هشدار به همه انسان های بشر دوست وآزادیخواه؛

 

                            اسانلو امروز ربوده شد و جان او شدیدا در خطر است

 

بر اساس اخبار منتشره از سوی خانواده منصور اسانلو، وی امروز در راه خانه توسط  لباس شخصی ها ربوده شد. ماموران مخفی رژیم  بی توجه به فریاد های اسانلو در معرفی خودش برای جلب توجه مردم، بعد از ضرب وشتم، وی را با زور سوار اتومبیلی کرده و به جای نامعلومی منتقل کردند.

 نحوه این ادم ربائی ، با توجه به تجربه  ادم ربائی های مشابه و سر به نیست کردن فعالین کارگری وچپ در سال های گذشته یاد اور توطئه شوم قتل های زنجیره ای است.

برای مقابله با تکرار چنین توطئه شومی ، سازمان ما اتحادیه های کارگری ، سازمان های مترقی و مدافع حقوق بشر وهمه فعالین کارگری و انسان های ازادی خواه را فرا می خواند که به هر شکل ممکن وموثر برای ازادی منصور اسانلو تلاش نمایند.

 

                                           کمیته مرکزی

                         سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

                                       19تیرماه 1386