اطلاعیه

بازداشت گسترده دانشجویان در تهران و مازنداران را قویا محکوم می کنیم !

برپایه اخبار دریافتی از رادیوبرابری و منابع موثق دانشجویی ، در آستانه بر گزاری مراسم شانزده آذر؛ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تهران و مازنداران به بازداشت دانشجویان پرداختند ، بطوریکه ازسرنوشت تعدادی از آنان هیچ خبری در دست نیست .

گزارشگر رادیو برابری در روز یکشنبه۱۱ آذر ۱٣٨۶ برابر ۲ دسامبر ۲۰۰۷، اعلام می دارد : نیروهای امنیتی مهدی گرایلو از فعالان دانشجویی ، انوشه آزادفر، الناز جمشیدی ، نادر احسنی ، با ضرب و شتم بازداشت شد. همین منبع می افزاید : دانشجویان دستگیر شده از طیف چپ دانشگاه بوده اند. در این میان وسایل و اموال شخصی اینان نیز توسط نیروهای اطلاعاتی ضبط کرده و با خود برده اند در خبر دیگری رادیو برابری گزارش می دهد : بهروز کریمی زاده، از فعالین مستقل چپ و بهرنگ زندی ، میلاد معینی ، آرش پاک زاده، حسن معارفی نیز ازدانشگاه تهران ومازندران نیز دستگیر شده اند و حامد محمدی بیش از یک ماه درزندان و تحت شکنجه است همچنین گزارش هایی نیز به نقل از فعالین دانشجویی در تهران حاکی از آن است: نهادهای امنیتی از روز یکشنبه تا کنون با ده ها دانشجوی فعال چپ تماس گرفته و آنان را به وزارت اطلاعات احضار کرده اند. تعدادی از این دانشجویان که احضار و تهدید به بازداشت شده اند عبارتند از: " یاسر پیر حیاتی "،" پریسا نصر آبادی" ، " محسن غمین" ، "بابک پاشا جاوید" و" بهزاد موسوی" . در تماس با فعالین دانشجویی گفته شده است اگر تا ساعت ۱٣ روز دوشنبه خود را به وزارت اطلاعات معرفی نکنند بازداشت خواهند شد. ، بعلاوه در گزارشاتی نیز آمده است : سعید حبیبی، حوالی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه۱۱ آذر در حالی که از محل کار خود عازم منزل بوده؛ بازداشت شد. . سلام دمکرات گزارش داد: ... خوشبختانه سلامتی امیر سلیمی ها تایید شد و بدین ترتیب احتمال بازداشت وی رد شد. در ادامه این روند سرکوب و بازداشت های گسترده کیوان امیری الیاسی نیز از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه به احتمال قوی بازداشت شده است. از دانشگاههای چمران اهواز، فردوسی مشهد، رشت، کردستان، بابلسروچند شهرديگر نيزاخبار دستگيری فعالان دانشجويی دست اندرکار برگزاری پیشزمینه اعتراضات شانزده آذر، وسيعا می رسد.

تهدید و بازداشت و تهاجم به منازل دانشجویان ، از یکسو ادامه فضای سرکوب و خشونت درجامعه و برای مرعوب ساختن دانشجویان و دیگر فعالان جنبش های اجتماعی همچون : زنان کارگران و... ، برای جلو گیری از رادیکالیزه شدن این تحرکات است . و ازسوی دیگر چنین تهاجم افسار گسیخته خیابانی و حمله شبانه به منازل دانشجویان، خود به نوعی نشانه ضعف و زبونی رژیم از پیشروی این اعتراصات نیزمی باشد.

چنین تعرضی به معنای جلوگیری از فعالیت اجتماعات شانزده آذر و برنامه های اعلام شده دانشجویان در سطح دانشگاههای تهران و سایر مراکز دانشگاهی استانها و شهرستان ها ، برای سلب آزادی بیان و اندیشه و فضای " پادگانی " نگهداشتن دانشگاه و برای درهم ریختن صفوف دانشجویان است .

دانشجویان چپ قرار است در روز ۱۳ آذر تجمعی به مناسبت روز دانشجو تحت عنوان "نه به جنگ، دانشگاه پادگان نیست"در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد. درچنین شرایطی نباید فرصت داد که نیروهای امنیتی به محل زندگی و محیط دانشگاهی وارد گردند . نباید در چنین وضعیت پلیسی حاکم،شتابزده عمل نمود .

تنها با پیوند وسیع وعمیق با سایرجنبشس های اجتماعی و گره خوردن با آنان و تلفیق آموزه ای کارمخفی و علنی و بسیج وسیع تر نیروهای اجتماعی حول برنامه های شانزده آذر، می توان زمینه آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شده گان روز های اخیر را فراهم ساخت .

می باید عموم جامعه را مخاطب قرار داد و مبارزه با نظام را با کشاندن فراخوان شانزده آذر از محدوده ی دانشگاه به گستره ی اعماق جامعه و با بسیج نیروهای اجتماعی حول برنامه حساب شده و موثر، می توان دشمن را عاصی کرد و برنامه سرکوب آنان را خنثی نمود.

سازمان ما ضمن محکوم نمودن دستگیری فعالان جنبش دانشجویی دانشگاه تهران و مازندران که اسامی شان تا حال اعلام گردیده است - و از جمله: مجید توکلی ، احمد قصابان ، احسان منصوری که از پیش درزندان اوین بوده اند.ازهمه نهاد ها ، تشکل ها ی کارگری مستقل و جنبش های اجتماعی همسو ، مدافعین حقوق بشر، احزاب و سازمانها ی آزادیخواه و برابری طلب ، در داخل می خواهد با اقدامی موثر خواهان آزادی بی قیدو شرط دستگیر شده گان شوند.

ما عموم فعالان سیاسی ، احزاب و سازمانها و مدافعین حقوق بشر درخارج ازکشوررا نیزرامخاطب قرارداد ه تا با تمام توان و انرژی و با سلسله اقداماتی در سطح جهان ، خواست آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیر شده گان و بازگشت آنان به ادامه تحصیل و زندگی را پیگیرانه در کارزار های وسیع ، توامان دنبال نما ییم .

کمیته مرکزی سازما ن کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

دوشنبه  ۱۲ آذر ۱٣٨۶ -  ٣ دسامبر ۲۰۰۷