غزَه: مدافعان حقوق بشر کجايند؟

Jean-Marcel Bouguereau

(Nouvel obsérvateur)

روشنفکران کجايند؟ انساندوستان ساده کجايند؟ اگر آنچه بر غزه مي رود در ديگر جايي رخ مي داد، مي ديديم چه راه پيمايي هايي که، دست دسته، و هزاران هزار برگذار نمي شد. چرا اين برخورد ويژه؟ چون در اين جا پای اسرائيل در ميان است. هيچ نسل کشي، حتي شُوآ (Shoahنمي تواند چنين کشتاري را توجيه کند. حال، در بيستمين روز حمله، تساحال (Tsahal /ارتش اسرائيل) برآورد مي کند که اساس <کار> انجام گرفته است و زمان پذيرش آتش-بس فرا رسيده است.آنچه به موقع مي رسد، خبر آژانس نيمه رسمي [مصریِ] مِنا (Mena) است، با اعلام اينکه حماس <نسبت به کوشش هاي مصر براي ختم خونريزي با خوبرويي برخورد کرده> است. آنچه وخيم تر است روش تساحال در پيش برد اين جنگ است. ديروز، فدراسيون جهاني حقوق بشر – با يادآوري اينکه <عمليات نظامي اسرائيل بيش از 900 کشته، شامل 300 کودک، و 4250 زخمی برجا گذاشته است، که اکثريت شان افراد شخصي بودند> –  شوراي امنيت را فراخواند که به دادستان دادگاه بين المللي جرايم جزايي دستور دهد تحقيقات در باره ي <جنايات> در نوار غزه را آغاز کند. از نظر فدراسيون جهاني حقوق بشر، <حملات گسترده و سيستماتيک ارتش اسرائيل در نوار غزه... ، اگر جنايت عليه بشريت محسوب نشوند، بايد به عنوان جنايات جنگي شناخته شوند.> و بيشتر از اين رو مورد اسرائيل وخيم مي شود که اگر اتهامات داير بر استفاده از، نه فقط تسليحات مجهز به فسفر سفيد، که همچنين تسلحيات جديد ي را که به کار گرفته است باور کنيم – تسليحاتی که صدمات هر چه بزرگ تري را در منطقه ي کوچک غزه وارد مي آورند، منطقه ای که يکي از متراکم ترين جمعيت های جهان را داراست.

از ديگر سوي، دو پزشک نروژي متعلق به سازماني غير دولتي ظن مي برند که تساحال اسلحه ي جديد بسيار نيرومندي را – دايم Dime)/Dense Inert Metal Explosive)، که به معنی سلاح انفجاری مرکب از فلز سنگين (تنگستن) ترکيب نشونده ( فاقد قرابت شيميايی) است –  به کار برده است، اسلحه اي که انفجارش زخم هاي بسيار وخيمي را در شعاعي ده متري موجب مي شود. از نظر قانون بين المللي، کاربرد اين دو اسلحه <غيرقانوني> نيست. ميثاق 1980 در باره ي سلاح هاي معمولي فقط کاربرد فشفه هاي فسفر سفيد را عليه مردم غير نظامي ممنوع مي کند. و اگر يک دايم به جای هدف خود به مردم غير نظامي اصابت کند، خسارات مي توانند بسيار عظيم باشند. چندين قرباني برای آسوشيتدپرس (Associated Press) شرح مي دهند که چگونه <دود سفيد که ازآسمان نازل مي شد پوست را از صورت و اعضاي بدن مي کند.> شاهدي که بوسيله ي تلفن با او در شهر غزه تماس برقرار شد اظهار داشت که <اين مهمات [ اسرائيلي] از همان آغاز عمليات زميني مورد استفاده قرار گرفته اند،> و او به چشم خود ديده است که <انفجار بافه ای از دود سفيد آتش سوزي هايي را موجب شده است – واقعياتي که برخي در شناخت آن ها چون <جنايات جنگي> ترديد نمي کنند، جناياتي جنگي که نبايد مدفون شوند، حتي در صورت هر روز محتمل تر شدن يک آتش-بس.

پنجشنبه 15 ژانويه 2009

 ژان-مارسل بوگروُ ،سردبير هفته نامه ی وزين نوول آبزرواتور

ترجمه ی خسرو شاکری-زن