پرتوان باد جنبش سراسری و متحد معلمان ایران !

 

در روزهای اخیر اعتراضات معلمان در سراسر کشور، انعکاس شور انگیزی در داخل کشور ونیزدر میان ایرانیان خارج کشور به دنبال داشته است.به گفته آقای باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران "شاید بیش از 100 هزار نفر در سراسرکشور دراین تجمع ها، در سالنهایشان ، مثلا اردبیل ،یزد ،کرمان، اصفهان ،بخصوص کرمانشاه و مشهد شرکت داشتند." در کانون این تظاهرات 100 هزار نفری ، میتینگ و تظاهرات 30- 20هزار نفره معلمان در تهران در روز 17 اسفند  مقابل مجلس شورای اسلامی قرار داشت که نمایندگان معلمان را که نیمه شب قبل از آن توسط ماموران رژیم دزدانه ربوده و دستگیر شده بودند به آغوش معلمان بازگردانده بود.

مطالبه اصلی معلمان در این حرکت گسترده اجرای نظام هماهنگ پرداخت هاست. معلمان که با حرکات اعتراضی قبلی لایحه مربوط به نظام هماهنگ پرداخت ها را به دولت تحمیل کرده اند ، با پاس کاری این لایحه میان دولت و مجلس و شورای نگهبان همچنان با دستان خالی درحالت انتظار و بلاتکلیفی رها شده اند. اما این بار معلمان با جنبش گسترده و سراسری خود در صحنه حاضر شده اند و با عزم راسخ خواهان تحمیل  اجرای مطالبه خود به دولت هستند. معلمان که به تجربه دریافته اند دولت همچنان با وعده و وعید ، تهدید و فشاربه نمایندگان آنها میخواهد از اجرای خواست حق طلبانه آنان سرباز زند . معلمان اتحاد و جنبش گسترده خود را به سلاح اصلی رزم پر شکوه خود تبدیل کرده اند. آنهانه تنها با حضور در خیابان و تجمعات مشابه ،جنبش زنده و هشیار خود را پشتوانه  مذاکرات با مجلس و دولت قرار داده اند بلکه هر نوع توافق نمایندگان معلمان با دولت را نیز مشروط به توافق جنبش میدانند.

بی شک دولت که در شرایط کنونی با حضور گسترده و متحد جنبش معلمان قادر به سرکوب آن نیست، تلاش میکند که با اتخاذ تاکتیک های فریبکارانه و به کار گیری توامان زور و وعده در جنبش شکاف اندازد و آنرا وادار به عقب نشینی کند. اما بی تردید اتحاد معلمان که در میدان این رزم پرشکوه متولد شده با  تغذیه  ازآگاهی و نیروی همبستگی معلمان رو به رشد خواهد نهاد . مهمتر از آن در شرایطی که حکومت اسلامی با اهداف شومی که در سر دارد بحران اتمی را دامن میزند و رشد فلاکت و شبح جنگ را بر سر مردم بیش از پیش می گستراند، جنبشهای دیگر اجتماعی نیز فعالتر در صحنه ظاهر خواهند شد . در چنین شرایطی، راه پیشروی جنبش معلمان به منزله بخشی از طبقه کارگر هم آهنگی با جنبش های اجتماعی دیگر : جنبش بخش های دیگر کارگری، جنبش زنان،جنبش دانشجویی، جنبش های ملی و...است همانطور که راه  تقویت این جنبش ها نیز حمایت متقابل از یکدیگر است.

سازمان ما با درود شادمانه به جنبش گسترده ،سراسری و متحد معلمان ،آرزومند است که این جنبش با حراست از اتحاد وهمبستگی بی نظیر خود که مهمترین دستاورد و راز بقای آن است همچنان در صحنه حاضر باشد و با حمایت متقابل جنبش های اجتماعی دیگر ، با هماهنگی واتحاد همه این جنبش ها با یکدیگر ، جنبش جنبش ها را  حول جنبش کارگری - که جنبش معلمان بخش مهمی از آن است- بوجود آورند و راه نفی حکومت اسلامی و پیشروی به سوی خودحکومتی نیروی کار و زحمت و تحقق آزادی و برابری را هموارتر سازند.

    کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

               10 مارس 2007 _19 اسفند 1385