بیانیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

                        به مناسبت فرارسیدن نهمین سالگرد 18 تیر78 

 

هشت سال ازشروع جنبش دانشجوئی-مردمی سال 78،جنبشی که به مدت یک هفته هئیت حاکمه نظام ازهردو جناح را،بشدت غافلگیروموقتاماشین سرکوب آن را فلج ساخت می گذرد.گرچه این قیام دانشجوئی-مردمی پس ازتوافق بالائی ها حول سرکوب  و بدلیل عدم بلوغ لازم این جنبش درطرح مطالبات اثباتی ومشخص،ودر فقدان پیوندهای ارگانیک وگسترده بین این جنبش با مبارزات جوانان و سایر اقشاروطبقات زحمتکش جامعه نتوانست  بقدرکافی  توده ای وسراسری شود وبهمین دلیل نتوانست تا وصول به مطالباتش به مبارزه درخشان خود ادامه دهد؛اما این واقعیت چیزی ازاهمیت قیام فوق که به بهانه توقیف روزنامه سلام شروع ولی بسرعت ازآن فراتررفته و رادیکالیزه شد، به مثابه یک فصل درخشان ازمبارزات جنبش دانشجوئی علیه کلیت استبدادحاکم نمی کاهد.

امسال جنبش دانشجوئی درشرایطی پایان هشتمین سالگردقیام 18 تیر را پشت سرمی گذارد،که بیش ازهرزمانی تحت شدیدترین پیگردها و فشارهای فزاینده رژیم اسلامی قراردارد.روزی نیست که ده ها نفرازدانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده نشوند و معلق ویا اخراج نگردند.روزی نیست که دانشجوئی دستگیر وروانه زندان نشود.روزی نیست که نشریات دانشجوئی توقیف وتشکل های مستقل و امکانات آن ها منحل ویا پلمپ نشود.روزی نیست که در دانشگاه های ایران تجمع، تحصن وحرکت های اعتراضی به وقوع نه پیوندد.زندان اوین وسایربازداشت گاه های رژیم درسراسرایران هرگزازفعالین دستگیرشده دانشجوئی  ومقاومت ستایش انگیزآن ها دربرابردژخیمان خالی نشده است. هم اکنون 9 تن ازدانشجویان پلی تکنیک  نزدیک به 60 روزاست که دراثرئوطئه ازپیش طراحی شده عوامل رژیم، با اتهامات ساختگی دستگیرو تحت فشارو شکنجه قراردارند.

دریک سال گذشته جنبش دانشجوئی مبارزات درخشان وروباعتلائی را دردانشگاه های کشور به نمایش گذاشت.ازآن جمله می توان به مبارزات درخشان دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک)دربرابرعرض اندام ابلهانه احمدی نژاد در صحن این دانشگاه ومقابله بی وقفه با فشارهای مداوم رژیم برای ممانعت ازشکل گیری تشکل های مستقل این دانشگاه، ومبارزات پرشور دانشجویان علامه طباطبائی،دانشگاه های بابل وبابلسروشیراز و...اشاره کرد.دفاع ازمطالبات سیاسی و صنفی دانشجوئی درکنارطرح مطالبات کلان سراسری و نیزدفاع سیاسی وعملی ازمطالبات سایراقشار اجتماعی-طبقاتی جامعه ازمهم ترین شاخص های این جنبش بوده است.دربرابرآن،رژیم نیزبا همه امکانات خود،ازبیت رهبری و نماینده گانش دردانشگاه ها گرفته،تا بکارگیری همه دستگاه های اطلاعاتی نظام،وتا کمیته های  انضباطی،ونهادحراست و بسیج و مقامات انتصابی دانشگاه ها،شب وروز مشغول توطئه علیه دانشجویان بوده واخیرا نیززمزمه های ی یک ضد انقلاب فرهنگی تازه ای را سرداده است.سرکوب مطالبات صنفی-رفاهی،مطالبات سیاسی،ممانعت ازتشکل یابی مستقل دانشجویان واستادان واِعمال آپارتاید جنسی هدف های عمده رژیم را دردانشگاه تشکیل می دهد.روشن است که  نفوذو پایگاه اجتماعی رژیم دردانشگاه ها ودرمیان دانشجویان به نازل ترین درجه خودرسیده وآن را دراقلیت مطلق قرارداده است.بطوری که تنها با اعمال مستقیم زوراست که حاکمیت قادر به تأمین حضورخود درمحیط های دانشجوئی است.

هشتمین سالگرد 18 تیرامسال درعین حال با گسترش اعتراضات بخش های مختلف اجتماعی هم چون کارگران ومعلمان وزنان ونیزنارضائی گسترده عمومی ازسیاست های فلاکت آفرین رژیم همزمان شده است. آخرین نمونه آن شورش مردم زحمتکش تهران وشماری ازشهرستان ها علیه سهمیه بندی بنزین بودکه نشان داد نه فقط اصلاحات سیاسی درجمهوری اسلامی بی حاصل  شکست خورده است، بلکه ادعای تأمین عدالت،بهبودوضع معیشتی،وبردن نفت به سرسفره مردم، ودریک کلام شعار تأمین نان هم بی حاصل و شکست خورده است.ودرست بهمین دلیل است که جمهوری اسلامی امروزه بیش ازهرزمانی برای مقابله با مردم، به تنها ابزاربقاء خود یعنی چماق سرکوب وایجاداختناق فراگیرروی آورده است. طرح قرون وسطائی پروژه تأمین امنیت اجتماعی نیزبیان دیگری ازهمین استیصال روبه تزاید رژیم است.

بی شک درشرایطِ  وجود یک بحران همه جانبه وچندوجهی سیاسی واقتصادی وبین المللی ،جنبش دانشجوئی  به مثابه یک جنبش آگاه و دارای سنت درخشان مقاومت،نیز دارای وظایف متعدد وخطیری است که تنها با اتکاء به یک راهبردسیاسی چندوجهی قادرخواهد بود به وظایف تاریخی خود پاسخ بدهد.مهم ترین مؤلفه های این راهبردسیاسی عبارتنداز:

الف -دفاع قاطع جنبش دانشجوئی ازدوخواست  جداناپذیرآزادی و نان. مبارزه علیه استبداد بدون مبارزه همزمان علیه سیاست های اقتصادی خانمان براندازحاکم برآن، مبارزه ای سترون و ناپیگیر است.بدون  دفاع  قاطع وپیگیرازآندو جنبش دانشجوئی هرگزنخواهد توانست نقش پیشرووسازنده خود را ایفاء کند.

ب-گسترش  پیوند های متقابل و هم جانبه جنبش دانشجوئی با سایرجنبش های اجتماعی گوناگون وبویژه با بخش های گوناگون طبقه بزرگ مزدوحقوق بگیر،اعم ازکارگران،معلمان،پرستاران و نیزبیکاران وشاغلان خانگی و...

ج- مبارزه پیگیروهمه جانبه علیه استبداد به عنوان آماج مقدم مردم ایران،بدون مبارزه همزمان علیه امپریالیسم وتهدیدات و مداخلات آن درمنطقه وکشورمان ونیز همبستگی با جنبش های ضدسرمایه داری جهانی درمبارزه علیه نظام امپریالیستی حاکم برجهان ناممکن است.    

د- جنبش دانشجوئی درهمان حال برای ایفاء یک نقش نیرومند نیازبه آن دارد که پایه های نفوذ خود را درمیان دانشجویان به بیشترین میزان گسترش داده وبه مثابه یک جنبش سراسری ودارای وسیع ترین پایگاه توده ای  ِ دانشجوئی عرض اندام کند.بی شک دست بابی به چنین هدفی بدون دفاع قاطع ازمطالبات اخص صنفی وسیاسی قاطبه دانشجویان بهرمان مطالبات اخص وخودویژه بخش های مختلف این جنبش، ناممکن است. تنها باتأمین همبستگی  واتحادصفوف دانشجوئی است که رژیم قادرنخواهد شد هم چون اکنون حاکمیت سرکوبگرانه خود را درسطح دانشگاه های کشور برقرارکند. هم چنین تنها با تأمین چنین همبستگی گسترده است که  جنبش دانشجوئی قادرخواهد شد بیشترین تأثیرسازنده ومثبت را درتعمیق مطالبات وهمبستگی سایرجنبش های اجتماعی وطبقاتی برجای نهد.

ه-بی گمان نقش دانشجویان رادیکال وسوسیالیست،به مثابه آگاه ترین و پیگیرترین بخش دانشجوئی در دردفاع ازراهبردهای فوق یعنی دفاع ازمطالبات جنبش دانشجوئی، مبارزات زحمتکشان برای آزادی و برابری وعلیه استبداد و امپریالیسم، دارای اهمیت زیادی بوده وجایگزین ناپذیراست. آن ها ضمن تقویت صفوف همبسته خود به مثابه دانشجویان سوسیالیست وچپ،درهمان حال وبه موازات آن همواره مدافع راستین وپیگیرتقویت همبستگی مبارزاتی صفوف دانشجویان و زحمتکشان بوده ودرهرسطحی بعنوان بخش لاینفک واثرگذاری ازیک جنبش متکثروپلورالیستی نقش مؤثروراهبردی خود را ایفاء می کنند.شرط ایفاء وتداوم این نقش حیاتی درمحیط های دانشجوئی تنها درگروتبدیل شدن آن ها به بخش ارگانیک وجدانشدنی، وفعال ورزمنده ازجنبش دانشجوئی و دفاع ازمطالبات دانشجویان ازیک سو ورادیکالیزه کردن این مطالبات دربسترتجربه وعمل اجتماعی دانشجویان ازسوی دیگراست. هم چنان  که تقویت پیوند دوجانبه جنبش دانشجوئی( بادرنظرگرفتن مشخصات خودویژه واستقلال نسبی   آن  وپرهیزازهرگونه تلاش برای زائده سازی آن)، باسایرجنبش های اجتماعی وطبقاتی ازدیگروظایف  دانشجویان سوسیالیست ورادیکال را تشکیل می دهد.

******

16 آذرو18تیر ،بویژه درشرایط سخت سرکوب وفشارروبافزایش استبداد ودرعبورازگردنه های خطیر،همواره الهام بخش مبارزات دانشجویان بوده وبرتوش وتوان این جنبش درمقابله با دشواری ها می افزاید. باهمه امکانات خود به دفاع ازجنبش دانشجوئی ومبارزات آن برخیزیم. پرتوان باد مبارزه جنبش دانشجوئی برای آزادی وبرابری وعلیه ارتجاع واستبداد!

 

2007-07-06-15-04.86