قضاوت با شما است!

احمد نوین

"مسئله برای مردم لگدمال شده ایران، از این دیدگاه نیز که رژیم جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ادعاهای دروغین دفاع از مردم فلسطین ، در مورد حق حاکمیت فلسطینی ها تنها با حمایت هائی از سازمان بنیادگرای حماس، به بنیادگرائی اسلامی نیرو میرساند و در مسیر پیشبرد سیاست های ارتجاعیش، در برخورد به خواست های بحق مردم ایران در دست یابی به حق تعیین سرنوشتشان، همانند دولت نژاد پرست صهیونیست اسرائیل عمل مینماید نیز، حائز اهمیت است."

 

در 28 دسامبر 2008 ارتش اسرائیل بدستور دولت اسرائیل با حمله ای همه جانبه بر علیه مردم بیگناه غزه، یکی از خونین ترین و غیرانسانی ترین صحنه های تجاوز نظامی بر علیه خلق مقاوم و حق طلب فلسطین در  هزارۀ سوم را آغاز و تا 18 ژانویه 2009 ادامه داد.

افکار عمومی جهان در دفاع از آزادی و برابری، تهاجم نظامی اسرائیل به مردم غزه را محکوم کردند. تظاهرات های بیشماری در بسیاری از نقاط  مختلف جهان و در دفاع از مردم آزادی خواه و برابری طلب فلسطین و مقاومت این خلق و محکوم  کردن تهاجم و جنایات جنگی ارتش اسرائیل به نوار غزه برگزار گردید.

نظراتی نیز در محکومیت سازمان اسلامی حماس، در رابطه با بنیادگرائی دینی و عدم تعهد این سازمان در رابطه با آزادی های بی قید و شرط سیاسی و حق انتخاب مردم آزادیخواه و برابری طلب فلسطینی و روش های مبارزه حماس در عمل، منتشر شد.

در این هفته نتیجه تحقیقات گزارش کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد به ریاست یک قاضی آفریقای جنوبی بنام "ریچارد گلدستون" در رابطه با عملکرد ارتش اسرائیل در تهاجم به نوار غزه منتشر شده است. این گزارش تاکید مینماید که اسرائیل در تهاجم دسامبر208 و ژانویه 2009 به نوار غزه، برخلاف موازین برسمیت شناخته شدۀ جهانی، مرتکب اعمالی شده است که جنایات جنگی نامیده میشود و علاوه بر آن دولت اسرائیل مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است. این گزارش همچنان راکت پراکنی سازمان حماس به شهرها و شهرک های اسرائیل را قاطعانه محکوم نموده است.

تعداد قابل توجهی از سازمان های مدافع حقوق بشر در اسرائیل ، به دولت نتانیاهو هشدار داده اند که این گزارش کمیسیون ویژه سازمان ملل را بی اعتبارنکند.

از آنجا که اسرائیل عضو سازمان ملل متحد است و این اولین باری است که دولت این کشور از طرف ارگان ویژه سازمان ملل، بدون ردا و پوشش، متهم به جنایت حتی و در مواردی به جنایت بر علیه بشریت میشود، لذا ، بنظر میرسد که این بار دولت اسرائیل در در چالشی متفاوت با گذشته قرار گرفته است. موقعیتی که میتواند برخی ازکشورهائی که در مورد مسئله فلسطین - اسرائیل اعلام بی طرفی مینمودند و یا خود را دوست اسرائیل قلمداد مینمودند  ناگزیر گرداند که در مواضع خود نسبت به اسرائیل تجدید نظر نمایند.

 

مسئله برای مردم لگدمال شده ایران، از این دیدگاه نیز که رژیم جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ادعاهای دروغین دفاع از مردم فلسطین ، در مورد حق حاکمیت فلسطینی ها تنها با حمایت هائی از سازمان بنیادگرای حماس، به بنیادگرائی اسلامی نیرو میرساند و در مسیر پیشبرد سیاست های ارتجاعیش، در برخورد به خواست های بحق مردم ایران در دست یابی به حق تعیین سرنوشتشان، همانند دولت نژاد پرست صهیونیست اسرائیل عمل مینماید نیز، حائز اهمیت است.

 

برای آشنائی با شرایط زمان تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه و عملکردها و سیاست های محافل قدرت در اسرائیل در این باره و عملکرد حماس در مقابل آن، از یک طرف و توجه بیش از پیش به مقاومت و مبارزه مردم ستمدیده فلسطینی ، توجه شما را به مقاله "فلسطینی های امروز و یهودیان دیروز " * نوشته محمد رضا شالگونی که در تاریخ سوم فروردین 1388 تحریر شده است جلب مینمایم.      17 سپتامبر 2009 – 26 شهریور 1388

 

* -  مقاله "فلسطيني هاي امروز و يهوديان دير وز" رادر سایت اینترنتی راه کارگر، ستون وسط ،در بخش مقالات میتوانید ملاحظه نمائید.