نه جمهوری اسلامی، نه مداخلات امپریالیستی!

پرتوان باد جنبش های آزادی خواه و برابری طلب ایران!

 

 

به مناسبت هفته کارزار مشترک  که به ابتکار و با فرخوان « کمپین فعالین جنبش کارگری ایران در خارج از کشور» در جریان است، و در ادامه تظاهرات روزهای شنبه ٤ و یکشنبه ۵ اوت ٧ ٠ ٠ ٢ در پاریس، فراخوانی هم از طرف  سندیکای CGT و با حمایت سندیکاهای SUD و FO  برای تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه ٩ اوت ( ٨ ١ مرداد) در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس داده شده است.

 

ما  در این تجمع اعتراضی خواهان:

§   لغو فوری و بدون قید وشرط احکام اعدام دو  روزنامه نگار و فعالِ اجتماعی، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار،

§   آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی، از جمله محمود صالحی و منصور اسانلو،

§    و آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجویان زندانی هستیم.

§   ما مجازات اعدام و از جمله اعدام های دسته جمعی اخیر، احکام سنگسار، سرکوب زنان و جوانان و ملیت های تحت ستم، معلمان، و بگیر و ببند دانشجویان و کارگران و زحمتکشان را که برای ابتدائی ترین حقوق خود مبارزه می کنند، شدیداً محکوم می کنیم.

§   ما از همبستگی سندیکاهای نامبرده فرانسوی و نیز همه کارگران و اتحادیه های مستقل و مترقی در دنیا با کارگران و با جنبش های مترقی در ایران قدر دانی می کنیم.

§   ما  سکوت کنندگان در برابر فجایعی را که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می کند، همراه با همه جریانات و نهادهای ایرانی یا بین المللی وابسته به امپریالیسم که با ماسک دفاع از دموکراسی و جنبش های آزادی خواه و برابری طلب در ایران - و از جمله جنبش کارگری -  مأموریت وابسته کردن این جنبش ها به پروژه های امپریالیستی دولت آمریکا را دارند، شدیداً محکوم می کنیم. استقلال این جنبش ها ازبرنامه های امپریالیستی به همان اندازه برای در دست گرفتن سرنوشت خود و رسیدن به اهداف شان حیاتی است که استقلال و رهائی آن ها از جمهوری اسلامی.

 

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

دست امپریالیسم از ایران کوتاه!

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

 

 

        سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) –  واحد فرانسه

                  ٩ اوت ٧ ٠ ٠ ٧   -  ٨ ١ مرداد ٦ ٨ ٣ ١