اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

۱۶آذر ۸۸ برگ درخشان مقاومت دانشجویی ـ مردمی

 

در تاریخ مبارزه ی مردم ایران برای آزادی و رهایی از دیکتاتوری و استبداد، ۱۶ آذر ۸۸ بی تردید روزی بزرگ و ماندگار خواهد بود. با وجود هفته های متوالی سرکوب، احضار و بازداشت فعالین دانشجویی، منع اطلاع رسانی خبرنگاران رسانه های خارجی، قطع شبکه های اینترنت و تلفن موبایل، محاصره دانشگاه ها در روز ۱۶ آذر، استقرار کم سابقه انواع نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی در  بخش های مرکزی تهران و مراکز استان ها، دانشگاه ها در تهران و بسیاری از شهرستان ها بار دیگر صحنه ی تظاهرات پرشکوه اعتراضی دانشجویان شد و مردم از هر فرصتی برای پیوستن به دانشجویان بهره برداری کردند.

 

۱۶ آذر ۸۸ نقطه عطف جدیدی در مبارزه ضد دیکتاتوری مردم ایران است؛ زیرا نشان داد که اکنون جنبش اعتراضی می تواند در صورت لزوم  خارج از دایره  فرصت های مجاز و مناسبت های حکومتی, در  گستره ای به وسعت تمام کشور، مستقل, همزمان و سراسری با صراحتی نافذ در جهت نفی نظام به میدان بیاید و دستگاه ولایت مطلقه فقیه و نماد شخصی آن را آماج اصلی خویش سازد.

 

۱۶آذر ۸۸ نمودار سراسری و فراگیر شدن مقاومت و اعتراض در دانشگاه های سراسر کشور است. حرکت های وسیع اعتراضی در دانشگاه ها در این روز نشان داده است که دوره ای که با سرکوب فعالان و کنشگران یک جنبش اعتراضی بتوان آن را از نفس انداخت و از تحرک بازداشت، سپری شده است. پیوستن دانشجویان دانشگاه های آزاد و غیرانتقاعی به سایر دانشجویان در برنامه های اعتراضی ۱۶ آذر سندی در فراگیرشدن جنبش ضد دیکتاتوری در میان دانشگاه هاست

 

 ۱۶ آذر ۸۸ شکستی بی سابقه برای رژیم ولایی در زورآزمایی با جنبش اعتراضی در عرصه اطلاع رسانی است.  رژیمی که همه ابزارهای اطلاع رسانی را در انحصار خویش درآورد و بی سابقه ترین سرکوب رسانه ها و مطبوعات را سازمان داد، تا بتواند افکار عمومی را در محاصره بگیرد،  در این روز، در برابر جنبش اطلاع رسانی توده ای شهروندی به زانو درآمد و فرو ریختگی دیواره های  سانسور و اختناقش آشکار شد.

 

در ۱۶ آذر ۸۸ بار دیگر ابهت پوشالی دستگاه رعب و وحشت رژیم شکنجه و تجاوز جنسی و اعدام در غریو پر طنین فریادهای مرگ بر دیکتاتور مردم و جوانان در هم شکست و  این درهم شکستن برای رژیمی که سرکوب تنها تکیه گاه آن است، عواقب دامنه داری خواهد داشت. دستگاه ولایی با امنیتی ها و شکنجه گرانش مچاله تر و منزوی تر شده است؛ در حالی که جنبش اعتراضی در مسیر در هم شکستن استبداد دینی گام پراهمیتی به پیش نهاده و ظرفیت توده ای خویش را دوباره به شکلی درخشان به نمایش گذاشته است.  جنبشی که می تواند به شیوه ای مستقل فرصت های مقاومت واعتراض خلق کند وهر مناسبت توده ای نوین را به کابوسی تازه برای رژیم اعدام و شکنجه و تجاوز جنسی تبدیل خواهد کرد

 

با مقاومت درخشان، سراسری و گسترده توده ی دانشجویان و مردم در ۱۶ آذر بار دیگر مبارزین جدیدی به زندانیان سیاسی  تاکنونی جنبش اعتراضی مردم ایران افزوده شده است. هنوز ابعاد دستگیری ها در سراسر کشور روشن نیست، اما بی هیچ تردید از هم اکنون و در حالی که هنوز پژواک فریادهای اعتراضات دانشجویی و مردمی در این روز در فضای سیاسی کشور طنین انداز است، مبارزه برای آزادی بی قید و شرط کلیه  زندانیان سیاسی و عقیدتی وبازداشت شده گان جدید جنبش اعتراضی بر خواست رهایی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی مردم در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم افزوده شده است.

 

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بر عزم و اراده دانشجویان مبارز کشور درود می فرستد ؛ بار دیگر بر پیشتیبانی خود  از مبارزات ضد دیکتاتوری دانشجویان و مردم ایران تاکید می کند و همصدا با همه آزادی خواهان و برابری طلبان  خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه  زندانیان سیاسی جنبش اعتراضی، و  بویژه بازداشت شده گان اعتراضات ۱۶ آذر است.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

هیئت  اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۶ آذر ۱۳۸۸ـ ۷ دسامبر ۲۰۰۹