شکستن دیوار های ترس

بزرگداشت 18 تیر ،قیام پر شکوه دانشجویان

اعلامیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

برای یک رژیم فاشیستی مثل جمهوری اسلامی فاجعه آن روزی است که مردم دیگر نترسند .از بسیجی و لباس شخصی و گارد مزدور ضد شورش و سپاهی و پلیس آشکار و مخفی و باتون وچاقو و گاز اشک آور و رفتن به زندان و شکنجه شدن و اقرار اجباری و از دست دادن  کار و شغل و کاسبی وشعله های آتش جهنم و غیره نترسند . برای رژیم جمهوری اسلامی پنج شنبه 18 تیر 1388 چنین روزی بود .علیرغم تمام خون هایی که  به ناحق   در 3 هفته پس از انتخابات سراسر تقلبشان  ریختند ؛ علیرغم تمام عربده های ولی فقیه ارتجاع و  تهدید های استاندار تهران ، مرتضی تمدن در له کردن تظاهر کنندگان ؛ مردم دوباره از خانه ها بیرون آمده و باتجمعات و شعار های ابتکاری شان خیابان ها را به تصرف خود درآوردند .درود های گرم  ما بر این مردم دلیر وشجاع .افتخار و پیروزی ازآنشان  باد و ذلت و ننگ ابدی بر رژیم سیاه کاری که برای حفظ خود بهترین جوانان ما را به خاک وخون می کشد ، و با استفاده از تمام امکانات تبلیغاتی دروغ و شایعه پخش می کند .  

شهر ها را به سربازخانه تبدیل کرده اند . یک حالت حکومت نظامی غیر رسمی است .با این همه توده های مردم از هر فرصتی برای انفجار اجتماعی استفاده می کنند . در بزرگداشت دهمین سالروز قیام دانشجویان در تیر ماه 1378، مردم معترض خیابان ها را فتح کردند .تظاهر کنندگان در شعار های خود خواهان آزادی زندانیان سیاسی و بر قراری آزادی های دمکراتیک در جامعه بودند . گذشته از آن دسته از شعار هایی که مثل همیشه احمدی نژاد را خوار و حقیر می کرد این بار با توجه به شایعاتی که در مورد دخالت فعال مجتبی خامنه ای فرزند ولی فقیه و از رهبران انصار حزب الله و بسیج  در توطئه کودتا وبه ارث بردن مقام ولایت انتشار یافته بود او نیز بطور علنی و مشخص مورد حمله بود .شعار "مجتبی بمیری رهبری را نبینی " به شعار " مرگ بر دیکتاتور" اضافه شده بود .در گزارش هایی که از صحنه های تظاهرات نقل شده آمده است که مزدوران رژیم طبق معمول با وحشیگری به مردم حمله می کردند و به زن و پیر و جوان رحم نمی کردند .اما نکته بسیار جالب در این گزارش ها تلاش های شجاعانه مردم برای آزادی دستگیر شدگان و فراری دادن مزدوران بوده است .

سازمان ما از تمامی احزاب، سازمان ها، شخصیت ها و نهادهای آزایخواه و مترقی ، اتحادیه های کارگری و سازمان های مدافع حقوق بشر ، دانشگاهیان و نویسندگان و هنرمندان  در سراسر جهان می خواهد از مبارزه مردم ایران با رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی حمایت کرده و با تمام  قوا و از طریق ممکن و موثر خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط همه دستگیرشدگان تظاهرات هجدهم تیر و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شوند. جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری بی آبرو شده است .در حمایت همه جانبه از مبارزات بر حق مردم ایران بکوشیم و به رژیم مجال ترمیم چهره زخم خورده اش را ندهیم .

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

19 تیر 1388