اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

از اقدام اعتراضی کارگران اهواز حمایت می کنیم

 

کارگران کارخانه ی لوله بتونی اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت 10 ماهه حقوق معوقه ی خود در میدان شهدای اهواز تجمع اعتراضی بر پا کردند. این تجمع کارگری مورد حمایت مردم قرار گرفت . با حضور جمعیت حمایت کننده، خواست صنفی کارگری به یک اعتراض توده ای علیه دولت اسلامی تبدیل شد. کارگران و مردم حامی با سر دادن  شعار "یا مرگ یا عدالت" ؛ " زندگی در ایران حق مسلم ماست"؛ " دولت کودتا، استعفاء ! استعفاء" ، پیوند مبارزات مطالباتی کارگری و خواست های عمومی مردمی را اعلام کرده و عزم خود برای رسیدن به هدف های مشترکشان را با راه پیمائی  در مرکز شهراهواز ـ چهارراه نادری ـ نشان دادند.

  عدم پرداخت حقوق کارگران، آن هم به مدت ده ماه، با توجه به تورم 25 درصدی، به معنای نابودی کامل دستمزد کارگران است. کارگری که ده ماه دستمزدش را دریافت نمی کند، چگونه باید زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند؟ این زورگوئی در شرایطی که تورم لجام گسیخته بیداد می کند، عملأ مزد و حقوق بگیران را به روز سیاه می نشاند. سقوط به گرداب فقر فلج کننده، در شرایطی دامن کارگران را گرفته است که دولت جمهوری اسلامی میلیاردها تومان را هزینه نیروهای سرکوب و طرح های ماجراجویانه اش می کند. از این روست که به پرتگاه فقر کشانده شدن کارگرانی که دستمزدشان را به موقع دریافت نمی کنند، بیش از هر چیز از نتایج سیاست های اقتصادی خانه ویران کن دولت جمهوری اسلامی است. سیاست های دولت برگمارده ی ولی فقیه، چه امروز و چه در سال های  گذشته، سیاست های ناظر بر چپاول کامل اقتصاد تولیدی کشور و بی اعتنائی به ضرورت های توسعه ی آن بوده است. تورم فلج کننده، بیکاری گسترده و ورشکستگی بسیاری از واحدهای اقتصادی که عملأ به درهم ریختگی عمومی اوضاع اقتصادی منجر شده، محصول همین سیاست هاست.

تجمع اعتراضی و تظاهرات مشترک کارگران لوله بتونی اهواز با مردم شهر، راه پیوند حرکت های صنفی ـ مطالباتی  با اعتراضات سیاسی ـ عمومی را به خوبی نشان می دهد. چنین حرکت های متحد و مشترکی است  که پایه ی توده ای جنبش را مستحکم می کند؛ امکان سرکوب حرکت های توده ای را به حداقل می رساند؛ دستگاه سرکوب را فلج کرده و قدرت بسیج و تداوم اعتراضات توده ای را به شکل چشم گیری افزایش می دهد. پیوند جنبش صنفی  و کارگری با جنبش اعتراضی سیاسی مردمی، زمینه ی شکل گیری و تقویت تشکل های کارگری و سازمانیابی مردمی را نیز فراهم می آورد.

سازمان ما  ضمن حمایت از اقدام اعتراضی کارگران اهوازی و تاکید بر ضرورت پیوند هر چه بیشتر جنبش های مطالباتی کارگران و دیگر اقشار مردمی با جنبش های سیاسی ـ عمومی از تمامی فعالین کارگری و سیاسی می خواهد که برای تداوم جنبش اعتراضی مردم و مستحکم تر کردن پایه های این جنبش، بر گسترش جنبش های صنفی ـ مطالباتی کارگری و  اعتراضات سیاسی ـ عمومی پای فشارند و هم زمان از تمامی فرصت های پیش آمده برای سازماندهی اعتراضات سیاسی توده ای بهره گیرند. قوی تر شدن نقش جنبش مطالباتی کارگری در اعتراضات سیاسی ـ عمومی ، آینده ی جنبش را با چشم اندازهای امیدبخشی همراه می سازد.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دوم آبان 1388ـ 24 اکتبر2009