسیل گردیدند و درگیری آغازشد. درزد وخورد بین اعتصابیون و نیروهای پلیس گفته می شود حدود 100 نفرزخمی گردیدند و 200 نفرنیزدستگیرشدند. پلیس ازیک سو با گازاشک آوربه کارگران هجوم می آورد و در مقابل کارگران با سنگ در مقابل پلیس ازخود دفاع می کردند . به گفته ی وزارت کشورمصر، در کایرو، اسکندریه و دیگرشهرها حداقل 40 نفر دیگر بجرم فراخوان به اعتراض دستگیر شده اند .

***

 

 

شبکه ی مستقل کارگری خبری درآلمان بقول یکی از همکاران خود " ناتالیا" که ساعت 7 صبح درقطارعازم "ماهلا "بوده و موفق به ارسال اس. ام اس شده بود می گوید پلیس برای مقابله با ناآرامی ها علاوه بر گازاشک آوربه شلیک گلوله ی پلاستیکی هم متوسل شده است ودرساعت 18و30 عصرروزیکشنبه رقم زخمی ها را حدود 500 نفرگزارش می دهد .

تلخیص و برگردان : نادرساده

منبع:

گزارش گیزلا کرمبرگ کایرو

 

برای اطلاع بیشترنگاه کنید به گزارش ویدئویی از مصر زیر:

http://www.youtube.com/watch?v=lB_fbdAzKUo