آرشیو اعلامیه های سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) تا آخر سال ۲۰۰۶ میلادی

پيام کميته مرکزی به سازمان کردستانی حزب کمونيست ايران _کومله
! روز تاسيس کومله فرخنده باد
پيام کميته مرکزی به سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران _کومله
! فرخنده بادروزکومله
! بيست و پنج سال تباهی و استبداد
گرامی باد ياد 19 بهمن 1349
!از تحريم انتخابات مجلس هفتم حمايت می کنيم
کشتار کارگران زحمتکش شهر بابک را محکوم ميکنيم
Iranian regime shot dead four mine workers in Khatoon Abad
بيانيه 6 سازمان در رابطه با تحريمانتخابات
!از مبارزات معلمان و مطالبات حق طلبانه شان حمايت كنيم
در باره انتخابات مجلسهفتم
کشتار کارگران زحمتکش شهر بابک را محکوم ميکنيم
(پيام كميته مركزى سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر
به فعالين، اعضاء، كادرها و كميته مركزى حزب دمكرات كردستان ايران

!دوى رى بندان بر شما و تمامى آزادى خواهان ايران فرخندهباد
با پشتيبانى از نهادهاى مستقل امداد رسانى به زلزله زدگان بم يارى رسانيم
پيام تسليت كميته مركزى سازمان كارگران انقلابى ايران
راه كارگر) به خانواده هاى قربانيان زلزله بم)
گرامى باد 11 ديماه روز تجديد عهد با شهداى سازمان
               آن زمان که بنهادم سر به پاى آزادى                 دست خود زجان شُستم از براى آزادى
رژيم اسلامى با اعدام به استقبال روز جهانى حقوقبشرآمد
ده دسامبر، فرصت ديگرى براى دادخواهى مردم ايران است
پيام ناصر زرافشان از زندان اوين به مناسبت پنجمين سالگرد قتلهاى زنجيرهاى
حکومت نظامى در سراوان
عليه خصوصى سازى و براى پرداخت فورى و بى قيد و شرط دستمزدها متحد شويد
پنج سال گذشت و پرونده دادخواهى همچنان گشودهماندهاست
شانزدهم آذر 50سالهشد
خلخالی مرد اما خواست محاکمه سران رژيم اسلامی همچنان در دستورکاراست
اعتصاب غذاى کارکنان پتروشيمى آغازمىشود
اولتيماتوم کارگران پتروشيمی اعلامشد
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد رژيم اسلامی را محکومکرد
داد خواهی مردم ايران در سالگرد قتلهای زنجيره ای
اعتصاب كارگران تراكتورسازى تبريز
نامه سرگشاده به: آمبئى ليگابو گزارشگر ويژه آزادى بيان سازمانملل
اعتراضات کارگری و کارکنان پترو شيمی تا لغو رسمی تصميم دولت ادامه خواهد داشت
احمد باطبی در دست قاتل مطبوعاتاست
در باره برگزاری نخستين سالگرد درگذشت صفرخان در تهران
در دفاع از حق پناهندگی، در تظاهرات بروکسل شرکتمیکنيم
پناهجويان ايرانی را تنهانگذاريم
چهارمين تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی اراکبرگزارشد
اعتصاب عليه خصوصی سازی صنايع پتروشيمی گسترش میيابد
اعتصاب عليه اضافه کاریاجباری
اعتراض کارگران پتروشيمی عليه خصوصی سازی
دستمزد کارگران فوراً و بی قيد و شرط بايد پرداخت شود
عليه اخراج و بيكارسازيها، كارگران اخراجى رايارىكنيم
اعتراض و فرياد خود را عليه سياستهای حکومت اسلامی و سازمان تامين اجتماعی آن رساتر کنيم
اعتراضات کارگری عليه عدم پرداخت دستمزدها و برای افزايش حقوق ودستمزدها
!کارگران ايران عليه اخراج، برای بيمه بيکاری و حق کار متحد شويد
ايران يک زندان بزرگ است - زندانی سياسی آزاد بايدگردد
پيام تبريك كميته مركزى سازمان كارگران انقلابى ايران به شيرين عبادى
رسوائی ازپسرسوائی
مجازات اعدام لغو بايدگردد
نپرداختن حقوق و دستمزد کارگران جرم وجنايتاست
رژيم اسلامی مسئول جان و سلامتی مهرداد لهراسبیاست
اعلاميه سازمان بمناسبت درگذشت ادواردسعيد
از همه اشکال اعتراضی عليه سرکوب و زندان و سانسور حمايتمیکنيم
اعتصاب و تحصن حق پرستاراناست
رنجنامه مادرانِ زندانی سياسی دردهای مشترک را فرياد می کند ، آنان راياریکنيم
خلق فلسطين يکی از سخنگويان شجاع و فداکار خود را از دست داد
همه زندانيان سياسی بدون قيد و شرط بايد آزاد گردند
از اعتراضات و مطالبات معلمان ايران حمايت میکنيم
هيجده ميليون آينده ساز، در رژيم آينده سوز
اعتراض سراسرى پرستاران ايران
از اعتصاب ، تحصن و اعتراض كارگران بافق حمايتمىكنيم
مبارزات كارگران عليه اخراج هاى دست جمعى و عدم پرداخت به موقع دستمزدها
در اعتراض به مرگ كارگر جوان ايران خودرو كارگران خط توليد پژو ايران خودرو دست به اعتصاب زدند
قطعنامه سياسى مصوب كنگره هشتم سازمان كارگران انقلابى ايران -راهكارگر
تظاهرات ضد حكومتى مردم نقده به دنبال خاكسپارى يك ورزشكار تيم ملىكوهنوردى
!رسوايی مشتر ک نروژ و جمهورى اسلامى
!از تحصن پناهجويان ايرانی در بلژيک حمايتکنيم
!تظاهرات در سردشت در اعتراض به تازه ترين جنايترژيم
!از پيشنهاد سازمان عفو بين الملل حمايت می کنيم
كنگره هشتم سازمان كارگران انقلابى ايران(راه كارگر) برگزارشد
از دادخواست "خانواده هاى قتلهاى سياسى بعد از انقلاب" حمايتكنيم
اعتراضات اخير توده اى و توحش جمهورى اسلامى
مردگان آن سال، عاشق ترين زندگان بودند
پنجاهمين سالگرد كودتاى 28 مرداد
معنای وتوهای اخير شوراینگهبان
موج شكنجه و صدور احكام اعدام بيداد مىكند
مارش آزادى نياز به مجوزندارد
پيام تسليت راه كارگر بمناسبت درگذشت لألهولادن
! "انصار" فاشيستى ترين اهرمرژيم
!دستگيری نيروهای مجاهدين خلق در فرانسه را محکوم می کنيم
بسيج دربرابربسيج
!"اين "صداى تير" است، قبل از"تير
چهارمين سالگرد خيزش 18 تير را هرچه با شكوهتر برگزار كنيم
تقلای رژيم برای مهار جنبش و پِشگيری از بر گزاری سالگرد هيجده تير