لیست شماره ۷ (جمعه  ۴ دی ۱۳۸۸ برابر۲۵ دسامبر ۲۰۰۹)

 

شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران

لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید!

 

 امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

جمعه ۴ دی ۱۳۸۸

 

یادداشت هفتم :

از۱۶آذر(روزدانشجو) به این سو،ما همچنان با سلسله اقدامات اعتراضی دانشجویان درمتن جنبش عمومی ضد استبدادی حاکم درمحیط عمومی دانشگاهها روبروهستیم. از آن روز تا به امروز صد ها فعال دانشجویی ازدانشگاههای سراسرتهران، اصفهان، تبریزوقزوین و چند دانشگاه دیگربه کمیته های انضباطی ویا ستاد خبری وزارت اطلاعات احضارشدند. دراین بین محرومیت ۱۵ دانشجوی دانشگاه بهشتی ازخوابگاه، صدورحکم دو ترم تعلیق ازتحصیل برای سه تن ازفعالان دانشجویی دانشگاه آزاد درتبریز،صدورحکم ۴ترم محرومیت ازتحصیل برای یک فعال دانشجویی وتهدید خانواده های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر،بخشی ازعناوین برخوردهای سرکوبگرانه رژیم کودتا دردانشگاها می باشد. صدورحکم سنگین حبس برای ۹ دانشجو ویک استاد دانشگاه درشیراز،صدورحکم یک سال حبس تعلیقی، ادامه بی خبری ازوضعیت ۴دانشجوی بازداشتی درگرگان،انتشارگزارشاتی درباره بازجویی وشکنجه دانشجویان ازسوی بازجویان سپاه پاسداران،دستگیری ۴تن ازدانشجویان فعال دانشگاه بین المللی قزوین ومحکومیت ۴فعال دانشجویی دانشگاه همدان به چهارسال حبس تعزیری بخش دیگری ازعناوین سرکوب فعالان دانشجویی است. اما با وجود سرکوب های شدید، اعتراضات دانشجویی همچنان گسترده وسراسری است. برگزاری تظاهرات، تجمعات، تحصن، اعتصاب غذا، برپایی تریبون های آزاد وهمایش های اعتراضی وصدوربیانیه های اعتراضی مهم ترین شکل های اعتراضات دانشجویی بوده وهمچنان ادامه دارد.جدای ازاینها،اعتصاب غذا دردانشگاه سیستان وبلوچستان، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف دراعتراض به بازداشت دانشجویان این دانشگاه،تجمع اعتراضی دردانشگاه سمنان، اعتصاب غذا وتجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل دز مازندازن، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک،تحصن واعتصاب گسترده ۲روزه دردانشگاه قزوین، تجمع سکوت دردانشگاه صنعتی شیراز،برگزاری تریبون آزاد دانشگاه آزاد شاهرود دراعتراض به دولت کودتا،درگیری دردانشگاه همدان با دانشجویان بسیجیورودررویی با تجمع وحشیانه آنان به دانشجویان دختر،صدوربیانیه اعتراضی ازسوی دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد،برگزاری همایش اعتراضی دردانشگاه تهران،اعتراض دانشجویان دانشگاه سهند تبریز،صدوربیانیه اعتراضی دانشجویان دانشگاههای گرگان،مقابله دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با بسیجیان انتقالی، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر،اعتراض۹۰۰تن ازدانشجويان دانشگاه صنعتی شريف به برخوردهاوسرکوب دستگاه امنيتی وانتشارنامه اعتراضی،صدوربیانیه اعتراضتی دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي شهرتهران، صف آرایی دانشجویان دانشگاه آزاد دربرابربسیجی ها وبالاخره تنش ودرگیری در دانشگاه صنعتی اصفهان و تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار فرازهایی ازعناوین برجسته ترین موارد اعتراضات دانشجویی دردانشگاههای سراسرکشور بوده است. بخش وسیعی ازشعارهای لیست هفتم در برگیرنده همین کنش و واکنش هاست. به این مجموعه باید تجمع اعتراضی کارگران شیرازدربرابرسفرمحمود احمدی نژاد به شیرازوتجمع آنان درمیدان ورزشی حافظیه شیرازباتوجه به اینکه عوامل انتظامی ومحافظ امنیتی شهرباندول کارگران را به زیرکشیدند، پلاکادرهای همراه کارگران بیش ازهرچیزطرح کننده سطح مطالبات آنان بوده است. به همه اینها باید درگذشت حسینعلی منتظری را هم اضافه کرد که درزادگاه وی نجف آباد واصفهان – قم – تهران - تبریزو دانشگاههای ایران موجی ازاعتراضات وبرجستگی بخشیدن به شعارها برعلیه کل دستگاه ولایی را پوشش داده است. رودرویی با اعدام دو تن در سیرجان و درگیری گسترده و کشته شدن و دستگیری تعدادی ازمردم در آن شهربرانگیختگی توده وسیع مردم درمقابل کل رژِیم، مضامین اصلی شعارهای لیست هفتم را تعریف می نماید .  

اکنون دربرابرما روزهای تاسوعا وعاشورا وشمشیرازرو بستن های سرداررادان قرار دارد که فزیاد برآورد : عبورازخط قرمزهای نظام را درراه پیمایی های این دو روزتامل نمی کنیم و آنگونه جنایت می کنیم که دل مان می خواهد .هم اکنون مدافعین آزادی وبرابری دربرابردشمنان آزادی صف آرایی جدیدی را سازمان می دهند وخود را برای اینروزهای سخت آماده می سازند. باشد که استمرارمبارزه دردرون کشور،مردمان ما را ازننگ رژیم آدم کشان جمهوری اسلامی ایران، رها گرداند .

 همانگونه که پیشتر آوردم :

این شعارهاراازمیان گزارشات،فیس بوک ها،یوتوپ ها،ایمیل هاومطالب تویتردرون کشورفراهم آوردم . از همه دوستانی که برای صفحه فیس بوک ام شعارو یوتوپ های جدید میگذارند سپاسگزارم . یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد

درصورت امکان تکمیل اش کیند تابرای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموزباشد. 

می توان وبایدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررویی باآتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها ومقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران – زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !

شعارها :

وعده ما / تاسوعا ، عاشورا

اين ماه ماهه خونه / يزيد سرنگونه...

این ماه، ماه خونه/ کل رژیم سرنگونه

این ماه، ماه خونه/ فاشیست سرنگونه

این ماه، ماه خون است / دیکتاتور سرنگون است

این ماه، ماه خونه/ سید علی سرنگونه

منتظری مظلوم، راهت ادامه دارد/ حتی اگر ديکتاتور، بر ما گلوله بارد

مرگ بر این دیکتاتوری/ فضیلت منتظری

منتظری کوثر است/ دشمن او ابتراست

وصيت منتظري / مرگ بر اين ديکتاتوري

مرگ منتظری/ مرگ دیکتاتوری

منتظری حقگو/ آزادیت مبارک

منتظري مظلوم / آزاديت مبارک

مرگ بر رهبر ما خامنه ای/ بشکند کمر رهبر ما خامنه ای

 روحانی با غيرت/ آزاديت مبارک.

ای رهبر تشیع/ آزادیت مبارک
روحانی واقعي/ مرگش يعنی زندگی.

يا حجت بن الحسن/ريشه ظلم را بکن

عزا عزاست امروز، روزعزاست امروز/ ملت سبز ايران صاحب عزاست امروز

 عزا عزاست امروز، روزعزاست امروز/ فقيه نستوه ما پيش خداست امروز

تسليت کينه ای/ نمی خوايم، نمی خوايم.

تسلیت عقده ای / نمی خوایم ، نمی خوایم

دیکتاتور، دیکتاتور/ منتظری زنده است

دیکتاتور، دیکتاتور/ منتظری راهش ادامه دارد

یا حضرت معصومه / منتظری مظلومه

خامنه ای قاتله/ ولایتش باطله

اونی که میگه عادله/ دروغ میگه قاتله

شکنجه، خیانت / ننگ بر این ولایت

ننگ ما ، ننگ ما / صدا و سيمای ما

سکوت هر مسلمان / خیانت است به قرآن

تجاوز، خیانت / مرگ براین دیانت
ما اهل كوفه نيستيم/ پشت يزيد بايستيم
اي رهبر آزاده / تجاوز هم آزاده؟

ای رهبر مقدس/ تو خون ما نکن دس

احمد خاتمی / ننگت باد ، ننگت باد

سپاهی بی غیرت، خجالت خجالت/ ارتشی با غیرت، حمایت حمایت
تجاوز ، جنايت/ مرگ بر اين ولايت
تجاوزتوي زندان / اينم بود توي قرآن؟؟

نائب زوری نمی خوایم/ امام زمان خودش میاد

اشک تمساح نمی خوایم / دولت مصباح نمی خوایم
ابوالفضل علمدار / ديکتاتورو برش دار
اين همه لشکر آمده / عليه رهبر آمده
اوين شده دانشگاه / ايران شده بازداشتگاه...
مرگ بر ديکتاتور/ مرگ بر دیکتاتور

ملت، نمی خواهد ولی/ ملا عمر، ملا علی

ازخواب غفلت بيدار شويد صنعت فارس در خطر است ( کارگران دراستادیوم ورزشی شیراز)

نان در سفره نداريم (کارگران درشیراز)
ای رهبری، ای رهبری/ از احمدی خراب تری

خامنه ای حیا کن/ سلطنتو رها کن

ما ولی نمی خواهیم/ سیدعلی نمی خواهیم

رهبری کم آورده / عکس امام آورده
بیکاری، اعتیاد، جنایت/ نتیجه ی بیست ساله ولایت
آدمکش حرفه ای/ مزدوررهبر شده، مزدور رهبر شده
بی چادر، با چادر/ مرگ بر دیکتاتور
به اسم مستضعفین/ کاخ نشین سپاهی شد
پاسداری از ولایت/ بورس بازی و جنایت
کارگران خاک سیاه، خاک سفید/ رهبران کودتا، باردلار بستند ونشستند
احسان فتاحیان، ملتست ندای این/سراسر کردستان،شهامت و غیرتست
فرماندهان سپاه، غارتگر کشوراند/از ارتش خارجی، بدتر و وحشی ترند
فرماندهان سپاه، مزدور و قاتل شدند/ با پول نفت ملت، یکشبه تاجر شدند

ظلم وستم سرآماده/ این همه دشمن آمده

حسین حسین شعارشون/ کهریزک افختارشون
تهدید اثر نداره/ رهبر خبر نداره؟
ای رهبری خجالت/ تو رأی نکن دخالت
ملا باید بره قم/ قدرت به دست مردم
حق ما خوردنی نیس/ رأی ما بُردنی نیس
دولت ِ کودتاچی/ ما ملتیم ، شما چی؟
ما ملتیم ، نه امت/ ما نور می خوایم ، نه ظلمت
ویران کن این بنا را/ دولت کودتا را
دیکتاتور کوتوله/ استعفاتون قبوله

احمدی کم آورده/ شعبون بی مخ آورده
ما رأی به محمود ندادیم/ رهبری فرمود ، ندادیم
ما هالهء نور نمی خوایم/ حکومت زور نمی خوایم
ملت ایران از دروغ بیزاره/ صندوق رأی تو بی اعتباره
ملت ایران از دروغ بیزاره/ ریاستت موجب ننگ و عاره
شیوهء ما زندگی و شادیه/ ملت ایران ، پی ِ آزادیه
نه حــُقــّه نه تبانی/ نه حزب پادگانی

دین پراز خرافه / رو منطق و حساب نیست
امروز روز فریاد است/ ایرانی آزاد است
ایران باید آباد شه/ ملت باید آزاد شه
از شهر ِآزادی خبر رسیده/ دوره بردگی به سر رسیده
محمود ِ پاچه پاره، هالهء نور نداره/ چاورز هاله ش را بُرده، سرپا نشسته خورده
هالهء نور دروغه/ رهبر تو عهد بوقه
احمدی پینوشه،انقد دلت نجوشه/ با زوررئیس نمی شی، نشاشیدی خیس نمی شی
تقیه ، تقیه/ روس شده حجتیه
......................................

شعار مربوط به بسیج و سپاه

نه بسيج، نه سپاه / نه جنتي، نه مصباح
بسیج بسیج مزدور/ از سر راه برین دور

اگر بسیجی نبود/ ترانه پیش ما بود

اگر بسیجی نبود/ سهراب پیش ما بود

اگر بسیجی نبود/ ندا پیش ما بود
بسیج بی حیایی/ مزدور مافیایی
بسیجی خون میریزه/ خون برا نون می ریزه
آدم کش بی غیرت/ دستش توخون ملت
بسیج راه شیطون/ دیگ پلوش پرازخون
لقمه خور مافیا/ بسیجی روسیا
پاسدار اقتصادی/ گُه خوردن زیادی
عامل ِ ذلت نشوی بسیجی/ دشمن ِ ملت نشوی بسیجی
مأمور ِ کشتن نشوی بسیجی/ نوکر دشمن نشوی بسیجی
نکش که منفور نشی/ قاتل مزدور نشی

چقدربهت پول دادند/ دوربینه دستت دادند؟

پول نفت چی شده / خرج بسیجی شده
بسیجی بسیجی خودتو نزن به گیجی، ببین اومده سی ملیون/ ملت توی خیابون
تو بچهء اونایی/ نه تخم ِ کودتایی
خوردن خون ما بهت حرومه/ اگه بخوری تقدست تمومه
خون جوون حرومه/ بخوری کارت تمومه
سی سال روسیاهی/ حکومت الهی
کارخدا با خدا/ دین از سیاست جدا
ای مستبدّ دینی/ دشمن سر زمینی
ایرانی ایرانی/ بخواهی می توانی
دست من و دست تو و دست او/ یکی بشه میشکنه پشت ِ عدو
ایران باید آباد بشه/ ملت بایدآزاد بشه
حکومت جن گیر و رمّال بسه/ دولت دینی برا سی سال بسه
ای شیاد، ای جلاد، ننگت باد/ نفرین به نیرنگت باد

این دولت فاشیسته / یک جا باید بایسته
عدویی عدویی/ بی شرم و ابرویی
ای ننگ هرآزاده، دین را به قدرت داده/ ای بدکار،ای جانی، این است خانواده؟
تقلب و بی شرمی ، بدخواهی و بدکاری / شکنجه و تجاوز ،شد خانواده داری ؟
نه طنزی ، نه جدی / فقیه مستبدی
قربون برم خدا رو/ دولت کودتا رو

 با حامیان چینی ش/کامیون سیب زمینی ش
با مرغش و خوروسش/ مشاورای روسش