هیئت اجرائی  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

به مناسبت روز آغاز فعالیت علنی کومه له

 

۲۶ بهمن ، روز آغاز فعالیت علنی کومه له را به همه فعالین کومه له  و به همه دوستداران آزادی و سوسیالیسم در ایران تبریک گفته و یاد فراموش نشدنی جانباختگان کومه له را، که برای رهائی از ستم ملی، استبداد و سرمایه  بخاک افتادند، گرامی می داریم.

 

در چنین روزی در کردستان ایران سازمانی  فعالیت علنی خود را آغاز کرد که پایه گذاران آن رهائی از ستم ملی را  در پیوند گسست ناپذیر با رهائی از ستم طبقاتی دانسته و خود را بخشی  از جنبش سوسیالیستی سراسری ایران برای آزادی و سوسیالیسم قلمداد می کردند.تردیدی نیست که پایه توده ای و طبقاتی کومه له،  به مثابه قطب چپ جامعه کردستان، حاصل این سمت گیری سیاسی- طبقاتی بود.

 

کومه له  در طول سه دهه گذشته تحولات مهمی را به لحاظ عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی پشت سرنهاده  و درمیان  آن گرایشات گوناگونی شکل گرفته و بخشی ازآنها اکنون به فعالیت تشکیلاتی مستقل از هم پرداخته اند. بخشی از این جدائی ها محصول ارزیابی از نقش و جایگاه کومه له بر مبنای سنت دوران تاسیس و فراروئیدن آن به عنوان بخشی از یک جریان کمونیستی سراسری، و یا مخالفت با این سمت گیری، و از جمله تعابیر گوناگون از نقش و اهمیت مسئله ملی و رابطه آن با جنبش سوسیالیستی، ارزیابی از تحولات منطقه و نقش امپریالیسم و بوِیژه امپریالیسم آمریکا و ... بوده است.

 

جامعه ما اکنون در تب یک بحران انقلابی می سوزد و خشم فروخفته سی ساله مردم علیه رژیم فقها به فوران آمده است. در چنین شرایطی بی شک اتحاد ملیتهای تحت ستم ایران در مبارزه مشترک علیه استبداد فقاهتی از اهمیت خود ویژه ای برخوردار است. جنبش انقلابی خلق کرد نه فقط در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی بلکه در طول حیات رژیم جمهوری اسلامی یکی از کانون های مقاومت علیه یوغ جبارانه فقها بوده است و از اهمین رو اکنون نیز می تواند نقش بسیار حیاتی در آینده تکوین جنبش ضداستبدادی ایفاء کند.

 

از سوی دیگر در بطن جنبش ضداستبدادی موجود گرایشات گوناگونی طبقاتی اکنون در حال شکل گیری است. شکی نیست که قطب چپ و سوسیالیستی جامعه ایران اگر بخواهد نقش شایسته ای در جنبش ضداستبدادی ایفاء کند باید دردرجه اول پیوند  خود را با توده کار و زحمت، مستحکم سازد. این وظیفه در درجه اول در همصدائی و همراهی برای سازماندهی جنبش مطالباتی و تشکل های توده ای کارگران و زحمتکشان عملی خواهد شد. امری که باید از وظائف اصلی نیروهای چپ شمرده شود.

 پایان دادن به پراکندگی موجود در میان نیروهای چپ و سوسیالیستی و قوام دادن هر چه بیشتر به قطب چپ نیز از جمله چالش هائی است که در برابر نیروهای چپ و سوسیالیستی در این موقعیت حساس از تحولات انقلابی در جامعه مان، قرار دارد.

 

  امیدواریم  که شما  فعالین،اعضا ء و پیشمرگان کومه له، در تداوم سنت های سوسیالیستی، انقلابی و ضدامپریالیستی که کومه له برای آن پایه گذاری شده است، مبارزه علیه ستم ملی، استبداد، سرمایه و  امپریالیسم  را  همچنان ادامه داده و پیوندتان را  با جنبش عمومی ضداستبدادی  و بویژه جنبش کارگری و سوسیالیستی کشورمان، هر چه بیشتر مستحکم سازید.

 

 

درود بر خاطره فراموش نشدنی جانباختگان کومه له !

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 26 بهمن 1388