اعلامیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

به مناسبت۱۰ دسامبر،

۶۱ امین سالگرد صدوراعلامیه جهانی حقوق بشر

 

درنظامی که رهبری اش درمقابل اعلامیه حقوق بشر، ملحقات ومیثاق های جهانی اش، اعلام می دارد: ماخود حقوق بشراسلامی داریم". شاهد بودیم طی سی سال، دربرابرهمین حرف خمینی، درسراسر جغرافیای ایران چگونه به تمام دستآوردهای انقلاب بهمن حمله بردند وخوزستان، کردستان وترکمن صحرا را رُفتند وبا نقض آشکارحقوق بشردرپاره پاره ارکان جامعه ودرهمه حوزه های زندگی شهروندی، ازآنروز تا به امروز زدند و کشتند ، پیکر مخالفین را مثله کردند و جسم شان را در بیابان ها انداختند، اعدام و ترور نمودند، زندانیان سیاسی را قتل عام کردند، اموال عمومی را خوردند و بردند تا حکومت را با نقض آشکارحقوق بشردربرابرچشمان شهروندان ایران و جهانیان برسرپا نگه دارند.

برهیمن پایه محمد جعفرپوینده نویسنده ومترجم و چهره توانا وشناخته شده کانون نویسندگان ایران را به جرم ترجمه و چاپ این اعلامیه وملحقاتش، درست درآستانه پخش کتاب، سربه نیست کردند. وکیل خانواده های آنان را( آقای ناصرزرافشان) رابه پنج سال زندان و احکام شلاق محکوم ساختند. دانشجویان واساتید آنان را اخراج وزندانی کردند. فعالان همیشه آشنای کارگری ایران همچون منصوراسانلو و علی نجاتی ودیگران را با پرونده سازی روانه زندان ساختند و وکیل رسیدگی به پرونده آنان ( آقای محمد اولیایی فرد) را به دادگاه فرا خواندند و خود کارگران را درشرایطی که درزندان بسرمی برند، غیابا از کار بیکارساختند. به این هم بسنده نکردند بلکه چهره ای که دردفاع ازحقوق کودکان وارزش های حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشربرای کشور درسطح جهانی اعتبارآفریده بود(خانم شیرین عبادی) و جایزه نوبل را برای اولین باربه ایران آورد، مورد حملات روزمره قرارداده اند، حساب بانکی اش را درهمین ماه مسدود و نشان نوبل را نیزبه یغما بردند .

امروزبیش ازهرزمان دیگر دستگاه ولایت از ترس مرگ، برمتن انزوای بین المللی رژیم اسلامی و درمحاصره ی جنبش مردمی و گسترش اختلافات داخلی، به جان مردم افتاده است. صدوراحکام سنگین برای رهبران اصلاح طلب، صدوراحکام اعدام برای جوانان درتهران، صدوراحکام اعدام برای جوانان کردستان وآماده سازی محاکمه۷نفردربلوچستان، نمونه هایی از نقض حقوق بشر و ازمحورهای سیاست ترساندن مردم است. سرکوب همه جانبه دانشجویان در۱۶ آذرخونین ودستگیری های وسیع درسراسرکشورهمه وهمه نشان ازوحشت نظام از پیشروی مبارزات ضد استبدادی مردم دارد. سیاست دستگاه ولایت و حکومت اسلامی برای مقابله با روزهای آتی که توسط مردم به پاخواسته رقم می خورد، تکیه یک جانبه برسرکوب و نقض آشکار حقوق بشر و پایمال کردن حقوق شهروندی است. درمتن چنین سیاست سرکوبگرانه ای، درآستانه ی گرامی داشت شصت ویکمین سالگرد تصویب صدور"اعلامیه جهانی حقوق بشر"درروز۱۰ دسامبر قرار داریم.

 ازآن جا که دردیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابرو سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛

ازآن جا که ناديده گرفتن وتحقيرحقوق بشربه اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشررا برآشفته است و پيدايش جهانی که در آن افراد بشردربيان وعقيده آزاد، و از ترس و فقرفارغ باشند ،عالی ترين آرزوی بشراعلام شده است ؛ درچنین وضعیتی کمیته حقوق بشرمجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی درایران را تصویب کرد. این قطعنامه، جمهوری اسلامی را به خاطر نقض "جدی، ممتد و مکرر" حقوق بشر از جمله در اعتراضات مردمی پس ازانتخابات محکوم کرده است.

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بر آن است که ، مادامی که نظام اسلامی بر حیات جامعه ما مستولی است، حقوق بشرو میثاق های آن در ایران تحقق پذیر نیست. استبداد دینی و حاکمیت اسلامی باید با عزم و اراده خلل ناپذیر مردم در هم شکسته شود و تنها بر ویرانه های این نظام و استقرار حکومتی از آنِ خود توده های مردم است که می توان حقوق شهروندی را در عرصه های گوناگون زندگی مردم جاری ساخت .

ما در شصت و یکمین سالگرد صدور اعلامیه جهیانی حقوق بشر، بار دیگر بر پیشتیبانی خود از مبارزات ضد دیکتاتوری، آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی زنان ودختران، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، اساتید دانشگاه ها و معلمان ، کارگران و زحمتکشان و اقلیت های ملی کشورمان تاکید می ورزیم و همصدا با همه آزادی خواهان و برابری طلبان ، خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و بویژه زندانیان جنبش اعتراضی، و بازداشت شده گان اعتراضات ۱۶ آذر می باشیم .

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۸ آذر ۱۳۸۸ـ ۹ دسامبر۲۰۰۹