لیست شماره ۶ (پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۸ برابر۱۰ دسامبر ۲۰۰۹)

 

شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران

لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید!

 

 امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۸

 

یادداشت ششم :

اکنون ۱۶آذر(روزدانشجو) راپشت سرگذاشتیم. ۱۶آذرنشان داد که دانشجویان به همراه مردمان ایران وبا مقاومت درخشان،سراسری وگسترده خود دروفاداری به آرمان های تاریخی این روز،پاس داشت یادجانباختگان روزدانشجو در۱۶ آذر۳۲در۵۶ سال پیش، وفای به عهد با یاد نام های مانده درحافظه تاریخ بعد ازکودتای۳۲ (مصطفي بزرگ نيا،مهدي شريعت رضوي واحمد قندچي)،تجلی شعارماندگار" اتحاد- مبارزه پیروزی"، دفاع ازحرمت آرمانی شعارآزادی وبرابری،مخالفت با موجودیت دیکتاتوری وکودتای حکومتی ورودررویی باسلطه طلبی بیگانه ،طرح هزاران باره شعارآزادی همه زندانیان سیاسی ودانشجویان زندانی،و... متبلورگردید.

در۱۶آذر۱۳۸۸توده دانشجویان باجسارت ومقاومت افزوده خویش دربرابرسرکوب فزاینده کودتاچیان حکومتی درسراسرکشور،موج دستگیری به جا مانده ازاین مقاومت دانشجویان دراغلب شهرهای بزرگ وکوچک دانشگاهی تا حدی درپوشش سراسری، باردیگرمبارزین جدیدی به زندانیان سیاسی دراین روزافزوده شدند.

دربرابراین نگرانی ها،هرچند تاحال ابعاد دستگیری ها درسراسرکشورروشن نیست. به آمارهای اعلام شده رژیم نیزهیچ اعتمادی نبوده ونیست. مثلادررابطه با موج وسیع دستگیری های تهران خبرگزاری مهرازقول فرمانده انتظامی تهران بزرگ،سرتیپ عزیزالله رجب زاده گزارش کردند ونوشت:" ازدستگیری ۱۵۶مرد و۳۹زن درتظاهرات ۱۶ آذرتهران خبرداد وگفت:" ۱۸پلیس نیزدراین زمینه مجروح شده اند" واین دروغ شاخدارازقول همین فرمانده آ نجا آشکارمی شود که گفت:" حداکثرحدود ۲هزارنفردرتجمع های غیرقانونی روزگذشته حضور داشته اند."امابی هیچ تردید ازهم اکنون ودرحالی که هنوزپژواک فریادهای اعتراضات دانشجویان دختروپسر،زنان وجوانان ومادران پرشماراعدامی ومادران عزاوزحمتکشان وکارگران ایران،دراین روزوروزهای بعدقطع نشده و درفضای سیاسی سراسرکشورطنین اندازاست،- که تجلی آنرا درشعارهای زیردنبال خواهید کرد- همچنان مبارزه برای آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی وبازداشت شده گان روز۱۶اذردر کنارخواست معوقه رهایی کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی مردم اززندان ها وشکنجه گاه های رژیم افزوده شده است.

اکنون دربرابرما روز۱۰ دسامبر،۶۱ امین سالگرد صدوراعلامیه جهانی حقوق بشرقراردارد.هم اکنون مدافعین حقوق بشردرسراسرایران وجهان،خود رابرای این روزآماده می سازند.باشد که استمرارمبارزه دردرون کشور،مردمان ما را ازننگ رژیم آدم کشان جمهوری اسلامی ایران، رها گرداند .

همانگونه که پیشتر آوردم :

این شعارهاراازمیان گزارشات،فیس بوک ها،یوتوپ ها،ایمیل هاومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم .

درصورت امکان تکمیل اش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد.

می توان وبایدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررویی باآتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها ومقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

شعارها :

 

 

خامنه ای این آخرین پیام است/ هر کوچه،هر خیابان، دانشگاه ایران است

خامنه ای بدونه / بزودی سرنگونه

خامنه ای قاتله / کل نظام باطله

مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه ، چه رهبر (دانشگاه شزیف)

مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر خامنه ای

مرگ بردیکتاتور/ مرگ برکودتا

ملت ایران زمین / خامنه ای را بزن زمین

ملت ايران زمين / ديكتاتورو بزن زمين

ای رهبر بی غیرت/ بشنو شعار ملت

شعارما؛ ننگ ما، ننگ ما/ رهبر الدنگ ما

شکنجه،جنایت ابزاراین ولایت / مرگ براین ولایت

شکنجه، جنایت/ ننگ بر این ولایت

تجاوز،خیانت/ لعنت براین ولایت (دانشگاه قزوین)

جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است

خامنه ای حیاکن / سلطنت و رها کن

حسین حسین شعارشون/ تجاوز افتخارشون

مانمی خواهیم بمب هسته ای / از ولایت خسته ایم

 

دانشجو؛ ما با تو هم پیمانیم/ فرزندان ایرانیم

دانشجو می رزمد / دیکتاتور می لرزد

دانشجو می رزمد / استبداد می لرزد

دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است.

دانشجو بیدار است / از خامنه ای بیزار است

ما همه با هم هستيم/ دانشجوي نترسيم

ما اهل کوفه نیستیم / پشت یزید به ایستیم

می جنگی، می میریم/ ایران را پس می گیریم

ما اتمی نمی خواهیم/حق آزادی می خواهیم

ما زن و مرد جنگیم / به جنگ تا بجنگیم

می کشم، می کشم/ آنکه برادرم کُشت

بترسید ،بترسید/ ما همه با هم هستیم

رئیس دانشگاه / استعفاء استعفاء ( دانشگاه تهران )

موسوی بهانه است/ کل نظام نشانه اش

دانشگاه؛ آخرين سنگر آزادی

دانشجو، کارگر/ اتحاد اتحاد

خونی که دررگ ماست/ هدیه به ملت ماست

حراست ، بسیجی / نمی خوایم ، نمی خوایم

دانشجوي با غيرت/ حمايت حمايت

دانشجوي زنداني حمايتت مي كنيم.

دانشجوی زندانی ازاد باید گردد

زندانی سیاسی بی قید و شرط ازاد باید گردد

 

حکومت فاشیستی / تو دولت ما نیستی

محمود احمدی نژاد/ عامل تبعیض وفساد

احمدی عمر وعاص/ 63% این جاست

احمدی کم می آره/ شعبون بی مخ می آره

پلیس ضد شورش / احمدی رابه شورش

برادر رفته گر/ محمود بردار ببر

حکومت زور نمی خوایم/ پلیس مزدور نمی خوایم

ننگ ما ، ننگ ما/ صدا و سیمای ما

ننگ بر قاتلان / چه صبرا ـ شتيلا، چه ايران
شارون کوتاچی! استعفا استعفا!
چه ايران چه غزه / کشتن مردم بسه

غزه و لبنان کمن / رفتن سراغ یمن
فلسطين! فلسطين! ما همه با هم هستيم!
محمود حسابش پاکه / منتخب آيپاکه (لابی بزرگ اسراييل درآمريکا)
رای ما خونين شده / ايران فلسطين شده

نصر من الله . ، محمود خائن، آواره کردی ، الله اکبر

توپ ، تانک کهریزک/ دیگر اثر ندارد

 

بسیج وحشی شده / بسیج وحشی شده

بسیجی فاشیسته/ پول می گیره می ایسته

بسیجی حیا کن / مفتخوری را رها کن

پول نفت چی شده / خرج بسیجی شده

پول ملت چی شده/ خرج بسیجی شده ، خرج بسیجی شده

پول ملت چی شده/ خرج اتمی شده

چقدربهت پول دادند/ دوربین رو دستت دادند؟

بسیجی بی غیرت / دشمن خون ملت

بسیجی بی غیرت / خجالت خجالت

جیره خور حیا کن/ دانشگاه را رها کن

ما اهل کوفه نیستیم/ پول بگیریم بایستیم ( دانشگاه امیرکبیر)

بسیجی، راه رو بازکن (دانشگاه مشهد)

اگر بسیجی نبود/ ترانه پیش ما بود

مرگ بر بسیجی

بسیجی برو گمشو

بسیجی دروغگو/ کارت دانشجویی ات کو؟

بسیجی وحشی شده ( دانشگاه مشهد )

مزدور برو گمشو

مزدور چند گرفتی / باتوم را دست گرفتی ؟

مزدور چه قدر گرفتی؟/ پرچم را دست گرفتی ؟

آزادی، آزادی آزادی

چی شده ، چی شده ؟/ بسیجی وحشی شده ( دانشگاه کرمان )

چی شده، چی شده ؟ حراست وحشی شده ( دانشگاه کرمان )

 

یاحسین میرحسین

ایران جنگه/ خاموشی ننگه

شعار ملت ما/ دین از حکومت جدا

مرگ بر اسلام ِ ضد انسان

پلیس به این بی غیرتی / هرگز ندیده ملتی

 

پلاکادرها :

" مملکه باکفر می مونه/ اما با ستم نه"

نه به دانشگاه پادگانی ، نه به گیت امنیتی

دانشگاه فریادآزادی و دانشگاه سنگر رهایی

صلح ودمکراسی برای همه جهان