سال 60 سال 88

 

سفره های بی نان

قفسه های بی کتاب

سال های هجوم- سال های هجوم

ابری بی باران

عطشی خفته در جان زمین

سال های هجوم- سال های هجوم

چشم انتظاری مادران بر درگاه

صدای پای گزمه ها

شب های قرق

شبنامه ها وفریادها

سال های هجوم – سال های هجوم

پی آزاری خوبان

تبعید و زندان

خزان و برگ ریزان

مرگ های بی زمان

سال های هجوم- سال های هجوم

بی اعتباری سلام

در یخبندان حوصله

سال های سکوت- سال های سکوت

برپایی آتش

در مجمر دل

شکفتن غم

 در پیاله های عیش

سال های سکوت – سال های سکوت

آذرخشی جانفشان

تندری در آسمان

آواز تن خیس ابر

برشبان جنگل

باران باران

رود جاری انسان

مشت کوبان بر طبل آسمان

سال های امید- سال های هجوم

 

عیدی نعمتی