اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

فرارسیدن سال نو میلادی مبارک باد

 

سال نو میلادی را به همه ی هموطنان مسیحی و تمامی ایرانیانی که در  سراسر جهان این روز را جشن می  گیرند، صمیمانه تبریک می گوئیم.

امسال در حالی سال میلادی را به پایان می بریم:

که  جنبش نوپای ضداستبدادی  ایران، جوانه های زیبای دنیائی بهتر را به سراسر جهان مخابره کرده است؛

که مردم ایران با شعار "دین از سیاست جداست"، نه تنها خواهان جدائی دین از دولت، بلکه از آزادی داشتن یا نداشتن دین و آزادی اعتقاد به هر مذهبی دفاع می کنند. این شعار، اعتراض روشنی نیز هست به سرکوب خشن و وحشیانه ی مذاهب غیررسمی و اقلیت های ملی ـ فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. فشار بر هموطنان مسیحی نیز امری نیست که از چشم جهانیان دور مانده باشد؛

امسال در حالی سال میلادی را به پایان می بریم:

که مبارزه ی متحد مردم ایران، جرقه های امید برای  مبارزه ی همبسته کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار مردمی بی توجه به جنسیت، ملیت، مذهب و اعتقادات شخصی شان، حتی صفوف معتقدان به همه ی مذاهب علیه استبداد دینی را از خود نشان داده است. وقتی ارامنه ی اصفهان شب ها بر سر بام خانه هایشان فریاد "الله اکبر" را  با لهجه خودشان سر می دهند، و مورد سرکوب سپاه دین قرار می گیرند، همین همبستگی مردمی را بیان می کنند؛

امسال در حالی سال میلادی را به پایان می بریم:

که مبارزات شکوهمند مردم ایران برای آزادی، و علیه دیکتاتوری در۳۰ خرداد، ۱۸ تیر، روز قدس، ۱۳آبان، ۱۶ آذر، و روز عاشورا، و انعکاس این مبارزات شورانگیز با اتکا به خبرنگارـ شهروندی بی نظیر و تحسین برانگیز به سراسر جهان ، همبستگی جهانی با مردم ایران را به باشکوهترین نشان همبستگی انسانی تبدیل کرده است. حالا جهانیان،  چهره دیگری از ایرانیان را مشاهده می کنند. چهره ای که اگر با آگاهی و تشکل و هوشیاری همراه شود می تواند چهره ای  برای دفاع  از شور زندگی، از همبستگی انسانی،  از برابر حقوقی زن و مرد، از برابر حقوقی همه مردمان بی توجه به نژاد، رنگ پوست، ملیت، فرهنگ،  جنسیت، اعقتادات و از فرصت های برابر برای رشد، از حق تعیین سرنوشت خلق های تحت ستم، از حق کارگران و زحمتکشان که زیر ستم استثمار سرمایه  کمر خم کرده اند، برای داشتن شرایط زندگی شایسته ی انسان و بهره مندی کامل از ارزش های تولید شده از نیروی کارشان، باشد. این چهره ی زیبا و جدید از مر دم ایران که با شمشیر استبداد دینی به خون آغشته شده، همدردی و همراهی همه آزادیخواهان و برابری طلبان  را برانگیخته است.

و امسال در حالی سال نو میلادی را آغاز می کنیم:

که امید داریم که جنبش ضد دیکتاتوری مردم، بتواند با گسترده تر کردن دامنه ی خود، با کشاندن بخش های هر چه بیشتری از مردم به صفوف خود، بر قدرتمندی و شکست ناپذیری خود بیافزاید و تیغ سرکوب را کندتر کند.

و امسال در حالی سال نو میلادی را آغاز می کنیم:

که امید داریم مبازات سیاسی ـ عمومی مردم ایران، با جنبش های مطالباتی کارگران و زحمت کشان و دیگر اقشار جامعه پیوند خورده  و مبارزات ضداستبدادی را به مبارزات ضداستثماری پیوند زده و آزادی های سیاسی را با فرصت های اجتماعی برابر عجین کرده و آینده ی رزم پرشور مردمی را تضمین کند.

و امسال در حالی سال نو میلادی را آغاز می کنیم:

که امید داریم، جنبش نوپای ضداستبدادی مردم ایران بتواند با سازمانیابی و متشکل شدن، روی پاهای خود، استوار بایستد و حق تعیین سرنوشت خود را  با سازمان دهی ارگان های قدرت توده ای، در دست های توانای خود بگیرد و این فرصت را به موج سواران حرفه ای ندهد که همواره در پی فرصتی هستند که مبارزات مردم را به نردبان ترقی خود تبدیل کنند.

که امید داریم جنبش انقلابی مردم ایران، فرصت را از ماجراجویان اسلامی حاکم بر کشور بگیرد که شرایط را برای دخالت و طمع سلطه گران خارجی فراهم  آورد و یا زمینه ی تحریم های شدید علیه ایران را آماده سازد. امری که عواقب سنگین آن را مردم ایران باید بپردازند.

 و در پایان یک بار دیگر فرارسیدن سال نو میلادی را به همه ی آن هایی که  این روز را  جشن می گیرند تبریک می گوئیم و برایشان روزهای شاد و پرنشاط در سال جدید آرزو می کنیم.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ـ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹