جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارسه ماهه دوم سال ۱۳۸۸

(ماههای تیر مرداد شهریور ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹ )

 

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

بهمن ۱۳۸۸ برابرژانویه۲۰۱۰

 

یادداشت:

 

درشرایطی که مبارزات ضد استبدادی زنان جوانان دانشجویان ومردمان ایران درقالب تظاهرات های خیابانی با فواصل زمانی صورت می پذیرفت،جنبش دانشجویی واردعرصه پیکارجدی تری گردید وازآغازسال تحصیلی جدید، هرروزه شاهد اعتراضات ومبارزات پیاپی دانشجویان هستیم که دانشگاه به دانشگاه،دراعلام همبستگی با یکدیگروهمبستگی با جنبش پیشرو و توده ای مردم صورت گرفت است.

دانشجویان به درستی دریافتند که باید شعارهای مردم درخیابان ها را درسطح دانشگاه ها از آن خود کنند ودرپی فریاد زدن وپیگیری خواسته هاومطالبات زنان- پرستاران معلمان استادان روزنامه نگاران وبلاگ نویسان کارگران و زحمتکشان ومادران اعدامی وعزا ودر یک کلمه تمام آحاد مردم برای وصول عدالت، آزادی و برابری برآیند. کارگران درشهریورماه۸۸ فریاد برمی آورند :"...اگرکارگران با۲۶۴هزار تومان حقوق ماهیانه از دهکهای درآمدي بالادرجامعه هستند به همه اعلام کند تا کارگران نیزتکلیف خود را بدانند..."

دولت نهم ودرزمان وزارت محمد جهرمی ودر روزهای پایانی دولت وی، اصلاحاتی برقانون کار فعلی وارد ساخت که درهمین گزارشات سه ماهه کارگری پیشروی شما- وسیع ترین اعتراضات را با خود به همراه داشت .بطوری که حتی دبيركانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور،بزرگ‌ترین تشکل حامی وزارت کارنیزبا بيان اين‌كه اطلاعي از اصلاح قانون‌كار در دولت ندارم، می‌گوید: اگر اصلاح واقعيت داشته باشد، يك‌طرفه است و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است. به گفته صالحي، نايب رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران،۳سال پيش جلسه‌اي با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما برای اصلاح قانون كار تشكيل شد كه بدون نتيجه پايان يافت و پس از آن هم ديگر جلسه‌اي در اين زمینه تشكيل نشد. وی گفت :قانون كار نياز به اصلاح ندارد، خاطر نشان می‌كند: اين قانون جايي براي اصلاح ندارد؛ چون در حال حاضر بيشتر كارگران قراردادي هستند و اين كارگران از۸۰درصد مفاد قانون كار بي‌بهره‌اند. او قانون كار را قانوني حمايتي عنوان كرده و اظهار می‌کند: اگر بخواهند جنبه‌هاي حمايتي اين قانون را كاهش دهند، قانوني ابتر خواهد شد. ...( خبرگزاری ایلنا ۱۵شهریور۸۸)

جنبش کارگری ایران نیزدرطی سه ماهه اخیرپس ازکودتای انتخاباتی خرداد ماه به این طرف یکی ازبحرانی ترین وحساس ترین مقاطع را درحیات سیاسی واجتماعی خویش ازسرگذرانده است. آنچه امروزشاهدش خواهیم بود به مانند سیاستهای چهارسال گذشته، به یک سلسله ازبیکارسازیهای گستردهتر، افزایش فقر، بالارفتن نرخ تورم وگرانی کمرشکن اجناس عمومی ومصرفی،رکود اقتصادی بیشترودرهمان حال افزایش وتعمیق یافتن فاصلهی طبقاتی و تهیدستسازی طبقهی کارگروزحمتکشان،دامنهی گسترده تری یافته است. درکشاکش بین وزارت کارواعلام رشد ۸۱ % تشکل های کارگری درچهارسال اخیر،آدمی با مشخصه حسن صادقی ، این ادعا را کذب محض اعلام می دارد و می گوید : "... تشكل‌هاي كارگري درچهارسال گذشته بيش ازهرزمان ديگري محتاج وگوش به فرمان وزارت كار شده‌اند، گفت: نمي‌توان تصور كرد كه درچهارسال گذشته كارگران حتي براي آب خوردن ملزم به اخذ اجازه از وزارت كار نبوده باشند." ( خبرگزاری ایلنا شهریورماه۸۸)

به این مجموعه باید حوادث وسوانح کارگری سه ماه اول سال ۸۸ را هم اضافه کرد که گزارش ایلنا در این باب خود گواه فاجعه و دلخراش بودن ابعاد نبود ایمنی کارکارگران حین کار را درسطوح گسترده کارگری ایران معنی می بخشد. ازجمله آمده است : "طی سه ماهه اول سال، تعداد ۴ هزار و۴۲۶ نفر ازبيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي طي سه ماهه اول سال جاري دچارحوادث ناشي از كار شدند...همچنين ازتعداد كل حادثه ديدگان ناشي از كار ۴ هزارو ۳۵۶ نفر مرد و ۷۰ نفر زن گزارش شده كه يكهزارو ۱۳۲ نفر آنان مجرد و ۳هزارو ۲۹۴ نفر آنان متاهل هستند....لازم به ذكر است، ۴ هزار و ۱۰۸ نفر در داخل كارگاه، ۲هزارو ۶۲ نفردرخارج از كارگاه و ۵۶ نفر نيز در هنگام رفت و آمد به محل كار حادثه ديده اند. ( خبرگزاری ایلنا شهریور۸۸)

پروژه های گوناگون طرح تحول اقتصادی وغیره... که برای برون دولت ازشکست اصلاح طرح ساختاری صنایع دردستورکارمشاورین اقتصادی دولت وکارفرمایان قرارگرفت،همه وهمه نماد بارزسیاستهای نئولیبرالی است که دولت نهم برای تصویب آن به شدت کوشیده وبا وجود عدم تصویب درمجلس هشتم تا آنجا که توانسته به شیوهی آزادسازی قیمتها وحذف سوبسیدها با عنوان " لایحه هدفمند سازی یارانه ها " به مجلس برده و کلیات آن را به تصویب رسانده هرچندبرسرچگونگی مفاد ریزش باهم( مجلسیان ودولت) دعوا دارند- دریک زد ویندی آشکار،به تحقق آن یاری رسانده است. می توان گفت: به موازات گسترش یافتن جنبش های دانشجویی ودامن گسترگشتن خصلت ضددیکتاتوری این حرکت،تحرکات کارگری نیزدرسطوح گوناگونی گسترش یافته و تعداد زیاد این حرکت ها برپایه تدوین روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال ٨٨، نشان ازبرجسته ترشدن خواست های مطالباتی می دهد. همانطوری که دربالا آمد؛برمتن این اوضاع سیاسی وبحرانی، تصویب هدفمند کردن یارانه ها وتاثیرات آن برجنبش اعتراضی مردم موضوع قابل بررسی است. باید این طرح شوک ترابی را افشاء کرد. در عرصه واردات اگر بخواهیم صحبت کنیم مقالات پرشماری می شود که دائما به خود سیاست گذاری دولت و مجموعه انحصارات و مافیای آن مربوط میگردد که تنها یک قلم آن همچون قاچاق شکرآمارارائه شده سرسام آوراست.طی گزارشی در روزنامه سرمایه پیرامون واردات شکر و انحصار آن رد نزد مافیای آیت الله های شکر خوارو آقا زاده های آنان آمده است:

۱- براساس گزارش گمرک سال ۸۷ حدود يک ميليون و ۱۰۱هزار تن شکر وارد کشور شده است که در مقايسه با سال ۸۶ ، ۳۹۳ هزار تن رشد نشان می دهد.

۲- میزان ۵۵ درصد واردات شکردرسال ۸۷ درانحصار۱۵شخص حقيقی وحقوقی بوده است. اگرسهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگيريم، هر فرد به طور متوسط ۳۶۰۰۰ تن شکر به کشور وارد کرده است.

۳- آمارها و اطلاعات نشان می دهد، قيمت هرکيلوگرم شکروارداتی به طور متوسط معادل  ۴۵۰ تومان و ميانگين قيمت خرده فروشی اين محصول در مدت ياد شده ۶۵۰ تومان است. به اين ترتيب سود هر کيلو گرم شکر وارداتی ۲۰۰تومان می شود. اگرازاين رقم ۳۰ درصد آن هزينه توزيع و حمل ونقل و ۲۰ درصد هم سود خرده فروشان باشد سود هر کيلوگرم شکر وارداتی ۱۰۰ تومان می شود.

۴- هرواردکننده به طورمتوسط سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان وماهانه بيش از ۳۰۰ ميليون تومان سود برده است. اين سود قانونی است. سود ۳۰۰ ميليون تومانی واردکننده در حالی است که حقوق ۰۰ ۳هزار تومانی کارگر کارخانه نيشکر چند ماه است به دليل ورشکستگی عقب افتاده است. گرانی قیمت مایحتاج سرسام آوراست وفقر بیداد می کند . درهمین رابطه درشهریورماه ۸۸وقتی وزیررفاه اعلام خط فقررابی فایده دانست، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، درنشست خبری با خبرنگاران خارجی درپاسخ به سوال خبرنگاری که دلیل عدم اعلام خط فقر را جویا شد، گفت: "خط فقرازاین سرکاری هاست؛ خط فقریک چیزنوسانی است، بستگی دارد شما خط فقررا چه چیز تعریف کنید، می شود خط فقر." بدین ترتیب همه اززیربارپاسخ دادن به چرایی فقرفزاینده دردرون کشور،شانه خالی می کنند. اینجا است که می توان روی شورش نان حساب بازکرد. شورش گرسنگان درحال شکل گیری است دراین امرتردیدی نباید کرد.

لازم به توضیح است که حرکت های اعتراضی زندانیان سیاسی و خانواده های آن ها،مادران عزاوناپدید شده گان حوادث چند ماهه اخیروجانباخته گان گسترش یافته است.گفتنی است دراین میان بازمسئله ملی و سطح دستگیری ها درآذربایجان واعدام ها درسیستان وبلوچستان وکردستان نیزدرکنارفقروگرسنگی وتنگدستی زندگی تهیدستان شهری و روستایی به نوعی دارد ، دهن بازمی کند و با مبارزات مستمردرون جامعه گره می خورد.

خبرگزاری حکومتی ایلنا درتاریخ۱٤شهریور۱۳۸۸با عنوان:درطی یکماه ونیم گذشته،هرپنج (۵) روزیک تجمع کارگری رادرایران شاهد بودیم ، آورده است :

" ما شاهد تجمع‌های فراوان صنفی بوده که درآن، تجمع‌کنندگان خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شده‌اند. این تجمعات مسالمت‌آمیز به‌دلیل مسائل پس ازانتخابات ودرادامه، فضای سیاسی کشورهیچ‌گاه به طور جدی دیده نشد، حال آنکه آینه‌ای ازوضعیت اقتصادی ایران درسال ٨٨ بود،سالی که به تعبیردبیرکل خانه کارگر،سال مرگ واحدهای کارگری است وبه گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سال بحران‌های کارگری. ازیک سو وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران آنان را به سمت اعتصابات پیاپی درمراکزتولیدی وصنعتی کوچک وبزرگ کشانده است وازسوی دیگر،حضورکارگران دراعتراضات اخیر،اگرچه غیرسازمان یافته وبدون تشکل های طبقاتی شان، آنان را به مبارزات عمومی و ضد دیکتاتوری پیوند داده است وافق مبارزاتی جدیدی را به روی آنان گشوده است. به همین جهت اعتراضات و مبارزات کارگران دردوره نوینی که درآن به سرمی بریم رو به افزایش است، وما همچنان با تشکل یافتگی ونضج گرفتن سطح مبارزات کارگران روبروهستیم ."

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=75308

همانطوری که پیشترهم آوردیم:مجموعه این تحرکات دراخبارروزانه کارگران منعکس شده است،باشد که روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال۱۳۸۸، درحافظه تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری ایران، جای بایسته خود را بیابد .

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا ایسنا مهر روزنامه سرمایه و...) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (هرانا ، خبرگزاری فعالان حقوق بشردرایران، كمیته كارگري پويا،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،انجمن صداي كاوه،اتحادیه آزاد کارگران ایران،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، انجمن کارگری صداى كاوه ها،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشوروخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

آنچه دراین میان به ما یاری می رساند؛نظرات،پیشنهادات،انتقادات ورهنمودعمل هائیست که برای پُربارساختن روزشمارمبارزات کارگری دراختیارما قرارمی گیرد. امید آنکه بزودی جداول مقایسه ای مبارزات کارگران دوره شش ماهه سال ۱۳۸۸را که طی سه ماهه اول و دوم- فراهم آورده ایم .بشکل مقاله مستقل انتشار دهیم .

 

 

 

اخبار کارگری تیر ماه۱۳۸۸

 

يك فعال كارگري درگفت‌وگوبا ايلنا:

مشاغل موقت و دائم بايد مشخص شود

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ اول تیر 88 آمده است : يك فعال كارگري گفت: در حالي كه در قانون كار نوع كار دائم و موقت از يكديگر تفكيك شده و ترتيبات مفيدي براي امنيت شغلي كارگران پيش‌بيني شده است اما در تبصره 2 ماده 7 قانون كار گفته شده دركارهايي كه طبعيت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائم تلقي مي‌شود.
غلامرضا توكلي درگفتگو با خبرنگارايلنا، افزود‍: براي كساني كه در اين حوزه‌ها كار كرده‌اند و چگونگي گردش كار را از نزديك در كارگاه‌ها لمس كرده‌اند و اطلاعات دقيقي از چگونگي كار دائم و موقت در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارند معلوم و قابل درك است كه در كارهايي با جنبه مستمر، در فصولي از سال و برهه‌هايي از زمان شرايطي بوجود مي‌آيد كه علاوه بر كارگران دائمي، تعدادي كارگر موقت نيز به كارگيرند.
دبيرانجمن صنفي كارگران ميدان مركزي ميوه و تره‌بارتهران تصريح كرد:درواقع تبصره يك ماده7 قانون كاردرمورد كارموقت شرح داده شده ونبايد شامل كارهاي دائم شود.
به گفته توكلي قرائن وشواهد ديگري نيزكه در قانون كاروجود دارد همين تلقي و درك را از تبصره ماده 7 قانون كاررا تائيد مي‌كند اما چون در قانون توضيح و تعريف وچگونگي اين مساله شرح داده نشده است ديوان عدالت اداري را به برداشت ديگري از اين تبصره رسانيد و بر اساس آن برداشت، راي خود را صادر كرد و اين راي تبديل به مجوز استفاده از قرارداد موقت در كارهاي دائم شد و بنيان امنيت شغلي كارگران را از بين برد و هيچ‌كس هم اقدامي براي رفع اين مشكل كارگري انجام نداد.
او با بيان اينكه هيچ‌گاه اقدامي براي رفع اين كمبودها در قانون كار به عمل نيامده، خاطر نشان كرد: در اصلاح قانون كاربايد رفع اين كمبودها مقدم برهرنوع اصلاح و تغييري باشد.
پايان پيام

كارخانه‌هاي تعطيل شده بايد بازشوند

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ اول تیر 88 آمده است : رئيس مجمع اتحاديه پيشكسوتان كارگري بر ضرورت بازگشايي كارخانه‌هاي تعطيل شده و بازگشت به كار كارگران بيكار شده اين كارخانه‌ها تاكيد كرد.
حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل آنكه از سالهاي قبل سرمايه داري سوداگرانه و بنكداري بر اقتصاد كشور حاكم شده است، ميل به سرمايه گذاري در بخش صنعتي كشور خشكيده است.
وي با بيان اينكه نتيجه اين تغيير رويه سرمايه گذاري فرار سرمايه‌هاي از بخش صنعت به بخش تجارت، تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري هزاران كارگر و احداث مجتمع‌هاي تجاري و مسكوني در محل قبلي كارخانه‌ها بوده است، گفت: با وجود صرف ميلياردها تومان براي كمك به صنايع و اشتغال وابسته به آن تاكنون با اين مسئله برخورد جدي صورت نگرفته است.
صادقي خواستار آن شد تا هرچه زودتر ار سوي مسوولان با اين موضوع برخورد قاطع و حساب‌شده صورت بگيرد.
پايان پيام

تا پايان ارديبهشت ماه؛

آمار حوادث كار از مرز هزار مورد گذشت

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ اول تیر 88 آمده است : مدير كل بازرسي كاروزارت كار گفت: حوادث ناشي از كار طي دو ماهه نخست سال 88 بيش از 400 مورد كاهش يافته است.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ابراهيم سلطاني نسب، مدير كل بازرسي كار وزارت كار، از روند كاهشي حوادث ناشي از كار طي دو ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: ميزان حوادث ناشي از كار تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، يك هزار و 329 حادثه برآورد شده است.
سلطاني نسب با اشاره به كاهش 428 حادثه طي دو ماهه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته خاطرنشان ساخت: طي دوماهه نخست سال 87، يك هزار و 757 حادثه ناشي از كار در بنگاه‏هاي توليدي كشور رخ داده است. اين ميزان در بنگاه‏هاي توليدي به يك هزار و329 حادثه كاهش يافت.
وي با اشاره به تشكيل كارگروه ويژه براي بررسي حوادث ناشي از كار اضافه كرد: قرار است از اين پس براي كارفرمايان و توليد كنندگان، مسئوليت مدني ناشي از كار ديده شود.
وي حوادث ناشي از كار را شامل نقص عضو، از كارافتادگي و فوت عنوان و بيان كرد: اداره بازرسي وزارت كار در بررسي‌هاي خود از حضور كارشناسان پزشكي قانوني كشور و مسوولان ارگان‌هاي ذيربط استفاده مي‌كند، اما معمولا كارگران كشور براي حفظ شرايط شغلي خود از پيگيري دعاوي حوادث ناشي از كار خودداري مي‏كنند.
سلطاني نسب تصريح كرد: دو گونه بازرسي وجود دارد؛ بازرسي ادواري كه بر اساس تعداد كارگاه‌ها و تعداد بازرس‌ها برنامه‌ريزي مي‌شود كه هر بازرس روزانه سه مورد بازرسي و در سال 750 مورد بازرسي انجام مي‌دهد. روش دوم، شكايت كارگر از كارفرما است كه توسط بازرس بررسي مي‏شود.
پايان پيام

خبری تکاندهنده

مدیرعامل کانون هموفیلی های ایران خبر داد

مرگ سه بیمار هموفیلی به دلیل گرانی دارو

روزنامه سرمایه در تاریخ دوشنبه اول تیر 88 گزارش می دهد : در حالی که 3 بیمار هموفیلی به علت عدم دسترسی به فاکتور 7 و طی 2 هفته گذشته فوت کردند مدیر عامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرده در تعطیلی های 15 روز گذشته، دو بیمار هموفیلی وضعیت بسیار بحرانی داشتند و به رغم قول داده شده مبنی بر دارو رسانی، این اتفاق نیفتاد و از طریق بیماران دیگر به آنها دارو رسانده شد. احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت:

 مرگ این بیماران ناشی از بهای گران این دارو است. او دخالت های غیرقانونی در امور درمان بیماران هموفیلی را از اصلی ترین دلایلی می داند که موجب صدمه جدی به بیماران به خصوص در حوزه فاکتور 7 شده است، این در حالی است که این دارو به گفته کارشناسان به هیچ وجه در تحریم نیست و به میزان کافی در انبار موجود است ولی این اتفاق که چرا مسوولان از رساندن به موقع این دارو به بیماران سرباز می زنند، شاید نیاز به بررسی کارنامه مسوولان در حمایت های دارویی از بیماران خاص داشته باشد.
قویدل می گوید:متاسفانه تفکری شکل گرفته که از حقوق شهروندی به دور است. این تفکر میزان داروی مورد نیاز هر بیمار را به سمتی می برد که یک دستگاه دولتی برای آن حد تعیین می کند.
به گفته قویدل با توجه به اینکه بیماری های خونی بیماری های پیچیده ای هستند و اصلاً معلوم نیست بیماری که دچار خونریزی شده، چقدر دارو نیاز دارد ولی این تفکر باعث شده دارو روی بیماران بسته شود؛ به طوری که دو مورد از مرگ ومیر بیماران نیازمند فاکتور هفت هم ناشی از همین سیاستگذاری بود.فاکتور 7 از جمله فرآورده های خونی بسیار گران قیمت است و مبلغ ریالی
8/4 میلی گرم این دارو بالغ بر40 میلیون ریال است. به گفته قویدل، دارو الان در انبارها وجود دارد ولی مسوولان این دارو را به بیماران تحویل نمی دهند و این امر باعث شده بیماران به وضعیت غیرقابل برگشتی برسند، به گونه ای که سال گذشته نیز در استان گیلان بیمار مبتلا به هموفیلی داشتیم که بعد از اینکه تا مدتی به او فاکتور 7 رسانده شد، اعلام شد که هزینه این بیمار سنگین شده و از ادامه دارو رسانی جلوگیری به عمل آمد و تلاش های ما هم برای توقف این روند منفی بی نتیجه بود.
قویدل در عین حال تاکید می کند: با تلاش کانون هموفیلی و کمک بیماران در این دو روز تعطیلی داروی لازم برای این بیماران ارسال شد اما متاسفانه پس از پایان تعطیلات نیز عزم راسخ برای رسیدگی به این بیماران وجود نداشته و در نتیجه دختری 24 ساله (دانشجوی دانشگاه آمل) و مردی 30 ساله جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه می دهد: در حال حاضر نیز یکی از بیماران نیازمند دارو در بخش خون بستری است که بالغ بر یک هفته است به رغم داشتن کبودی های وسیع در سطح بدن و دستور پزشک، از دارو محروم شده است. مدیر کانون هموفیلی ایران معتقد است: مهم ترین دلیل این مشکل دخالت غیرقانونی در امر درمان است، در حالی که براساس قوانینی که در کشور ما وجود دارد، پزشک، درمانگر است و باید نظر او در مورد شیوه درمان اعمال شود نه نظر یک دستگاه دولتی. این دستگاه مسوول تامین دارو است نه مسوول کم و زیاد کردن نسخه بیماران.
وی با اشاره به اینکه هفته گذشته بیماری در بیمارستان امام به فاکتور 7 نیاز داشت و این دستور را هم پزشک تجویز کرده بود ولی دارو به او نرسید خاطرنشان می کند: متاسفانه مسوولان در کشور ما قیمت دارو را جمع می زنند و اگر میزان آن بیشتر از یک حد مشخص شود دیگر دارو را به بیمار نمی رسانند.این درجه گذاری غیرقانونی است و اگر دستگاه مربوطه ادعا می کند که این اختیار را دارد، باید رسماً آن را اعلام کند تا خانواده های بیماران تکلیف خود را بدانند.
او می گوید: بیماران هموفیلی بدون حمایت، حیاتشان به خطر می افتد، پس حتماً این نوع حمایت دولت در مورد این بیماران خدشه دار بوده است؛ چون نباید قیمت دارو را در نظر گرفت بلکه باید اصولی مصرف کردن آن مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت هیچ کس حق ندارد برای بیماران حد دارو تعریف کند.
قویدل می افزاید: ما اعتقاد داریم حوزه درمان و داروی بیماران هموفیلی باید مورد بازبینی جدید قرار گیرد چون از دست دادن 3جوان هموفیلی در ظرف 15 روز گذشته در کشوری که دسترسی قابل قبولی به دارو در آن وجود دارد، متاسفانه با سیاستگذاری غلط، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
کانون هموفیلی ایران چندی پیش نیز در اواخر فروردین ماه به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون هموفیلی20 درخواستی تنظیم کرد که یکی از درخواست های این کانون شامل اصلاح وضعیت توزیع داروها بود زیرا توزیع داروهای بیماران هموفیلی در کشور غیر اصولی و غیر علمی بوده و هوشمند نیست. درخواست دیگر جامعه هموفیلی دسترسی مستمر بیماران به دارو بود. طبق گفته های وزارت بهداشت، این وزارتخانه 120 میلیون دلار برای این بیماران خرج کرده است اما این دارو ها به دست بیماران نمی رسد و وجود مستمر دارو مساله بسیار مهم در درمان بیماران هموفیلی است.
مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی ایران با ابراز همکاری انجمن هموفیلی ایران با دولت گفته بود: انجمن هموفیلی ایران آماده هرگونه همکاری برای حل مشکل کنونی با دولت است،راه حل این چالش پس گرفتن شکایات با شرط تامین خسارات بیماران است.
او با بیان اینکه کانون هموفیلی ایران بی نظیر ترین درمانگاه هموفیلی در دنیا محسوب می شود، گفته بود: کشور ایران از نظر فعالیت کانون هموفیلی دارای رتبه ششم یا هفتم در دنیا است. خدمات درمانی انجام شده در کشور ما مطابق با متوسط دنیا بوده و متناسب با درآمد ناخالص ملی کشور است.
به گفته قویدل میزان دسترسی بیماران هموفیلی به دارو در کشور ایران 5/1 واحد است که حداقل استانداردها در دنیا یک واحد است؛ این در حالی است که میزان دسترسی بیماران هموفیلی به دارو در کشورهای آمریکایی و اروپایی بین 3 تا 7 واحد است.
او همچنین گفت: از وزارت بهداشت می خواهیم که حسابرسی داروهای هموفیلی که به کشور وارد می شود را به کانون هموفیلی ارائه دهد. همچنین از وزارت بهداشت درخواست شد که آمار داروهای پرداخت شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش و کمیته امداد را به ما ارائه دهد که در آن صورت می توان میزان صحیح و درست دسترسی بیماران هموفیلی به دارو را محاسبه کرد.
درخواست دیگر جامعه هموفیلی پایان دادن به چالش موجود بین کانون هموفیلی و سازمان انتقال خون از دولت بود.
قویدل گفته بود: به اعتقاد ما تمام اتفاقاتی که در دهه های 60 و 70 اتفاق افتاده وزیر بهداشت و رئیس انتقال خون آن زمان مسوولش بوده اند و طرف گفت وگوی ما رئیس فعلی انتقال خون و وزیر بهداشت کنونی نیست.
وی به دو حکم قضایی رسمی در زمینه بیماران هموفیلی آلوده شده به هپاتیت
C و ایدز اشاره کرده و گفته بود: مسوولان نظام در حال رسیدگی به این دو حکم هستند. 1400 پرونده هموفیلی در دادگاه های کشور جاری است.
مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی ایران، در ادامه به پیگیری پرونده هزار و 145 بیمار هموفیلی آلوده به هپاتیت
C گفته است: تاکنون در مورد هزار و 145 نفر مقصر بودن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ثابت شده است. در اثر خون های آلوده در دهه های 60 و 70 ،200 نفر مبتلا به ایدز شده بودند که از این بین تاکنون 250 الی 300 بیمار جان خود را از دست داده اند که تنها در حال حاضر 28 بیمار هموفیلی مبتلا به ایدز در کشور زنده هستند.
وی در ادامه گفت: کانون هموفیلی ایران برای پرداخت غرامت دولت به بیماران هموفیلی آلوده با آیات عظام در خصوص حلال بودن این غرامت مشاوره به عمل آوردند که همگی علما به جمع نظر بر حلال بودن پرداخت غرامت دارند. همچنین کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور نیز وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را در این زمینه محکوم کرده است. این در حالی است که وزیر بهداشت و رئیس سازمان انتقال خون غرامت را قبول نداشته و تنها درمان بیماران هموفیلی آلوده را قبول دارند.

رئیس اتحادیه چایکاران شمال:

سیاستگذاری ها در بخش چای باید تغییر کند

روزنامه سرمایه در تاریخ 1ول تیر 88 از قول خبرگزاری ایسنا می نویسد : رئیس اتحادیه چایکاران شمال با تاکید براینکه ایجاد سازمان چای که ویژگی های سازمان چای سابق را داشته باشد، می تواند مشکلات موجود در چای کشور را رفع کند، ادامه داد: با وجود اینکه دستور ایجاد سازمان چای ابلاغ شده اما هنوز سیاستگذاری های این سازمان برای تولیدکنندگان و صنعت چای مشخص و اعلام نشده است. ایرج هوسمی با اشاره به اینکه احداث سازمان چای و فعالیت های اینچنینی با زندگی چایکاران و خانوار آنها مرتبط است، افزود: تولید کنندگان باید بدانند چه تصمیمات و برنامه ریزی هایی برای آنها صورت گرفته است چراکه آنها نیز می توانند در تصمیم گیری ها برای رفع مشکلات چای موثر باشند. وی با بیان اینکه متولیان باید سیاستگذاری های خود را در مورد چای تغییر دهند، افزود: باید علاوه بر جلوگیری از واردات بی رویه این محصول، هزینه های تولید را با دقت محاسبه کرده و سپس برای محصول کشاورزان قیمت گذاری کنند. رئیس اتحادیه چایکاران شمال، تامین نهاده ها از جمله کود و سم در آذرماه هر سال، اعطای مساعده های بدون سود به چایکاران برای انجام عملیات فنی و برداشت قسمتی از بدهی چایکاران از روی محصولات آنها و جلوگیری از بدهکار ماندن چایکاران و اختلاط چای ایرانی با چای وارداتی و مصرف تمام چای تولیدی در داخل کشور را برخی از عملکردهای سازمان چای سابق ذکر کرد و افزود: در آن زمان عملکرد سازمان چای برای تولید کنندگان وضعیت چای کاملاً رضایت بخش بود و لازم است سازمان چای با ویژگی های گذشته ایجاد شود.

مدیران اتحادیه های بزرگ مسکن مهر اعلام کردند

تسهیلات کم بانکی و بوروکراسی اداری مهم ترین چالش مسکن

روزنامه سرمایه در تاریخ 1ول تیر 88 از قول خبرگزاری مهر می نویسد : مدیران اتحادیه های بزرگ مسکن مهر کندی کار، میزان کم تسهیلات بانکی و بوروکراسی اداری را از مهم ترین چالش های مسکن مهر اعلام کردند.مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در خصوص آخرین روند پروژه های مسکن مهر در حوزه فرهنگیان گفت: در اواخر سال گذشته 400 هکتار زمین در شهر جدید پرند برای احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به اتحادیه مسکن فرهنگیان تحویل شد. علی تدین اظهار داشت: پس از تحویل زمین در پایان سال گذشته، ما نسبت به انعقاد قرارداد آماده سازی و طراحی در ابتدای سال جاری اقدام کردیم به نحوی که هم اکنون کار در مرحله ارائه طرح تفصیلی است. تدین کل زمین واگذار شده به سه اتحادیه بزرگ مسکن مهر وزارت دفاع، مسکن مهر شهر تهران و اسلامشهر و اتحادیه مسکن مهر فرهنگیان را 840 هکتار اعلام کرد و افزود: حدود 75 هزار نفر شامل فرهنگیان و متقاضیان دیگر مربوط به شهر جدید پرند بوده که در قالب تعاونی های مسکن مهر سازماندهی شده اند. مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد:

در این بخش نیز کار به دو شکل است به نحوی که ابتدا در مرحله آماده سازی 10 میلیون ریال به هر یک از واحدها، البته پس از پرداخت 10 میلیون ریال سهم متقاضی پرداخت می شود ولی تسهیلات 140 میلیون ریالی ساخت هنوز به هیچ تعاونی مسکن مهری پرداخت نشده است.

بازداشت بیست روزنامه نگار در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر درایران در تاریخ اول تیر 88 آمده است : شنبه شب ماموران امنیتی با هجوم به خانه ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی این زوج روزنامه نگار را بازداشت کردند. ماموران پیش از انتقال این زوج روزنامه نگار به بازداشتگاهی نامعلوم خانه آنها تفتیش کرده و برخی از لوازم شخصی آن ها را توقیف کردند.

بهمن احمدی امویی روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی است و ژیلا بنی یعقوب نیز روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است. پیشتر ساعت 2 بامداد شنبه نیز ماموران امنیتی در تهران محمد قوچانی روزنامه نگار و سردبیر روزنامه اعتماد ملی را در خانه اش بازداشت کردند. مجتبی پورمحسن روزنامه نگار و وبلاگ نویس و سردبیر روزنامه گیلان امروز در استان گیلان نیز در رشت بازداشت و کامپیوتر و برخی از لوازم شخصیش از سوی ماموران اطلاعاتی توقیف شد.

عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی، بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابطحی، سعید لیلاز  یازده روزنامه نگار دیگری هستند که از 23 خرداد و یک روز پس از آغاز اعتراضات به تقلب در انتخابات از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده اند. روح اله شهسوار در مشهد، و ماشالله حیدر زاده، حمیده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسین شکوهی در بوشهر از جمله دیگر بازداشت شدگان یک هفته اخیر هستند که.  سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که با بازداشت روزنامه نگاران در هفته اخیر ایران در کنار چین به بزرگترین زندان روزنامه نگاران دنیا تبدیل شده است. با بازداشت ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی شمار روزنامه نگاران بازداشت شده در یک هفته اخیر به 20 نفر رسید و در مجموع 32 روزنامه نگار در ایران زندانی شده اند.

بيانيه کانون نويسندگان ايران در حمايت از مطالبات مردم

مردم شريف و آزاده!

طي نزديك به دو هفته ي که از اعلام نتايج ي انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ ميگذرد، دهها تن از مردم بيگناه بر اثر يورش وحشيانیه ي نيروهاي سرکوبگر به قتل رسيده اند. افزون بر اين، شمار بسيار بيشتري مجروح وبازداشت شده اند.کانون نويسندگان ايران بي آنکه بخواهد وارد بحث ماهيت انتخابات و درستي يا نادرستي شرکت در آن شود بنا بر منشور و اساسنامه ی خود از آزادي بيان بي هيچ حصر و استثنا براي همه مردم و معترضان و

سرکوبشدگان، صرفنظر از عقايد سياسي آنان، پيگيرانه دفاع مي آند و، ضمن محكوم آردن آشکار سازمانيافته ي مردم حق طلب ايران و تسليت وهمدردي با خانوادههاي بازماندگان و مردم داغديده، خواهان آن است که:

١. به حمله ي وحشيانه به تظاهرات و راهپيمايي آرام و مسالمت آميز و

متمدنانه ي مردم پايان داده شود.

٢. اسامي همه کشته شدگان، مجروحان و دستگيرشدگان اعلام، و

بازداشتشدگان بي قيد و شرط و بيدرنگ آزاد شوند.

٣. امكان برگزاري آزادانه ي مراسم بزرگداشت جانباختگان راه آزادي

فراهم آيد.

٤. سانسور خبري مطبوعات و رسانه ها هر چه زودتر برچيده شود.

٥. به اشغال نظامي تهران و ديگر شهرهاي آشور پايان داده شود.

٦. آمران و عاملان آشتار مردم معرفي، محاآمه و مجازات شوند.

بساط سرکوب را برچينيد!

مردم حق طلب و آزاديخواه را اراذل و اوباش و آشوبگر نخوانيد!

به خواست مردم براي آزادي گردن نهيد!

کانون نويسندگان ايران

٨٨/٤/٢

اين كارگران نيمي از سال بيكارند؛

بيمه اجباري، خواست اصلي كارگران نقاش

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است : كارگران ازجمله اقشاري درجامعه هستند كه اگرحقوق ماهانه خود را نگيرند، بدون شك گذران زندگي روزمره براي آنان بسيار سخت و ناممكن مي شود.
به گزارش خبرنگارايلنا، دراين ميان كارگران شاغل در برخي صنوف فصلي به دليل اينكه كمتر از پوشش بيمه تامين اجتماعي برخوردار هستند و مانند كارگران شاغل دركارخانه‌هاي بزرگ توليدي و صنعتي شغل مستمري ندارند و ممكن است هفته‌ها و حتي ماه‌ها بدون‌ درآمد باشند؛ با دشواري‌هاي بيشتري مواجهند. اما كارگران نقاش ساختماني علاوه بر اين موارد به دليل كار با رنگ و مواد شيميايي در معرض بيماري‌هاي ريوي هم قرار دارند.
نگاه تك بعدي به جامعه كارگري را نمي‌پسنديم

قادربدري عضو هيات مديره انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني تهران با بيان اينكه تاكنون بيشتر به كارگران شاغل درواحدهاي توليدي صنعتي بزرگ توجه شده است،خاطر نشان كرد:نمونه بارزكم‌توجهي به كارگردان شاغل در صنوف، نبودكانون عالي انجمن‌هاي صنفي است.
وي مي‌گويد: ما مخالف كانون عالي شوراهاي اسلامي كارنيستيم اما‌ نگاه تك بعدي به جامعه كارگري كشور را هم نمي‌پسنديم و خواستارحمايت از تمامي كارگران كشورازجمله كارگران صنفي هستيم.
اين فعال كارگري با بيان اينكه اگر ازنظرتعداد هم باشد، تعداد كارگران صنفي قابل توجه است، افزود: 20 درصد كارگران كشوردرصنعت ساختمان فعال هستند، ازپي‌ريزي ساختمان گرفته تا آهنگري، سيمان‌كاري، گچ‌بري و در مرحله آخر هم كه كارگران نقاش قرار دارند.
او ميانگين ميزان بيكاري كارگران ساختماني را سه تا شش ماه درسال ذكركرد واظهار داشت: يكي ازاساسي‌ترين مشكلات اين كارگران نبود پوشش بيمه تامين اجتماعي است.
2 سال است پيگير بيمه كارگران نقاش هستيم
بدري افزود: انجمن صفني كارگران نقاش تهران از 2 سال پيش پيگير بيمه تامين اجتماعي كارگران اين صنف است، اما گويا بيمه كارگران ساختماني كه مجلس تصويب كرد شامل حال اين كارگران نمي‌شود.
وي افزود: اما در هرصورت ازمسوولان سازمان تامين اجتماعي مي‌خواهيم كه دراين خصوص اطلاع‌رساني كرده و وضعيت كارگران شاغل درصنف نقاشي ساختمان را مشخص كنند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه درتهران وحومه آن حدود چهارهزار نفرعضو انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني هستند،‌تاكيد كرد: البته بيش از50 هزار نقاش در تهران فعاليت مي‌كنند كه اگر خانواده آنان را نيز حساب كنيم جمعيتي بالغ بر 200 هزار نفر از طريق نقاشي ساختمان گذران زندگي مي‌كنند.
نقاشان درمعرض بيماري‌هاي پوستي، ريوي و چشمي هستند
بدري شرايط كارنقاشان ساختماني را نامساعد و سخت ارزيابي كرد و گفت: اين كارگران به دليل نوع شغل خود درمعرض بيماري‌هاي پوستي، ريوي و چشمي قراردارند اما با اين وجود تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند و معلوم نيست كه اگرحادثه‌اي براي آنان رخ دهد چه گونه مي‌توانند هزينه‌هاي درماني خود را پرداخت كنند.
به گفته وي يكي ازخدمات انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني تهران معرفي آنان به سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي است تا با شركت در آزمون‌هاي اين سازمان گواهينامه مهارت دريافت كرده و بتوانند در مواقع لازم از اين گواهينامه استفاده كنند.
او خواستار حمايت نمايندگان مجلس از طرح‌ها و لوايح مربوط به كارگران به ويژه كارگران فصلي و صنوف شده واظهار داشت: بهترين كاري كه مي‌توان براي كارگران فصلي انجام داد تدارك ديدن پوشش بيمه تامين اجتماعي براي آنان است به همين دليل ازدولتمردان مي‌خواهيم كه با اختصاص بودجه‌اي نسبت به بيمه اين كارگران اقدام عاجلي را صورت دهند.
كارگران فصلي جايگاهي درشهرها ندارند
بدري نبود جايگاه استقرار كارگران فصلي را در شهر تهران از ديگرمشكلات كارگران نقاشي ساختماني ذكر كرد و خاطرنشان نمود: ازهشت سال گذشته تاكنون پيگيراين موضوع بوديم اما تاكنون به نتيجه مطلوبي نرسيده‌ايم.
او در پاسخ به اين سوال كه شهرداري تهران مدعي ساخت مكان‌هايي براي كارگران فصلي است، گفت: اين كه در زميني چند صندلي بگذاريم و اسم آن را جايگاه كارگران فصلي بگذاريم هنر نيست زيرا جايگاه داراي تعريف خاصي است و بايد سرپوشيده و با استانداردهاي خاص باشد.
وي گفت: افرادي كه بيمه خويش‌فرماهستند ماهانه حدود 70 هزار تومان حق بيمه پرداخت مي‌كنند اما در برخي موارد به دليل مشكلات مالي قادر به ادامه پرداخت حق بيمه خود نيستند بنابراين از دولت انتظار داريم حق بيمه كارگران نقاش ساختماني را هفت درصد اعلام كند.
گزارش از محمد نوروزي
پايان پيام

دولت موافقت کرد؛

استمهال یک ساله بدهی 2280 واحدهای تولیدی در سراسر كشور

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است :

.....در نتیجه این بررسی‌های مفصل و فوری و با شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکلات نقدینگی، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید اقدام به تصویب استمهال بدهی بانکی شمار زیادی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار كردند.
بر این اساس، با تصویب وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، بدهی و جرایم دیرکرد 2280 واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور کمتر از 2میلیارد تومان است، برای مدت یک سال استمهال شد.
از 2280 واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور به مدت یک سال استمهال شده، 45واحد در استان ایلام، 72واحد در قم، 48واحد در لرستان، 32واحد در تهران، 17واحد در کهکیلویه، 17واحد در کرمانشاه، 49واحد در فارس، 177واحد در خراسان رضوی، 40واحد در خراسان شمالی، 30واحد در خراسان جنوبی و 123واحد در استان مرکزی واقع هستند.
همچنین 70واحد تولیدی در استان اصفهان، 144واحد در کرمان، 112واحد در کردستان، 519واحد در یزد، 125واحد در همدان، 12واحد در آذربایجان غربی، 87واحد در آذربایجان شرقی، 45واحد در اردبیل، 8واحد در هرمزگان، 115واحد در سیستان، 56واحد در مازندران، 68واحد در بوشهر، 12واحد در گلستان، 80واحد در چهارمحال، 58واحد در زنجان، 16واحد در قزوین، 35واحد در گیلان، 55واحد در سمنان و 13واحد تولیدی در استان خوزستان نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.
این مصوبه در تاریخ 25 خرداد به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در 30 خرداد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
کارگروه حمایت از تولید پیش از این نیز مصوبه‌ای در ارتباط با اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی تصویب کرده بود. اعضای کارگروه حمایت از تولید را وزرای کار، بازرگانی، دفاع و نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند و وزیر صنایع ریاست این کارگروه را بر عهده دارد.
پايان پيام

بدون شرح

رئيس اتحاديه حمل‌و نقل كالاي شهري در گفتگو با ايلنا:

علت بالارفتن قيمتي حمل ‌و نقل كالاي شهري، افزايش دستمزد كارگران است

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است : رئيس اتحاديه حمل‌و نقل كالاي شهري تهران علت افزايش قيمتي حمل‌و نقل كالاي شهري را افزايش هزينه كارگري ذكر كرد و از رونق بازار حمل‌ و نقل در آستانه تابستان خبر داد.
حسين زندي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: هيچگونه افزايش قيمتي در حمل‌و نقل نداشته‌ايم و با توجه به افزايش دستمزد كارگران، هزينه كارگري مقداري افزايش يافته است.
وي در خصوص نوسانات قيمت بازار حمل‌و نقل اظهار كرد: نوسانات قيمت با توجه به تورم محاسبه مي‌شود كه با پيشنهاد اتحاديه و تصويب وزارت بازرگاني افزايش مي‌يابد.
رئيس اتحاديه حمل‌و نقل كالاي شهري تهران همچنين ركود حاكم بر بخش مسكن را عامل اصلي رونق بازار حمل‌و نقل در آستانه تابستان ذكر كرد و گفت: با توجه به كاهش نرخ مسكن ما بايد شاهد كاهش رهن مسكن و اجاره‌بها نيز باشيم و بر اين اساس پيش‌بيني مي‌كنيم كه بازار حمل‌و نقل كالاي شهري از رونق برخوردار شود.
به گفته زندي، شب عيد و فصل تابستان اوج حمل‌و نقل وجابجايي در سال است.
وي بارديگر هرگونه افزايش قيمت در حمل‌و نقل شهري را تكذيب كرد و گفت: فقط دستمزد كارگران با افزايش مواجه شده است و همين امر بر افزايش قيمت حمل‌و نقل تاثيرگذار بوده است.
پايان پيام

تامين اجتماعي به دليل پرداخت نشدن مطالباتش صلاحيت بيكاران را بررسي مي‌كند

به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است : یک فعال کارگری با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی تنها مرجع تشخیص ماهیت مستمری‌های مشاغل اداره کار است، گفت: پرداخت نشدن به موقع مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت باعث شده تا این سازمان خود به تایید صلاحیت بیکاران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بپردازد.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی در واکنش به اظهارات اخیر معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها صلاحیت پرداخت و قطع مستمری بیمه بیکاری را دارد و بررسی صلاحیت بیکاران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری تنها در صلاحیت ادارات کار است.
پیشتر، احمد پایور معاون فنی و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفته بود: کارگران قراردادی دارای کار مستمر پس از بیکاری دیگر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به جای مراجعه به اداره کار به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
به گفته صادقی این اظهارات خلاف واقع سازمان تامین اجتماعی با پرداخت نشدن به موقع مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و افزایش بی‌رویه مستمری بگیران بیمه بیکاری مرتبط است.
وی افزود: ممکن است این مساله باعث شده تا مسوولان سازمان تامین اجتماعی از ترس ورشکستگی و کمبود نقدینگی به فکر افتاده باشند تا خود صلاحیت بیکاران را بررسی کنند.
پایان پیام

کارگران ايران خودرو اين جنايتها را فراموش نخواهند کرد

کارگران ايران خودرو ياد جانباختگان راه آزادی و زحمتکشان را گرامی

میدارند.

دوستان کارگر و همکاران گرامی

طی روزهای اخير با يورش وحشيانه نيروهای حامی سرمايه داران ده ها نفراز هم ميهنانمان به خاک و خون کشيده شده اند. دهها نفر زخمی و کشته شدند. ما کارگران ايران خودرو ضمن محکوم کردن اين حملات وحشيانه به مردم،

ياد جان باختگان راه آزادی و زحمتکشان را گرامی میداريم و درود خود را به آنها و خانواده آنها و تمام آزادیخواهان میفرستيم.جرم آنها مگر غير از آزادی و برای يک دنيای بهتر بود؟

دولت احمدی نژاد يک بار ديگر ثابت کرد که فقط تکيه بر سرکوب و فريب ودروغ بر سرکار مانده است. کشتار مردم و آن هم به طرز وحشيانه که نمونه آن در هيچ تاريخی وجود ندارد. حتی هيتلر نيز دچار چنين جنايتی نشده بود. حمله با قمه و چاقو و کشتن جوان ١۶ ساله در جلو چشمان مادرشان. آيا در تاريخ سراغ داريد؟ کارگران ايران خودرو اين جنايتها را فراموش نخواهند کرد

درود بیپايان بر راه گشايان آزادی و زحمتکشان

جمعی از کارگران ايران خودرو

تير ٨٨

.

پیام محمود صالحی به مناسب آکسیون جهانی در پشتیبانی از کارگران ایران و محکوم کردن سرکوب های اخیر 

محمود صالحی از رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران با انتشار پیامی حمایت خود را از برگزاری آکسیون جهانی در پشتیبانی از کارگران ایران اعلام نموده است.

در پیام محمود صالحی آمده است، این کمپین در شرایطی فراخوان داده شده که بحران عمیق نظام سرمایه‌داری، کارگران جهان را بیش از گذشته به هم نزدیک کرده است. کارگران ایران به دلیل مبارزه‌ مستمر و پای فشاری بر حقوق خود، در چند سال‌ اخیر جای خاصی در این ادغام جهانی به دست آورده اند.

در بخشی از این پیام در ارتباط با رویدادهای اخیر در ایران آمده است، دعوای کنونی در ایران بر سر چگونگی بقا و حفظ حکومت سرمایه داران است. در این شکی نیست که خواست های مردم بسیار فراتر از دعوای درونی اینان و در مواردی نیز به صورت شعارهای روشن بیان شده است، اما فعلا این شعار و خواست ها به مطالبات اصلی راهپیمائی و اعتراضات مردم تبدیل نشده است.

محمود صالحی در پیام خود اضافه کرده است،

ما ضمن محکوم کردن کشتار، دستگیری، حملات غیر انسانی و توطئه‌های زبونانه تلاش خواهیم کرد با طرح خواسته‌های اساسی مردم نظیر آزادی های سیاسی، تامین رفاه اجتماعی ، بیمه و بهداشت کارگران و مردم زحمتکش، مبارزات کنونی را از زیر رهبری افرادی خارج سازیم که خود عناصری ضد کارگرند.

در پایان پیام محمود صالحی آمده است،

کارگران ایران خواست های خود را در روز جهانی کارگر به صورت منسجم طی یک قطعنامه اعلام کرده‌اند. ترجمه‌ و پخش وسیع آن در آکسیون روز 5 تیرماه می تواند هم طبقه‌ ای های ما در کشورهای مختلف را با این خواست ها آشنا سازد. در میان این خواست ها، همانطور که گفته شد داشتن حق تشکل، اعتصاب، آزادی زندانیان و فعالین کارگری جایگاه ویژه دارند.

سه شنبه 2 تيرماه 1388

چهار اتهام عليه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

سه هفته از بازداشت بيش از ٢٠٠ نفر در تهران، در روز جهانی کارگر،می گذرد؛ روزی که به گزارش رسانه های غيردولتی و ساي تهای کارگری و دانشجويی، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی ايران حدود

١۵٠ نفر را در پارک لاله و حدود ۶٠ نفر را در منطقه نعمت آباد تهران بازداشت کردند.شمار بسياری از بازداشت شدگان از اعضای تشک لهای کارگری و فعالان حقوق زنان بودند.از جمله کسانی که هنوز در بازداشت هستند، می توان به جعفر عظيم زاده، منصور حيات غيبی، عليرضا ثقفی، جلوه جواهری، امير يعقوب علی و کاوه مظفری اشاره کرد. بر اساس گزارش ها، از آن زمان تاکنون، شماری از بازداشت شدگان به تدريج آزاد شده اند.

راديو آيت نيافر، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری، درمورد شمارافرادی که هنوززندانی هستند، گفت که حدود ۶٠ نفرهمچنان درزندان به سرمی برند و به نقل ازبرخی ازآزادشدگان درمورد وضعيت اين درهرسلول انفرادی، پنج تن ازمردان بازداشت شده را جای داد هاند. بازجويی تمام شده است ولی : افراد افزودامکان دارد که برخی ازبازداشت شدگان دوباره ازسرگرفته شود و درعين حال، امکان دارد که برخی ازآنان تا يک ماه ديگردرزندان بمانند

اما اتهام بازداشت شدگان روز جهانی کارگر چه بوده است؟

مقام های رسمی تاکنون دراين مورد سخنی نگفته اند، اما آقای نيافربه پرسشی درخصوص اتهاماتی که به بازداشت اقدام عليه امنيت ملی، برگزاری تجمع غيرقانونی، اخلال در : شدگان روز جهانی کارگر وارد آمده است، پاسخ داد نظم عمومی و تشويش اذهان از اتهاماتی بوده اند که به بازداشت شدگان وارد آمده است اين فعال کارگری اشاره کرد که بازداش تشدگان روزجهانی کارگراين اتهامات را رد کرده و گفته اند که در شرايطی. که بازداشت ها پيش از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر انجام گرفته است، اين اتهامات پايه و اساسی ندارند

در همين حال، جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که روز جمعه به دعوت کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه درتهران برگزار شد، به بازداشت د هها نفر در روز جهانی کارگر؛ در پارک لاله و منطقه نعمت آباد تهران، اعتراض کردند . در اين نشست از عدم پاسخگويی دادگاه انقلاب، مجلس شورای ، کانون مدافعان حقوق بشر به گزارش سايت اسلامی و دفتر حقوق شهروندی قوه قضاييه به خانواده های بازداشت شدگان، به ويژه کارگران بازداشت شده عضوتعاونی مسکن فلزکار و مکانيک انتقاد کردند. اين انتقاد همچنين متوجه برخی از روزنامه ها و خبرگزاری ها وخودداری آنان ازانتشاراخبارمربوط به بازداشت شدگان شد.فعالان سياسی، فرهنگی واجتماعی شرکت کننده دراين

نشست ازمسئولان قضايی خواستند تا موازين دادرسی عادلانه را درخصوص افراد بازداشت شده، رعايت و آنان را آزاد کنند. دراين حال، خودداری مقا مهای قضايی جمهوری اسلامی ايران از آزادی بازداش تشدگان، با انتقاد سازمان های کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.

در همين ارتباط، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی و فدراسيون آموزش بين الملل با انتشار بيانيه مشترکی درهفته گذشته خواستار آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در ايران و همچنين منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شدند. لغو احکام زندان عليه رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از ديگر خواسته های اين چهار اتحاديه بين المللی صنفی بوده است.

١٣٨٨/٠٣/٢

آزادی دو تن دیگر از بازداشت شدگان گرامیداشت روز جهانی کارگر در تهران  

خبر رسیده از تهران حاکی است، عصر روز دوشنبه 1 تیر ماه "جعفر عظیم زاده" و "غلامرضا خانی" از بازداشت شدگان مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر، با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

جمعیت زیادی از فعالین کارگری و کارگران مراکز مختلف به استقبال آزاد شدگان رفته بودند که از جمله می توان به حضور کارگرانی از صنایع فلزی و کارخانه لاستیک البرز اشاره کرد.

لازم به ذکر است دستگاه قضایی رژیم موافقت خود را با آزادی "سعید یوزی" دیگر کارگر بازداشت شده در  مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر با قرار وثیقه اعلام کرده است.

اعتراض روزنامه نگاران ایران به محدودیت های اطلاع رسانی

یکصد و هشتاد روزنامه نگار ایرانی با انتشار بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت کشور اعلام کردند که به دلیل محدودیت هایی که دولت ایجاد کرده است، قادر به انجام وظیفه نیستند.

روزنامه نگاران ایرانی در بیانیه اعتراضی خود نوشته اند  دولت اعلام کرده روزنامه ها باید قبل از چاپ به نظر ماموران دولتی برسد و بدون کنترل منتشر نشود.

روزنامه نگاران ضمن اشاره به محدودیت های رسانه ای، از بازداشت روزنامه نگاران انتقاد کرده و خواسته اند که محدودیت ها لغو شود.

در حالی که اخبار و گزارش های مربوط به مخالفت مردم با رژیم به طور وسیع در سطح جهان انتشار یافته، دستگاه های رژیم از راههای مختلف مانع انتشار این اخبار شده اند.

مرگ یکی از کارگران اخراجی چینی کرد کرمانشاه

بنا به گزارش کمیته هماهنگی، کارگری به نام "شمس اله مرادی" بر اثر سکته قلبی در گذشت.

"شمس اله مرادی" یکی از کارگران رسمی چینی کرد کرمانشاه بود که با 17 سال سابقه کار در نوروز سال 1388 همراه 30 نفر دیگر از همکارانش اخراج شد اما طی این 4 ماه به وی هیچ حقوق و یا بیمه بیکاری تعلق نگرفت.  

ادامه بلاتکلیفی کارگران فرش غرب کرمانشاه

کارگران کارخانه فرش غرب کرمانشاه بعد از سپری شدن چند ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با وجود اعتراضات گسترده کارگران فرش غرب کرمانشاه در چند ماه گذشته نسبت به تعطیلی کارخانه و تعهد کارگزاران رژیم در استان و وزارت صنایع به بازگشایی این مجتمع تولیدی اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

تصمیم نمایندگان "شرکت آتیه دماوند" به عنوان مدیریت کارخانه مذکور مبنی بر فروش کالاهای منقول و غیر منقول و تسویه حساب کارگران و انحلال کارخانه مورد اعتراض کارگران قرار گرفته و آنان اعلام کرده اند چنانچه مشکلات شان حل نشود تجمع اعتراضی خود را در برابر استانداری و اداره کار از سر می گیرند و در صورت لزوم اعتراض خود را به مقابل دفتر ریاست جمهوری خواهند کشید.

تعطیلی کارخانه نساجی بوکان و بیکاری کارگران

سرانجام به رغم اعتراضات کارگران نساجی بوکان، این واحد تولیدی بعد از مدتها کشمکش میان کارگران و کارفرما تعطیل شد.

کارگران این واحد تولیدی مدتها از طرف کارفرما و کارگزاران رژیم در شهر بوکان فریب داده می شدند و هر کدام از آنان در مورد تعطیلی کارخانه ابراز بی اطلاعی می کردند و به کارگران گفته می شد که این تصمیم در شورای امنیت کارگری استان گرفته شده است و آنان در جریان این امر نیستند. تعطیلی واحد تولیدی مذکور و بیکارسازی کارگران آن یک فرایند ادامه دار در اقتصاد بحرانی سرمایه داری ایران است و نه تنها نقطه پایان بیکارسازی ها نیست بلکه نقطه شروع آن می باشد.

آزادی دو تن دیگر از بازداشت شدگان گرامیداشت روز جهانی کارگر در تهران 

خبر رسیده از تهران حاکی است، عصر روز دوشنبه 1 تیر ماه "جعفر عظیم زاده" و "غلامرضا خانی" از بازداشت شدگان مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر، با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

جمعیت زیادی از فعالین کارگری و کارگران مراکز مختلف به استقبال آزاد شدگان رفته بودند که از جمله می توان به حضور کارگرانی از صنایع فلزی و کارخانه لاستیک البرز اشاره کرد.

لازم به ذکر است دستگاه قضایی رژیم موافقت خود را با آزادی "سعید یوزی" دیگر کارگر بازداشت شده در  مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر با قرار وثیقه اعلام کرده است.

سه شنبه 2 تيرماه 1388

مقایسه آماری با برنامه سوم مشخص کرد

رشد 116 درصدی واردات در برنامه چهارم

روزنامه سرمایه در تاریخ سه شنبه 2 تیر 88 می نویسد: در حالی که متوسط واردات سالانه از 5/24 میلیارد دلار در برنامه سوم به 53 میلیارد دلار در برنامه چهارم رسیده و 116 درصد افزایش یافته است، سهم کالاهای سرمایه ای از 1/41 درصد در برنامه سوم به 5/18 درصد در برنامه چهارم رسید که 6/22 درصد کاهش داشته است و سهم کالاهای مصرفی نیز از 14 درصد در برنامه سوم به 5/19 درصد در برنامه چهارم افزایش یافته و 5/5 درصد بیشتر شده است.

ابراز خشم کارگران ایران خودرو نسبت به کشتار مردم معترض

کارگران ایران خودرو با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات اخیر اعلام کردند آنان این جنایات را فراموش نخواهند کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است دوستان کارگر و همکاران گرامی، طی روزهای اخیر با یورش وحشیانه نیروهای حامی سرمایه ‌داران دهها نفر از هم میهنانمان زخمی و کشته شدند.

دولت احمدی نژاد یک بار دیگر ثابت کرد که فقط با تکیه بر سرکوب و فریب و دروغ بر سرکار مانده است.

ما کارگران ایران خودرو ضمن محکوم کردن این حملات وحشیانه، یاد جان باختگان راه آزادی و زحمتکشان را گرامی می‌داریم و درود خود را به آنان و خانواده آنان و تمام آزادیخواهان تقدیم می داریم.

چهارشنبه 3 تيرماه 1388

اعتصاب عمومی یکپارچه در سقز
خبرنامه ندا گزارش می دهد: از صبح امروز سوم تیر 88 ساعت
۱۰ صبح در شهر سقز در اعتراض به سرکوبگری و برخوردهای خونین حکومت با معترضین تمامی مغازه بسته شده و شهر بصورت یکپارچه در اعتصاب به سر می برد.

شرکت نوکیا پیچیده ترین ابزار جاسوسی و کنترل تلفن و اینترنت به رژیم فروخته است

 

منبع خبر:
http://www.dn.se/

شرکت نوکیا رژیم ملایان را در مورد جاسوسی تلفنی و اینترنتی کمک میکند

روزنامه داگنس نی هتر چاپ سوئد نوشت به کمک تکنیک بسیار پیشرفته و پیچیده ای که شرکت نوکیا به رژیم حاکم بر ایران فروخته، رژیم آیت الله ها کنترل کامل و دقیقی خواهند داشت بر تلفن، تلفن همراه، و اینترنت. رئیس شرکت نوکیا / زیمینس که یک شرکت فنلاندی آلمانی است سوگند میخورد که قصد نداشته در مورد سانسور و جاسوسی درمیان مردم به رژیم ایران یاری رساند. اما این شرکت حدود شش ماه پیش یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین سیستم های کنترل تلفن و اینترنت در دنیا را به دولت ایران فروخته است.

به نوشته این روزنامه در جریان انتخابات 12 ژوئن دولت ایران این سیستم را با تمام قدرت بکار انداخته و توانسته تمامی تماس های تلفنی ... اس ام اس... ایمیل و اینترنتی مخالفین خود را گوش کرده و کنترل کند

روزنامه داگنس نی هتر می نویسد: تاکنون کشورهای دیگر دنیا فقط حدس می زدند که رژیم حاکم بر ایران قادر است تلفن ها و ایمیل های مردم را کنترل کند، اما اکنون دیگر برای همگان بوضوح روشن شده که رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از تکنیک خریداری شده از شرکت نوکیا می تواند به همه ی مکالمات تلفنی گوش کرده و ایمیل های مردم را کنترل کند.

به گفته ی رادیو بی. بی. سی. سیستم جدید خریداری شده از شرکت نوکیا به دولت ایران این امکان را داده است که تمامی ارتباطات تلفنی و الکترونیکی مانند موبایل.... اس ام اس... چت کردن ... ایمیل.. و تمامی سیستم های موجود اینترنتی را تحت نظارت و کنترل خود درآورد.

رژیم حاکم بر ایران با استفاده از سیستم خریداری شده جدید، قادر است مطالب درون پیغام های اینترنتی و الکترونیکی، مانند اس ام اس، و ایمیل را تغییر داده و به اینصورت مخالفین را از کسب اطلاعات درست مانع شود. مثلا می توانند متن اس ام اس که به دست شما میرسد را تغییر دهند تا شما را گمراه کنند.

به گفته مدیر شرکت نوکیا/زیمنس.. این سیستم در نیمه دوم سال 2008 به رژیم ایران فروخته شده و از آن زمان تا قبل از انتخابات عوامل رژیم آزمایشات و تمرینات زیادی بر روی سیستم انجام داده و قبل از آغاز انتخابات سیستم جدید را براه انداخته اند.

متخصصین اینترنت در گزارش خود در مورد رژیم ایران گفته اند که این رژیم سرمایه گذاری عظیمی درمورد تکنولوژی کنترل اینترنتی کرده تا بتواند حتی مردم عادی را که به اینترنت دسترسی دارند کنترل کند.

بخشی از این گزارش به عنوان مثال نشان داده است فعالین حقوق زنان که دستگیر شده اند در بازجویی ها متوجه شدند که مقامات دولتی کپی ایمیل ها و حتی اس ام اس های آنان را نیز به عنوان بخشی از پرونده ارائه داده اند.

به گفته این متخصصین از قرار معلوم دولت ایران بسیار مایل است که تمامی ارتباطات مردم عادی را تحت کنترل داشته باشد و به همین دلیل سرمایه گذاری کلانی دراین مورد انجام داده است.

این نوع کنترل، یکی از کنترلهای بسیار شدیدی است که فقط در ایران و کشور چین انجام می شود.

هجوم مردم نگران به بانک ها
بنا به مشاهدات خبرنگار ندا نیوز طی روز های آخر هفته مردم نگران از وضعیت نا به سامان اقتصادی کشور برای بیرون کشیدن سپرده های بانکی خود به بانک های تهران و برخی دیگر از شهر های بزرگ کشور هجوم برده اند.
این در حالی است که به خاطر صرف بودجه هنگفت حکومتی برای سرکوب معترضان و پرداخت وام های کلان از طرف بانک ها به نهاد ها و اشخاص نظامی و شبه نظامی بسیاری از بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
در نتیجه بسیاری از بانک ها در مقابل درخواست مردم برای گرفتن سپرده هایشان اظهار می دارند پولی برای پرداخت ندارند که این امر موجب نارضایتی مردم شده و بعضا درگیری های پراکنده ای هم در این زمینه گزارش می شود.
در آخرین اقدام نیز بسیاری از بانک ها اقدام به غیر فعال کردن عابر بانک ها و دستگاه های خودپرداز بانک هایشان کرده اند که این امر موجب سرگردانی بسیاری از مردم خصوصا در ساعاتی که بانک ها تعطیل است شده است.

چهارشنبه 3 تيرماه 1388

بدون شرح :

پیشنهاد گروه کارگری ايران به ILO:

صندوق جهاني حمایت از کارگران تشکیل شود

به گزارش ایلنا در تاریخ سوم تیر 88 آمده است : یکی از نمایندگان کارگری ایران در اجلاس امسال سازمان جهانی کار ILO با بیان این که نمایندگان بیش از 184 کشور در اجلاس سازمان جاری شرکت داشتند، گفت: مباحث موردنظر در 4 کمیته مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: کمیته استانداردها، کمیته رسیدگی به بحران‌های مالی و اقتصادی از نگاه روابط کار، کمیته ایدز و کمیته جنسیت از کمیته‌های فعال نشست سال جاری سازمان جهانی کار بود.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: کمیته استانداردها از کمیته‌های ثابت
ILO است اما سایر کمیته‌ها بستگی به شرایط دارد بنابراین سایر کمیته‌ها ثابت نیستند و هر ساله تغییر می‌کنند.
صالحی اظهار داشت: گروه کارگری ایران به کمیته رسیدگی به بحران‌های مالی و اقتصادی پیشنهاد کرد تا کارگران سراسر جهان صندوقی را تشکیل دهند که زیر نظر سازمان جهانی کار باشد تا در مواقع ضروری به کمک کارگران آسیب دیده از بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی بشتابد.
او با اشاره به این که 60 درصد کارگران برخی از کشورها ایدز دارند، تصریح کرد: خوشبختانه کشور ما در این زمینه مشکلی ندارد؛ زیرا اعتقادات مذهبی مردم و کارگران مانع از بروز این بیماری در سطح قابل توجه است.
پایان پیام

 

طی یک ماهه منتهی به 22 خرداد امسال

میوه22 درصدگران شد

روزنامه سرمایه در تاریخ چهارشنبه سوم تیر 88 می نویسد : قیمت میوه های تازه طی یک ماهه منتهی به بیست ودوم خردادماه امسال 3/22 درصد افزایش یافت. براساس اعلام دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، طی سومین هفته خردادماه امسال متوسط قیمت خرده فروشی میوه های تازه در تهران در مقایسه با هفته ماقبل نیز 4/4 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش طی هفته مورد بررسی لیموشیرین، سیب قرمز و هندوانه به ترتیب با 24، 19 و 3/11 درصد افزایش، بیشترین رشد قیمت را داشته است.

قیمت این میوه ها در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل نیز به ترتیب 1/57، 3/67 و 2/45 درصد افزایش نشان می دهد. این گزارش می افزاید: در هفته مورد بررسی قیمت این اقلام از میوه در خرده فروشی های شهر به ترتیب 2108، 3050 و 671 تومان در هر کیلو بوده است. براساس این گزارش در گروه لبنیات نیز قیمت ماست غیرپاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه اندکی افزایش ولی بهای کره پاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.
بهای تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 2300 تا 3200 تومانی فروش می رفت.
در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه اندکی افزایش یافت. در گروه حبوب بهای عدس اندکی افزایش ولی بهای لوبیا چیتی کاهش جزئی داشت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.
در خواروبارفروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی شد. در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری تهران لیموشیرین، گیلاس، سیب قرمز تخم لبنان و سیب زرد لبنان عرضه نمی شد و خربزه و پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که درگروه میوه های تازه قیمت زردآلو، پرتقال درجه یک هندوانه و به ویژه لیموشیرین و سیب قرمز تخم لبنان افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه (به
جز طالبی که ثابت بود) کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه و به ویژه کدوسبز کاهش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ کاهش داشت. در هفته مورد بررسی بهای چای خارجی، روغن نباتی مایع و قند ثابت بود. قیمت شکر افزایش جزئی ولی بهای روغن نباتی جامد اندکی کاهش یافت.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه به ترتیب معادل 4/0 و
2/0 درصد افزایش ولی بهای کره پاستوریزه و پنیر پاستوریزه به ترتیب معادل 8/1 و 1/0 درصد کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 9/0 درصد کاهش داشت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی 8/2 درصدد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک و برنج داخله درجه دو به ترتیب معادل 5/0 و 2/0 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت عدس 1/0 درصد افزایش ولی بهای لوبیا چیتی 2/0 درصد کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروها ثابت بود.
میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مورد گزارش در گروه میوه های تازه قیمت لیموشیرین معادل 24، سیب قرمز تخم لبنان 19، هندوانه 3/11، پرتقال درجه یک 1/7 و زردآلو 2/0 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه
( به جز طالبی که ثابت بود) بین 6/1 تا 1/6 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی معادل 3/3 و گوجه فرنگی 2/0 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1/0 تا 16 درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در این هفته قیمت گوشت گوسفند معادل 3/0، گوشت تازه گاو و گوساله 1/0
و گوشت مرغ 7/1 درصد کاهش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در هفته مورد گزارش، بهای چای خارجی، روغن نباتی مایع و قند بدون تغییر بود. قیمت شکر 3/0 درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد 2/0 درصد کاهش یافت.

 

به دلیل کاهش سطح کشت

بحران سیب زمینی در راه است

سرمایه: سال گذشته شش میلیون تن سیب زمینی تولید شد و با ورود این محصول به بازار که مازاد تقاضای موجود بود قیمت ها شکست و سیب زمینی کاران که با زیان قابل توجهی مواجه شدند تولید خود را در زمین دفن کردند.اگرچه دولت به منظور حمایت از تولید داخل بخشی از سیب زمینی های تولیدشده را خریداری و بین مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی توزیع کرد اما این اقدام نیز نتوانست زیان تولیدکنندگان را به طور کامل جبران کند لذا کشاورزان تصمیم گرفتند بخشی از سطح زیر کشت سیب زمینی در سال جاری را به محصولات دیگر اختصاص دهند.به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب عدم برابری عرضه و تقاضا و واردات این محصول در سال جاری خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در این خصوص با اشاره به برآورد نیاز پنج میلیون تنی به محصول سیب زمینی برای سال گذشته اظهار کرد: برنامه ریزی در معاونت تولیدات گیاهی برای تولید این محصول روی پنج میلیون و 400 هزار تن صورت گرفت اما کشاورزان شش میلیون تن از این محصول را تولید کردند.محمدرضا اسکندری خاطرنشان کرد: با عرضه محصولات به بازار، قیمت به شدت پایین آمد و در این زمان وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان خرید مازاد تولید را با قیمت های تضمینی در دستور کار قرار داد.او تصریح کرد: پس از خرید برای جلوگیری از بین رفتن سیب زمینی های خریداری شده در انبار بخشی از آن را به طور رایگان به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی دادیم.اسکندری بیان کرد: همچنین با تخصیص جوایز صادراتی 320 هزار تن از این محصول صادر شد و بخشی نیز جهت تبدیل به فرآورده برای سازمان تعاون روستایی به صنایع تبدیلی داده و به این ترتیب مشکل کشاورزان مرتفع شد و هیچ محصولی نیز امحا نشد. افزایش صادرات سیب زمینی در دو ماهه اول امسال با اعطای جوایز صادراتی و استفاده از مشوق های دیگر صادرات سیب زمینی افزایش یافت به طوری که در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صادرات این محصول 294 درصد افزایش داشته است. در دو ماهه ابتدایی سال جاری 60 هزار و 200 تن سیب زمینی تازه یا سرد کرده به ارزش 21 میلیون و 100 هزار دلار صادر شده که ارزش یورویی آن معادل 15 میلیون و 900 هزار یورو است. این صادرات در دو ماهه اول سال 87 ، 15 هزار و 200 تن سایر سیب زمینی ها، تازه یا سردکرده به ارزش سه میلیون دلار بود که معادل یورویی آن یک میلیون و 900 هزار یورو است. صادرکننده به برنامه کشت منظم نیاز دارد مسعود درویش رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار گفت:

برای صادرات سیب زمینی یا هر محصول دیگر صادرکننده نیاز به برنامه ریزی، مذاکره و بازاریابی دارد که این امر حداقل یک سال زمان می برد و صادرکننده باید از ثبات قوانین مطمئن بوده و همچنین برنامه تولید محصول برای سال آینده را از وزارت جهاد کشاورزی در اختیار داشته باشد.درویش یادآور شد: برنامه کشور در مورد آمار تولید و مصرف داخلی و برنامه کشت باید به صورت شفاف در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا آنان براساس تولید نسبت به بازاریابی و صادرات آن اقدام کنند.به اعتقاد او اختصاص 50 تومان جایزه صادراتی اثری در صادرات آن ندارد و صادرکننده نیاز به آینده ای روشن و برنامه کشت و ثبات قانون دارد وگرنه کدام صادرکننده از درآمد بیشتر فرار می کند.درویش تاکید کرد: اگر برای صادرکننده صرف داشته باشد مطمئناً نمی گذارد یک کیلو سیب زمینی در انبار کشاورزان پوسیده شود.او توضیح داد: دولت به جای 50 تومان جایزه صادرات سیب زمینی زمینه سرمایه گذاری در بسته بندی را فراهم کند زیرا کشورهای حاشیه خلیج فارس سیب زمینی در بسته بندی های شیک چهار، پنج کیلویی و به صورت سورت شده و قابل حمل درخواست می کنند در حالی که با افزایش هزینه های کارتن و بسته بندی متاسفانه سیب زمینی ایران به صورت فله ای و کیسه ای صادر می شود.شاید آنچه تولیدکنندگان درباره کاهش تولید این محصول می گویند بدبینانه باشد و در سال جاری عرضه تولید داخل نیاز بازار را مرتفع کند اما لازمه داشتن کشاورزی پایدار و درآمد تضمین شده کشاورزان تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط آب و هوایی و مزیت های اقتصادی هر منطقه است.

 

اخراج هزاران کارگر کارخانه خودرو سازی "گاز"

کنسرن خودروسازی "گاز" روسی با صدور بیانیه ای اعلام کرد به دلیل ادامه بحران اقتصادی و عدم سود دهی کافی تا ابتدای ماه آینده میلادی 7000 کارگر خود را اخراج خواهد کرد.

"سرژ زانوزین" مدیر تراست خودروسازی "گاز" اعلام کرد این گروه قصد دارد تمامی شعبه های خود را ببندد زیرا وضعیت بازار خودرو روسیه در ماه های آینده باز هم بدتر خواهد شد.

لازم به ذکر است کنسرن خودروسازی روسی "گاز" شریک کنسرن خودروسازی کانادایی "مگنا" می باشد.

ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های وایقان شبستر

اعتصاب 4000 کارگر کوره پزخانه های وایقان شبستر با گذشت 6 روز هم چنان ادامه دارد. دستمزد این کارگران با گذشت بیش از 3 ماه از سال جاری هنوز تعیین نشده و کشمکش بین ر و کارفرماها در جریان می باشد. کارفرماها درصدد تحمیل دستمزدی پائین تر از دستمزد سال گذشته بر کارگران بوده (برای هر خشت 8 تومان) و کارگران نیز خواهان دستمزد هر خشت 12 تومان هستند. مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرماها پیرامون دستمزد10600 نیز به فرجامی نرسیده است. کارفرماها با به کمک گرفتن نیروی انتظامی از تشکیل تجمعات کارگران جلوگیری می کنند و دست  به ارعاب کارگران می زنند؛ اما نتوانسته اند در اراده کارگران مبنی بر ادامه اعتصاب جهت دستیابی به دستمزد مورد نظر خود، خللی وارد نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

4 تیرماه 88 

در سوگ ندا آقا سلطان
طبق اخبار رسیده از گزارشگر ندا نیوز امروز صبح، پنجشنبه چهارم تیرماه، تعداد کثیری از مردم همراه با خانواده داغدیده ی ندا آقا سلطان به بهشت زهرا رفتند، اما با انبوهی از نیروهای رکوبگر روبرو شدند که از ورود ایشان به گلزار جلوگیری کردند. در این هنگام درگیری مختصری بین مردم و نیروهای سرکوبگر در گرفت و برخی از همراهان راه خود را به داخل محوطه باز کردند، اما برای احترام به درخواست خانواده ی آن شهید گرانقدر راه آزادی، از درگیری ها و اصرار بیشتر خودداری کردند. اما در عصر امروز، ده ها هزار نفر از مردم با غیرت ایران برای یادبود شهدای مبارزات مردم علیه کودتاچیان و حکومت اسلامی در بهشت زهرا گرد آمدند.
می کُشم، می کُشم، آنکه خواهرم کُشت
عصر امروز، پنجشنبه چهارم تیرماه، گزارشگر ندا نیوز از نقطه شهادت ندا خبر داد که انبوهی از مردم برای یادبود آن شهید، به مکان قتل او رفته بودند. اما حدود ساعت
۶ بعداز ظهر که تعداد شرکت کنندگان مراسم به هزاران نفر رسید، نیروهای سرکوبگر به جمعیت حمله برده و به طرز وحشانه ای به ضرب و شتم عزاداران پراختند. علیرغم این تهاجم، مردم به مقاومت ادامه داده و با شعار مرگ بر یکتاتور و ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت. حدود ساعت ۶ بعدازظهر نیروهای سرکوبگر اقدام به تیراندازی کردند. متاسفانه از تعداد مجروحین و شهدای احتمالی گزارش دقیقی نداریم.

مادران عزادار: هر شنبه در سوگ فرزندانمان در پارک لاله جمع می شویم
شماری از مادران ایرانی با عنوان مادران عزادار در اطلاعیه ای گفته اند: به یاد ندا آقاسلطان، دختر جوانی که با شلیک گلوله به قلبش در خیایان امیر آیاد تهران کشته شد، و سایر کشته شدگان روزهای اخیر، بعد از ظهر هر شنبه در پارک لاله تهران با سکوت، به سوگ آنها می نشینند. در این اطلاعیه افزوده شده که در کمتر از دو هفته، بیش از
۸۰۰ نفر از فرزندان ایران، بازداشت شده، صدها تن زخمی و ده ها نفر کشته شده اند. این اطلاعیه می افزاید که مادران عزادار تا آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به خشونت ها، به تجمع خود در پارک لاله ادامه خواهند داد و از سایر مادران نیز خواسته اند به آنها بپیوندند.

ادامه اعتصاب 4 هزار کارگر کوره پزخانه های وایقان شبستر

اعتصاب 4 هزار تن از کارگران کوره پزخانه های شهر وایقان در نزدیکی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، که از 6 روز قبل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

علیرغم گذشته 3 ماه از سال جاری دستمزد کارگران کوره پزخانه های وایقان شبستر، تعیین نشده و کارفرمایان برای هر 1 هزار خشت 8 هزار تومان در نظر گرفته اند، اما کارگران خواستار 12 هزار تومان برای هر 1 هزار خشت هستند.

در حال حاضر مذاکرات میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه نرسیده و کارفرمایان کوره پزخانه ها با کمک ماموران انتظامی از تجمع کارگران جلوگیری می کنند، اما کارگران همچنان بر ادامه اعتصاب تا دستیابی به خواستهایشان تاکید دارند.

پنچ شنبه  04 تيرماه 1388

اعتصاب کارگران اداره مخابرات سنندج

بر اساس خبر رسیده از شهر سنندج، کارگران اداره مخابرات بخش فردوسی شهر سنندج واحد انشعابات، از روز اول تیرماه در محوطه این اداره دست به اعتصاب زدند.

52 کارگر به صورت قراردادی در اداره مخابرات بخش فردوسی شهر سنندج مشغول کار می باشند و شرکت مخابرات به آنان اعلام کرده که اخراج خواهند شد و به جای آنان کارگران جدید با دستمزد کمتر استخدام می شوند.

اعصتاب کارگران اداره مذبور در حالی ادامه دارد که آنان به نهادهای دولتی نامه نوشته و اعلام کرده اند که در صورت بی توجهی به مشکلاتشان در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواهند زد.

پنچ شنبه  4 تيرماه 88

رئيس سازمان كار استان قم در گفت‌وگو با ايلنا:

نداشتن كارت پايان خدمت مانع از پرداخت حقوق قانوني كارگر نيست

به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 4 تیر 88 آمده است : رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان قم‌ گفت: با وجودي‌ كه براي استخدام و به كارگيري كارگران در واحدها داشتن كارت پايان خدمت در قانون كار پيش‌بيني نشده است اما طبق قانون نظام وظيفه داشتن كارت پايان خدمت براي اشتغال الزامي است.
مجيد آوري‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در قانون كار حداقل سن كار، 15 سال پيش‌بيني شده است و اين فرد طبق قانون كار تمامي مزايا و حقوق قانوني را داراست و فقط ساعت كارش نيم ساعت كمتر از كارگران با بيش از 18 سال سن است.
وي با بيان اينكه طبق ماده 62 قانون نظام وظيفه اشتغال به كار مشمولين نظام مقدس سربازي در بخش دولتي و خصوصي ممنوع است، خاطرنشان كرد: كارفرمايان بايد از پذيرش نيروي كار فاقد كارت پايان خدمت خودداري كنند اما اگر به هر دليلي اين قصور از طرف كارفرما انجام شود، حقوق و مزاياي قانوني به اين دسته از كارگران تعلق مي‌گيرد و كارفرما نمي‌تواند به استناد نداشتن كارت پايان خدمت از پرداخت حقوق، مزايا و سنوات كارگرخودداري كند.
آوري‌فرد با اشاره به اينكه طبق قانون تامين اجتماعي اشتغال به كار مجدد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي ممنوع است، اظهار داشت: با اين حال از نظر قانون كار مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و اين افراد فقط از حق بيمه و حق عائله‌مندي محروم هستند.
او افزود: اگر شكايتي در اين زمينه به ادارات كار واصل شود تمامي حقوق و مزاياي قانوني شاكي احقاق خواهد شد.
پايان پيام

عضو هیات رئیسه‌کانون محورجاده قدیم‌کرج:

بسیاری از واحدها از اجرا و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل طفره می روند

ابه گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 4 تیر 88 آمده است : عضو هیات رییسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور جاده قدیم کرج با اشاره به الزام ماده 49 قانون کار برای اجرای طبقه بندی مشاغل تصریح کرد: بسیاری از واحدها فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند و برخی دیگرنیز بازنگری این طرح را سالهاست که انجام نداده‌اند.
حسن کوه خواهی‌درگفت وگو با خبرنگارایلنا افزود:اجرا و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل باعث بهره وری نیروی کار می شود.
نماینده‌کارگران درهیات حل اختلاف اداره‌کارشمال غرب تهران خواستاردقت نظر وزارت‌کار،شورای عالی کار واداره‌کل بهره وری مزد وزارت کاراز اجرا و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در واحدها شد وگفت:واحدهای خصوصی دراین زمینه وضعیتی به مراتب بدتراز واحدهای دولتي دارند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت کارتن ایران خواستار توجه خاص دولت دهم به کارگران شد و اظهار داشت: از این دولت انتظار است تا مشکلات جامعه کارگری را به صورت ریشه ای حل کند و یکباربرای همیشه موضوع قراردادهای کار موقت را حل و باعث خوشحالی و دلگرمی کارگران شود.
پایان پیام

هجوم مردم نگران به بانک ها
بنا به مشاهدات خبرنگار ندا نیوز طی روز های آخر هفته مردم نگران از وضعیت نا به سامان اقتصادی کشور برای بیرون کشیدن سپرده های بانکی خود به بانک های تهران و برخی دیگر از شهر های بزرگ کشور هجوم برده اند.
این در حالی است که به خاطر صرف بودجه هنگفت حکومتی برای سرکوب معترضان و پرداخت وام های کلان از طرف بانک ها به نهاد ها و اشخاص نظامی و شبه نظامی بسیاری از بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
در نتیجه بسیاری از بانک ها در مقابل درخواست مردم برای گرفتن سپرده هایشان اظهار می دارند پولی برای پرداخت ندارند که این امر موجب نارضایتی مردم شده و بعضا درگیری های پراکنده ای هم در این زمینه گزارش می شود.
در آخرین اقدام نیز بسیاری از بانک ها اقدام به غیر فعال کردن عابر بانک ها و دستگاه های خودپرداز بانک هایشان کرده اند که این امر موجب سرگردانی بسیاری از مردم خصوصا در ساعاتی که بانک ها تعطیل است شده است.

احضار و بازداشت سه فعال کارگری در بوکان  

بر اساس گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، 3 تن از اعضای این کمیته پس از احضار به دادگاه شهر بوکان بازداشت شده اند.

هادی تنومند، حسن رسولنژاد و احمد اسکی بغدادی، از فعالین کارگری و از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، به دادگاه بوکان احضار و برای آزادی آنان وثیقه تعین شده و نامبردگان به دادگاه شهر سنندج ارجاع داده شده اند.  

از سوی دیگر   اداره اطلاعات کامیاران، برای چندمین بار متوالی "افشین ندیمی"، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را احضار و نامبرده از سوی ماموران این نهاد مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفته است.

پنچ شنبه  4 تيرماه 1388

تمام کارگران کارخانه تراکتورسازی کردستان بيکار می شوند

کارخانه تراکتورسازی کردستان بزرگ ترين واحد صنعتی اين استان است و يکی از شعبه های مجتمع بزرگ توليد تراکتور تبريز به حساب می آيد. سرمايه داران شرکت از مدت ها پيش اخراج همه کارگران، تعطيل کارخانه وانتقال تمامی ماشين آلات آن به تبريز را برنامه

ريزی کرده اند. دستاويز آنان برای اين کارکسادی بازار و فقدان مشتريان کافی برای تراکتورهای توليد شده است. کارفرمايان میگويند که بانک ها از پرداخت وام به سرمايه

داران زمين دار دريغ می ورزند و زمين داران نيز رغبتی به خريد تراکتور نشان نمی دهند.اين حرف به هيچ وجه واقعيت ندارد. بانک ها تا چشم کار می کند سرمايه های لازم را به سرمايه داران پيشکش می کنند. معضل کارخانه تراکتورسازی کردستان برنامه ريزی صاحبان اصلی تراست تراکتورسازی در تبريز برای کاهش هزينه های توليد، اخراج گسترده کارگران، افزايش وحشيانه فشار کار برکارگران باقی مانده و در همين راستا دستيابی به سود هرچه بيشتر است. سرمايه داران برای رسيدن به اين هدف تا کنون ١٣٠ کارگر را اخراج کرده اند و به ٧٠ کارگر باقی مانده نيز اخطار نموده اند که در روزهای آينده بيکارخواهند شد.

منبع: آژانس ايران خبر

۴ تير

آزادی دو تن دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر در تهران

از تهران خبری می رسد که دو تن دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر با قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند.

"سعید یوزی"، فعال کارگری و  کاوه مظفری روزنامه نگار، هر یک با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد و مورد استقبال فعالین کارگری و خانواده هایشان قرار گرفتند.

در حال حاضر دو نفر دیگر از بازدشت شدگان مراسم اول ماه مه در تهران با اسامی "مهدی فراهی شاندیز" و "سعید رستمی" کارگر تبعه افغانستان همچنان در زندان به سر می برند، برای آزادی "مهدی فراهی" وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین شده و احتمال می رود  "سعید رستمی"، نیز از ایران اخراج و به افغانستان بازگرانده شود.

پنچ شنبه  4 تيرماه 1388

ابراز خشم کارگران ایران خودرو نسبت به کشتار مردم معترض

کارگران ایران خودرو با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات اخیر اعلام کردند آنان این جنایات را فراموش نخواهند کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است دوستان کارگر و همکاران گرامی، طی روزهای اخیر با یورش وحشیانه نیروهای حامی سرمایه ‌داران دهها نفر از هم میهنانمان زخمی و کشته شدند.

دولت احمدی نژاد یک بار دیگر ثابت کرد که فقط با تکیه بر سرکوب و فریب و دروغ بر سرکار مانده است.

ما کارگران ایران خودرو ضمن محکوم کردن این حملات وحشیانه، یاد جان باختگان راه آزادی و زحمتکشان را گرامی می‌داریم و درود خود را به آنان و خانواده آنان و تمام آزادیخواهان تقدیم می داریم.

پيام همبستگي كارگران ايران با اقدام جهاني اتحاديه هاي كارگري (26 ژوئن)

چهار اتحاديه بزرگ بين المللي  (ITUC ITF- IUF - EIروز 26 ‍ژوئن ، پنجم تيرماه را به عنوان روز حمايت جهاني از حقوق پايه اي كارگران در ايران و مبارزات آنان اعلام كرده اند و قرار است در اين روز اعضاي اين اتحاديه ها در سراسر جهان اقدام به حمايت عملي از مبارزات كارگران در ايران بنمايند .اين همبستگي جهاني با  كارگران در ايران يك اقدام تاريخي و بزرگ در مبارزه  طبقه كارگر جهاني براي دستيابي به حقوق انساني كارگران در ايران و سراسر جهان است و بي ترديد نقش تاريخي در پيشبرد مبارزات كارگران ايران ايفا خواهد كرد و از سوي ديگر اتحاد و همبستگي جهاني طبقه كارگر را عمق و دامنه بيشتري خواهد بخشيد .ما امضا كنندگان اين بيانيه خود را دوشادوش و همراه اين حركت متحدانه جهاني مي دانيم و از اين طريق ضمن قدرداني عميق از سازماندهي چنين اقدامي از سوي ITUC ITF- IUF- EI دست سازماندهندگان اين حركت متحدانه جهاني را به  گرمي مي فشاريم و درودهاي گرم و بي پايان خود را نثار تمامي كارگران جهان و يكايك اعضاي اين اتحاديه ها مي كنيم.

 زنده باد همبستگي جهاني طبقه كارگر

چهارم تيرماه 1388

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه- سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه اتحاديه آزاد كارگران ايران - كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري - انجمن صنفي برق و فلزكار كرمانشاه - جمعي از كارگران نساجي خامنه- کارگران کارخانه پرریس سنندج - كارگران کارخانه بافندگی شین بافت سنندج - کارگران کارخانجات شاهو - كارگران نساجی کردستان -كارگران فرش غرب بافت- كارگران آجر شیل - كارگران شیرپاک آرا-  كارگران گونی بافی سما- كارگران آرد فجر- كارگران نیرو رخش- کارگران بخش خدماتی بیمارستان توحید سنندج -جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج -کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه-جمعی از کارگران کارخانه صنایع فلزی شماره 2- جمعي از كارگران لاستيك البرز- جمعی از کارگران شهرستان مریوان- جمعی از کارگران وفعالین شهر کامیاران - جمعی از کارگران و فعالین شهر مشهد- كارگران شرکت کارگلاس تهران- کارگران یراق آلات قم 

26 ژوئن روز همبستگی جهانی با کارگران ایران

درهندوستان، استرالیا، هنک کنگ، اندونزی، نپال، تایلند،کانادا، ترکیه، آفریقای جنوبی، تانزانیا و 9 کشور اروپائی تظاهراتی برگزار شد. د راین تجمعات ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر، خواهان آزادی دستگیر شدگان اول ماه مه در تهران و دیگر زندانیان سیاسی در سراسر ایران شدند

محکومیت کشتار ددمنشانه مردم آزادیخواه ایران از سوی کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با صدور اطلاعیه شماره 2 خود به تاریخ دوم تیرماه 1388، سرکوب و کشتار بی رحمانه و ددمنشانه مردم آزایخواه ایران توسط رژیم اسلامی را محکوم کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است، در 23 خرداد نتایج از پیش تعیین شده انتخابات دهمین دوره‌ ریاست جمهوری اعلام گردید. معلوم شد که به آراء مردمی که از روی توهم رای داده بودند خیانت شده است. در اعتراض به این وضعیت راهپیمایی و تظاهرات میلیونی مردم در تهران به صورت مسالمت آمیز برگزار شد. نیروهای امنیتی صرفا برای ایجاد رعب و وحشت به مردم تیراندازی کردند. در نتیجه‌ این عمل جنایتکارانه دهها تن جان باختند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. اعتراض مردم بر بستر بی حقوقی سیاسی و تحمیل فقر و بیکاری و تحقیر مستمر انجام گرفته است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری وظیفه خود می داند تا سرکوب خشونت آمیز جنبش های اجتماعی، دستگیری های گسترده مردم آزادیخواه و عدالت طلب ایران، ایجاد رعب و هراس در خوابگاه ها و تخریب اموال دانشجویان، امنیتی کردن فضای شهرهای ایران، ضرب و شتم شقاوت آمیز و به خاک و خون کشیدن مردم و کشتار های اخیر را محکوم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به اینگونه برخوردها اعلام بدارد.

آزادی دو تن دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر در تهران

از تهران خبری می رسد که دو تن دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر با قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند.

"سعید یوزی"، فعال کارگری و  کاوه مظفری روزنامه نگار، هر یک با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد و مورد استقبال فعالین کارگری و خانواده هایشان قرار گرفتند.

در حال حاضر دو نفر دیگر از بازدشت شدگان مراسم اول ماه مه در تهران با اسامی "مهدی فراهی شاندیز" و "سعید رستمی" کارگر تبعه افغانستان همچنان در زندان به سر می برند، برای آزادی "مهدی فراهی" وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین شده و احتمال می رود  "سعید رستمی"، نیز از ایران اخراج و به افغانستان بازگرانده شود.

احضار و بازداشت سه فعال کارگری در بوکان

بر اساس گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، 3 تن از اعضای این کمیته پس از احضار به دادگاه شهر بوکان بازداشت شده اند.

هادی تنومند، حسن رسولنژاد و احمد اسکی بغدادی، از فعالین کارگری و از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، به دادگاه بوکان احضار و برای آزادی آنان وثیقه تعین شده و نامبردگان به دادگاه شهر سنندج ارجاع داده شده اند.  

از سوی دیگر   اداره اطلاعات کامیاران، برای چندمین بار متوالی "افشین ندیمی"، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را احضار و نامبرده از سوی ماموران این نهاد مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفته است.

اکونومیست:

صادرات امسال ایران 42 میلیارد دلار کاهش می یابد

خبرگزاری ایسنا در تاریخ پنجشنبه 4 تیر 88 گزارش می کند: واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از کاهش بیش از 42 میلیارد دلاری صادرات ایران در سال جاری خبر داد. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه مه 2009 خود صادرات ایران در سال گذشته را 93 میلیارد و400 میلیون دلار برآورد و پیش بینی کرد این شاخص در سال جاری با 42 میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش به 51 میلیارد و 300 میلیون دلار برسد که کمترین میزان از سال 83 بوده است. به اعتقاد اکونومیست در سال آتی صادرات کشور دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت و برای این شاخص رقم 64 میلیارد و 100 میلیون دلار ثبت خواهد شد. با افزایش چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری نسبت به سال 89 ارزش صادرات ایران در سال 1390 معادل 68 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که با 900 میلیون دلار افزایش در سال 1391 به 69 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین عنوان شده است که در سال 1392 برای کشور صادرات 81 میلیارد دلاری به ثبت خواهد رسید. این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم 2009 خود ارزش صادرات ایران در سال گذشته را 98 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد و اعلام کرده بود که این شاخص با 23 میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش در سال جاری به 75 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید.

 

اعتصاب کارگران اداره مخابرات سنندج

بر اساس خبر رسیده از شهر سنندج، کارگران اداره مخابرات بخش فردوسی شهر سنندج واحد انشعابات، از روز اول تیرماه در محوطه این اداره دست به اعتصاب زدند.

52 کارگر به صورت قراردادی در اداره مخابرات بخش فردوسی شهر سنندج مشغول کار می باشند و شرکت مخابرات به آنان اعلام کرده که اخراج خواهند شد و به جای آنان کارگران جدید با دستمزد کمتر استخدام می شوند.

اعصتاب کارگران اداره مذبور در حالی ادامه دارد که آنان به نهادهای دولتی نامه نوشته و اعلام کرده اند که در صورت بی توجهی به مشکلاتشان در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواهند زد.

ادامه اعتصاب 4 هزار کارگر کوره پزخانه های وایقان شبستر

اعتصاب 4 هزار تن از کارگران کوره پزخانه های شهر وایقان در نزدیکی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، که از 6 روز قبل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

علیرغم گذشته 3 ماه از سال جاری دستمزد کارگران کوره پزخانه های وایقان شبستر، تعیین نشده و کارفرمایان برای هر 1 هزار خشت 8 هزار تومان در نظر گرفته اند، اما کارگران خواستار 12 هزار تومان برای هر 1 هزار خشت هستند.

در حال حاضر مذاکرات میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه نرسیده و کارفرمایان کوره پزخانه ها با کمک ماموران انتظامی از تجمع کارگران جلوگیری می کنند، اما کارگران همچنان بر ادامه اعتصاب تا دستیابی به خواستهایشان تاکید دارند.

تجمع اعتراضی زنان معترض و مادران كشته شدگان اعتراضات مردمی در پارک لاله

عده كثيری از زنان معترض تحت عنوان "مادران عزادار" در اطلاعيه ای اعلام كردند، به ياد "ندا آقا سلطان"، و اعتراض به كشتار ساير عزيزانشان، بعد از ظهر هر شنبه در پارک لاله تهران با سکوت، ياد آنان را گرامی خواهند داشت.

زنان معترض در اطلاعيه خود اعلام كردند، تا آزادی بازداشت شدگان و پايان دادن به خشونت ها، به تجمع خود در پارک لاله ادامه خواهند داد و از ساير زنان و مادران معترض نيز خواسته اند به آنها بپيوندند.

تهدید مسئولان بیمارستان ها جهت تغییر علت مرگ زخمی شدگان اعتراضات مردمی تهران

گزارشها از تهران حاکی است مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به مراکز درمانی و بیمارستانهای تهران اعلام کرده اند، علت مرگ کشته شدگان در اعتراضات مردمی را تغییر دهند.

مقامات امنیتی رژیم از روسای بیمارستان ها خواسته اند علت اصلی مرگ را فوت در حین عمل جراحی، سکته قلبی یا مواردی از این قبیل اعلام نمایند.

این خواسته مقامات امنیتی رژیم با مخالفت شدید پزشکان و مسئولان مراکز درمانی و بیمارستانی تهران مواجه شده و این امر موجب اعتصاب کارکنان بیمارستان رسول اکرم تهران گردیده است.

اعلام پشتیبانی میلیونها کارگر در جهان با کارگران ایران

میلیون ها تن از کارگر جهان روز جمعه 5 تیر ماه برابر با 26 ماه ژوئن در پاسخ به فراخوان چهار اتحاديه بين‌المللی کارگری جهت پشتیبانی از کارگران ایران در مقابل سفارتخانه ها و دفاتر کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

میلیونها تن از کارگران کشورهای نيوزيلند، استراليا، ژاپن، هنگ کنگ، تايلند، اندونزی، هندوستان و دهها کشور اروپایی  از ساعات اولیه روز جمعه  اقدام به برگزار تجمع اعترای خود نمودند.

کارگران معترض در تجمعات میلیونی خود خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری فعالین کارگری، به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل کارگری و پایان دادن به بازداشت و سرکوب فعالین کارگری در ایران شدند.

جمعه  5 تيرماه 1388

نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری فنلاند در اعتراض به سرکوب کارگران ایران 

سازمان مرکزی اتحادیه های کارگری فنلاند، کنفدراسیون کارگران حرفه ای فنلاند و  کنفدراسیون اتحادیه های کارمندان حرفه ای و مدیریتی در نامه ای اعتراض شدید خود را نسبت سرکوب فعالین کارگری به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند.

در متن نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری فنلاند آمده است،

"اس. آ. کو"، "اس. تی. تی. کی" و "آکاوا" که 2 میلیون کارگر در فنلاند را نمایندگی میکنند، نگرانی سازمان های بین المللی کارگری را عمیقا درک میکنند و به اعتراضهای جهانی 26 ژوئن که تازه ترین اقدام کمپین مداوم جهانی برای کسب عدالت برای کارگران ایران و در دفاع از برسمیت شناختن حقوق اتحادیه ای آنهاست، می پیوندند.

در بخش دیگری از نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری فنلاند آمده است، ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اعضا، فعالین و رهبران دستگیر شده کارگری از جمله منصور اسانلو، ابراهیم مددی و فرزاد کمانگر، لغو احکام یک ساله زندان علیه 5 تن از اعضا سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و همچنین آزادی تمامی دستگیرشدگان اول ماه مه پارک لاله تهران می باشیم.

جمعه  5 تيرماه 1388

اعتصاب هزاران کارگر شهرداری شهر تورنتو در کانادا

هزاران تن از کارگران شهرداری شهر تورنتو کانادا اعتصاب گسترده ای را آغاز کردند.

کارگران شهرداری تورنتو از روز 3 تیر ماه در اعتراض به شرایط سخت کاری و کم بودن مبلغ دستمزدها اعتصاب خود را آغاز کرده اند.

کارگران معترض اعلام کردند تا دستیابی به مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

جمعه  05 تيرماه 1388

اطلاعیه فعالين بازداشت شده کارگری در بوکان:هادی تنومند، حسن رسولنژاد و احمد اسکی بغدادی

همچنانکه همه به خوبی واقفيم طبقه کارگر ايران امروزه از ابتدايی ترين حقوق خود محروم شده است. زندگی کارگران ايران از وضعيت مرفه و انسانی فرسنگها فاصله دارد، فقر و تنگدستی و در کنار آن تورم و عقب افتادن دستمزدهای آنان گاهاً تاچندين ماه متوالی رمق کارگران را گرفته است. علاوه بر تمامی اين معضلات طبقه کارگر از داشتن حق هرگونه اعتراض به وضعيت موجود خود محروم است و در صورت هر گونه اعتراضی جواب آن را با گلوله يا شلاق و زندان می دهند. کارگران ايران علی رغم اينکه در قانون کار ايران آمده است نمی توانند روز جهانی خود را تعطيل نموده و همراه با هم طبقه ايهای خود اين روز را جشن بگيرند. آنها سالهاست که حق متشکل شدن در تشکلهای واقعی  خود را ندارند تا جايی که ديگر حتی حرف زدن در مورداين نوع تشکلها مساوی است با زندان و شکنجه.

جرم ما فعالين کارگری بوکان نيز جز اين نبود که می خواستيم از حق و حقوق خود و هم طبقه ايهايمان  در مقابل اين تهاجمات دفاع کنيم. زندگی مان را با احضارهای پياپی به اطلاعات و دادگاه مختل نموده بودند آنهم در وضعيتی که برای سير کردن شکممان ۳۰ روز در ماه برايمان  بسيار کم بود  می بايست هر از چند گاهی در ادارات مذکور حضور می يافتيم و مورد بازجويی قرار می گرفتيم. اتهام ما را حضور در خانه برادر سيد غالب حسينی در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۸۸ و عضويت در کميته هماهنگی اعلام نمودند در کنار آن انگ تبليغ عليه امنيت نظام را نيز به پرونده ما اضافه نمودند. سرانجام به ما ابلاغ شد که بايد برای دادگاهی به دادگستری سنندج منتقل شويم چون پرونده مربوط به آنجا می باشد اما به جای دادگاه سر از بازداشت گاه اطلاعات سنندج در آورديم. در انجا نيز به مدت ۸ روز در اطلاعات سنندج مورد بازجويی و آزارو اذيت روحی و جسمی قرار گرفتيم و در اين مدت حتی خانواده هايمان از مکان زندانی شدن ما آگاه نبودند و ما نيز از حضور چند روزه آنان در جلوی دادگاه و اطلاعات برای کسب خبر از ما مطلع نبوديم. بعد از اين چند روز هم به مدت ۸ روز در قرنطينه زندان مرکزی در وضعيت اسفناکی ما را نگه داشتند تا سرانجام با رای دادگاه سنندج بعد از مدتها سرگردانی و تحمل فشار روحی و روانی با قيد وثيقه ۵ ميليون تومانی آزاد شديم.

به راستی جرم ما کارگران چه بود ؟ غير از اينکه خواهان يک زندگی انسانی برای خودمان هستيم حالا اين ديگر تقصير ما نيست که سر راه اين خواسته برحق ما هزاران مانع تراشيده می شود و تحمل دولت حاکم بسيار اندک است.

در طول بازداشت ما، اطلاع رسانی دوستان و رفقايمان و نيز تلاش آنها جهت کسب خبر از سرنوشت ما جای بس پررنگی داشت. آنها در آزادی ما سهم به سزايی را ايفا نمودند و ما از همين جا دست تمامی کسانی را که مصرانه و دلسوزانه برای آزادی ما تلاش نموده و آزادی ما فعالين کارگری را به عنوان گامی ديگر در مبارزات خود تلقی نموده و همواره پشتيبان ما بوده اند را به گرمی می فشاريم و به عزم بلند آنها درود می فرستيم.

کارگران اتحاد اتحاد

پيش به سوی تشکل واقعی کارگران

هادی تنومند، حسن رسولنژاد و احمد اسکی بغدادی       ۴/۵/۱۳۸۸

اخراج تمامی کارگران کارخانه تراکتور سازی کردستان

بر اساس خبر رسیده از شهر سنندج، کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان در صدد انتقال این کارخانه به شهر تبریز می باشد و این امر موجب اخراج تمامی کارگران این کارخانه خواهد شد.

کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان دلیل این امر را عدم پرداخت کمک هزینه های بانکی و نبود بازار کافی جهت فروش تراکتور های تولیدی این کارخانه اعلام کرده است.

لازم به ذکر است، کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان در راستای عملی کردن برنامه انتقال این کارخانه تاکنون 130 کارگر این کارخانه را اخراج و به 70 کارگر باقی مانده نیر اعلام نموده است، در روزهای آینده آنان نیز اخراج خواهند شد.

شنبه  06 تيرماه 1388

واکنش مسئولان زندان اوین به اعتراضات شبانه خانواده های بازداشتی ها:
با گذشت دو هفته از تجمع شبانه اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین، مسئولان زندان به ایشان هشدار داده اند که از تجمع در مقابل زندان دست بردارند، در غیر اینصورن ایشان نیز بازداشت خواهند شد. گزارشگر خبرنامه ندا خبر می دهد که علرغم این تهدید خانواده ها از متفرق شدن خودداری کرده و به تجمع خود ادامه داده اند.

عضو فراكسيون تعاون در مجلس در گفتگو با ايلنا:

وزارت تعاون با وزارتخانه‌هاي رفاه و كار ادغام مي‌شود

خبرگزاری ایلنا در تاریخ 6 تیر 88 گزارش میدهد: عضو فراكسيون تعاون در مجلس از ادغام وزارتخانه‌هاي تعان، رفاه و كار و امور اجتماعي در طرح كوچك‌سازي دولت از سوي نمايندگان مجلس خبر داد وگفت: اين طرح با قيد يك فوريت در صحن علني مجلس راي نياورد اما به صورت عادي در حال جريان است.
موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: علت آنكه نمايندگان با طرح يك فوريتي ادغام وزارتخانه‌ها مخالفت كردند نه به معناي مخالفت كلي با اين طرح است، بلكه معتقدند كه دولت بايد خود با ارائه لايحه‌ پيش‌بيني‌هاي لازم را در مورد ادغام وزارتخانه‌ها انجام دهد.
نماينده مردم بجنورد در مجلس هشتم اظهار داشت: اما آنچه كه مشخص است ظاهرا ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه، تعاون و كار و امور اجتماعي مدنظر دولت نيز هست.
وي با اشاره به اين‌كه ادغام وزارت تعاون به معناي سلب مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه نيست، گفت: مسئوليت‌ها همان مسئوليت‌هايي است كه تا كنون به اين وزارتخانه محول شده است كه در صورت ادغام نيز توسعه داده شود.
وي با اشاره به اظهارنظر دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها بيان داشت: رئيس‌جمهور نيز بر اصلاح ساختاري دولت تاكيد دارد و مجلس نيز با اين امر موافق است.
پايان پيام

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس:

ادعای کاهش بیکاری پذيرفتني نيست

خبرگزاری ایلنا در تاریخ 6 تیر 88 گزارش میدهد: هنگامی که روزانه خیل مراجعات جویندگان کار به دفاتر نمایندگی را شاهد هستیم نمی‌توانیم بپذیریم بیکاری کاهش یافته و تک رقمی شده است.

وزارت کار در پاسخ به این پرسش اعلام کرده‌اند که 17 هزار بیکار، آمار بالایی نیست، اما با توجه به جمعیت استان و در مقایسه با شرایط کلی استان مشاهده می‌شود که نه تنها آمار بالایی است بلکه زنگ خطری برای مسوولان است.
این عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هشتم با تاكید بر اینکه در حال حاضر یکی از معضلات دفاتر نمایندگی‌ها مراجعات غیرقابل پیش‌بینی بیکاران است، گفت: بیش از آنکه از تعداد مراجعات بیکاران شرمنده باشیم از اینکه نمی‌توانیم برای آنان شغل ایجاد کنیم، شرمنده می‌شویم.
وی با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد اشتغال در سطح استان آذربایجان غربی وجود دارد، گفت: امروزه در سطح استان 280 معدل وجود دارد که نه تنها اکتشافات در آن صورت نگرفته بلکه در فکر اکتشاف از آنها هم نیستند، بازارچه مرزی، منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی نداریم با توجه به اینکه استانی مرزی هستیم این درحالی است که منطقه سرو یکی از بهترین محل‌ها برای این مهم است و با مرکز ترکیه تنها 20 کیلومتر فاصله دارد.
ذاکر از ورود غیرقانونی و غیررسمی 300 کامیون حامل انواع کالا به ایران خبر داد و گفت: این کامیون‌ها انواع کالا را وارد کشور می‌کنند و انواع کالا را نیز از کشور خارج می‌کنند بدون آنکه شغلی ایجاد شده باشد واز طریق گمرک یا مناطق آزاد تجاری اقدام شود.
وی از صدها و هزاران فرصت شغلی که می‌تواند از این طریق ایجاد شود، خبر داد وگفت: هنگامی که این حجم از فرصت شغلی از سوی همسایگان ایران غارت می‌شود و مسوولان داخلی هم به آن توجهی ندارند چگونه می‌توانیم از کاهش بیکاری خبر دهیم.
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌توان گوشه‌ای نشست و انتظار اشتغالزایی از سوی دولت را داشت، گفت: بیکار نمی‌تواند و نباید دست روی دست بگذارد و سختی بکشد تا دولت برایش شغل ایجاد کند، بلکه باید به سوی بازار بخش خصوصی دقت و به فکر ایجاد اشتغال بود.
وی از ظرفیت قابل توجه اشتغال در بخش کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: باید جوانان از هر فرصتی برای اشتغال بهره ببرند، به جاي آنکه منتظر الطاف دولت، مدتی بیکاری بمانند.
پایان پیام

کشته شدن یک کاسبکار مرزی به دست ماموران رژیم

از شهر سلماس خبر می رسد، یک کاسبکار مرزی با نام "علی ابراهیمی" 23 ساله و اهل روستای "بروشخوران" بر اثر تیر اندازی نیروهای رژیم جانش را از دست داده است.

خبر رسیده حاکی است، "علی ابراهیمی" روز سه شنبه 2 تیر ماه در نوار مرزی شهرستان سلماس توسط ماموران امنیتی رژیم مورد هدف قرار گرفت.

نامبرده به بیمارستانی در شهر ارومیه انتقال یافت و روز جمعه 5 تیر ماه به علت شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

دیدار فعالان صنفی معلمان با خانواده ی آقای سلطانی و سهراب اعرابی

    عصر روز6 تیرماه 1388 فعالان و اعضای هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران،تهران با خانواده های آقای فتاح سلطانی وکیل معلمان و دانشجویان که هم اکنون خود دربازداشت می باشد و سهراب اعرابی که در اعتراضات دوره ی دهم انتخابات ریاست جمهوری به شهادت رسیددیدار کردند.
   در این دیدار که بیش از 30 نفر بودند،وبیشتر آنان از کسانی بودندکه خود به خاطر فعالیت های اجتماعی و صنفی هزینه هایی را پرداخته بودند.
در این دیدار خانم دهقان که خود از معلمان آموزش وپرورش است،در گوشه ی اتاق نشسته بود،و اندوهی پنهان  درضمیر خود داشت.به سخنان جمع حاضر گوش می داد،آقای عباس معارفی گفت: " سلطانی جوانمردیست که در راه آزادی و اندیشه تلاش می کند."
   در این دیدارخانم نقی ای ازسازمان معلمان ایران در تسکین و تمجیدجایگاه آقای سلطانی و  خانواده ی ایشان خطاب به خانم دهقان گفت: " اینها پیش قرآولان آزادی هستند،از اینکه شما را فعال می بینیم خوشحال هستیم.به دوستی با شما افتخار می کنیم،ارزشهای شما و همسر شما باعث افتخار ماست.
   در پایان خانم دهقان همسر آقای سلطانی گفت:بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر توجهی که به ماداشته اید.بی گمان کسانی که نگران مردم بوده اند،روزمردم خواهنددانست،که حق با کیست،چه کسانی راست گفته اند.من تعهد شما رامی ستایم،که با توجه به شرایط سخت امروزی دور هم جمع شدید و یادی از ما کرده اید.
    خانم دهقان گفت: آقای سلطانی همیشه می گفت برای من مهم نیست که موکل من درچه مذهبی هست،زن است مرداست کودک است،اراده ی خدا این است،که عدالت روی زمین اجرا بشود.  
   همسر آقای سلطانی درادامه افزود: اولویت من آقای سلطانی نیست،اولویت من جوانانی است که شناخته شده نیستند،و کسی را ندارند،و گمنام هستند. اولویت من کسانی است که خانواده هایشان نمی داندکجاهستند.
   امروزدغدغه ی همه ی ماحقوق انسانی است،برای ما بشر بودن مهم است،همه کسانی که می خواهنداراده ی خدا را درروی زمین اجربشود،به همین شیوه می اندیشند،برای ما بشر بودن و انسانبودن مهم است.ما نمی خواهیم حقوق انسانها پایمال بشود،زیرا این را خدا به ما آموخته است.
  خانم دهقان در باره ی وظیفه ی معلمان در این برهه از زمان گفت:تعهدی که درمعلمان وکانونهادیدم خوشحالم، بهترین کاراین است که معلمان اطلاع رسانی کنند،همینطور سرکشی کنند،یاد کنند از کسانی که دستگیر شده اند.
   خانم دهقان در باره ی آخرین خبرها گفت: ما دیروز با آقای سلطانی دیدار داشته ایم،گفته شده که برای آزادی آقای سلطانی  8،000،000،000  ریال وثیقه مشخص شده است،ماحتی 80میلیون تومان هم نداریم،  همچنین در دیرای که با آقای سلطانی داشتیم،خبر مرگ خواهر آقای سلطانی را نیز به ایشان رساندیم 
پس ازاین دیدار،معلمان واعضای کانون صنفی راهی منزل شهیدسهراب اعرابی شدند.
 اما چه غریبانه بود،چه دردمندانه بود،چه حسرت آور بود،خانه ی بی برادر.
   مادر سهراب حرف های ناگفته ی بسیار داشت،می دانستم تاکنون درخلوت ضمیرش آرام آرام هزار ان بار این شعر بابا طاهر عریان را زمزمه کرده است:
گلی که خوم بدادم پیچ وتابش       به آب دیدگانم دادم آبش
به درگاه الهی کی روا بی           گل از مو دیگری گیره گلابش
روزگاری چهار برادر در این خانه کوچک، در کنار هم فضای خانه را لبریز شادی و لبخند می کردند،دل مادر را ازسختی روزگار با شیرین کاری های خود شاد می کردند، قطرات مروارید اشک ،بر گوشه ی چشم مادر را با انگشتان خود می ربودند،تا لشکر غم بر دل مادر چیره نگردد.
خانه ای بود و امیدی و لبخندی ، دیگر هیچ...............!
کدام همسایه می داند،بردل مادری دردمند،از اندوه جوانش که اینک همبستر خاک است،چه می گذرد؟
کدام رهگذر با نگاهی می بیند،کوه اندوهی را بر دوش دل مادری که پرپر شدن جوانش را به تماشا ایستاده است؟
به دنیا پای نهاد پسری  تاشریک اندوه وشادی مادر ی باشد،
نامش را سهراب نهادند،
 بوی پروانه ی نوزادی اش هنوز بر سرزمین خاطرات مادر  پرپر میزند،
شیرینی کودکی هایش هنوز از خاطر مادر رخت برنبسته،
برزبان آوردن واژ های کودکی اش هنوز شیرین ترین خاطرات مادر است.
نااستواری گامهای کودکی اش هنوز زیباترین تصاویر ذهن مادر است!
قدکشیدنش را،
نخستین روز مدرسه اش،
جشن تولد 20 سالکی اش؟!
با لبانی خشک از ستم دیوان روزگار،
همچون هاجر
سراغ سهرابش را از کدامین اسیربگیرد؟!
چه کسی شایسته ی مرگ است؟؟!
 راستی ، چرا برخی پیامبران نابودی اند؟!
چرا برخی رسولان وحشت اند؟!
چرا برخی بذرافشان نیستی اند.؟!
جسدی بی روح ارمغان کدامین شیطان است؟
به مادری رنج کشیده؟؟!!
به مردمی فرو رفته در شگفتی و ناباوری؟
آیا اکنون جزعکسی بردیوار و خاطره ای در ذهن نشانی از سهراب نیست!
اما فردا چه خواهی کرد؟!
ای آدم کش؟!
با جوانان فردا؟!
 با تاریخ؟!
با انبوهی از لشکریان سهراب،
با برادرانی که هنوز مرگ سهراب را نشنیده اند؟!
 یا باور نکرده اند؟!
امافردا چه خواهی کرد؟!
 ای آدم کش؟!

منبع خبر : کانون صنفی معلمان ایران،تهران

شنبه  06 تيرماه 1388

اعتراض به فروش تجهیزات استراق سمع به جمهوری اسلامی
به دنبال انتشار گزارش‌هایی در باره فروش برخی تجهیزات بسیار پیشرفته از سوی شرکت های "نوکیا" و "زیمنس" آلمان به جمهوری اسلامی  این شرکت ها با انتقاد‌های شدیدی روبرو شده اند.


"کلادیا روت"، رئیس حزب سبزهای آلمان با انتقاد شدید از اقدام یک شرکت متعلق به زیمنس و نوکیا در فروش این گونه تجهیزات به دولت جمهوری اسلامی اظهار داشت، از آنجایی که مقام‌های این شرکت ‌ها می‌دانستند، از این گونه تجهیزات برای سرکوب مخالفان دولت جمهوری اسلامی استفاده می‌شود، برای همین آنها هم در اقدامات سرکوب‌گرانه مسئول هستند.

گزارش ها حاکی است این دستگاه ها می‌تواند به منظور استراق سمع در شبکه تلفن همراه و اینترنت مورد استفاده قرار گیرند.

کشته شدن یک کاسبکار مرزی به دست ماموران رژیم

از شهر سلماس خبر می رسد، یک کاسبکار مرزی با نام "علی ابراهیمی" 23 ساله و اهل روستای "بروشخوران" بر اثر تیر اندازی نیروهای رژیم جانش را از دست داده است.

خبر رسیده حاکی است، "علی ابراهیمی" روز سه شنبه 2 تیر ماه در نوار مرزی شهرستان سلماس توسط ماموران امنیتی رژیم مورد هدف قرار گرفت.

نامبرده به بیمارستانی در شهر ارومیه انتقال یافت و روز جمعه 5 تیر ماه به علت شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

اخراج تمامی کارگران کارخانه تراکتور سازی کردستان

بر اساس خبر رسیده از شهر سنندج، کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان در صدد انتقال این کارخانه به شهر تبریز می باشد و این امر موجب اخراج تمامی کارگران این کارخانه خواهد شد.

کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان دلیل این امر را عدم پرداخت کمک هزینه های بانکی و نبود بازار کافی جهت فروش تراکتور های تولیدی این کارخانه اعلام کرده است.

لازم به ذکر است، کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان در راستای عملی کردن برنامه انتقال این کارخانه تاکنون 130 کارگر این کارخانه را اخراج و به 70 کارگر باقی مانده نیر اعلام نموده است، در روزهای آینده آنان نیز اخراج خواهند شد.

 

توليد روزانه "دنا" به 40 درصد رسيد

در حال حاضر كارخانه لاستيك دنا با داشتن1800 كارگر، معادل40 درصد ظرفيت توليد اسمي خود در روز توليد دارد.

ايلنا: دبيراجرايي خانه‌كارگر استان فارس گفت: از زمان واگذاري مديريت كارخانه لاستيك "دنا" به دولت، توليدات اين كارخانه 10 تا 15 درصد افزايش داشته است.
علي راستگو در گفتگو با خبرنگار ايلنا، افزود: در حال حاضر اين كارخانه با داشتن1800 كارگر معادل 40 درصد ظرفيت توليد اسمي خود، در روز توليد دارد.
وي يادآور شد پيش از واگذاري اداره لاستيك دنا به دولت، اين كارخانه با مشكل تهيه مواد خام مواجه بود.
راستگو گفت: در حال حاضر كارخانه لاستيك دنا با مشكلاتي بدهي معوقه بانك، بيمه و دارايي كواجه است اما انتظار مي‌رود كه پس از تعطيلات پيشروي تابستاني اين مشكل برطرف شود.
وي مدعي شد: كارخانه لاستيك دنا كه در ارديبهشت‌ماه با دستور رئيس جمهوري اداره موقت آن به دولت سپرده شده بود ، به دليل سوء مديريت مديران گذشته دچار بحران شده بود.
پايان پيام

1388/4/6

نماينده قائم‌شهر در مجلس

كارفرمايان حقوق نيروي كار را تضييع مي‌كنند

به گزاری ایلنا در تاریخ 6 تیر 88 آمده است : عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از قراردادي صوري كه بين كارگر و كارفرما منعقد مي‌شود خبر داد و گفت: در حال حاضر معضل قرارداد موقت روز به روز در حال گسترش است و اين نوع قراردادها به ابزاري براي تضييع حقوق نيروي كار تبديل شده است.
به گزارش ايلنا، سيد علي ادياني‌راد از گزارش‌هايي خبر داد كه از سوي كارگران به عنوان اعتراض به عملكرد كارفرمايان به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود و گفت: در حال حاضر نيروي كار كشور به خصوص بيكاران با دو معضل اساسي دست به گريبان هستند اول اينكه بايد از طريق دوست و آشنا كاري براي خود پيدا كنند و دومين مرحله آن است كه از سوي كارفرما مورد استثمار قرار مي‌گيرند.
وي به تشريح هر يك از دو مورد فوق پرداخت و گفت: بر مبناي اصل 28 قانون اساسي،‌دولت وظيفه دارد با توجه به نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد جامعه امكان اشتغال به كار با شرايط مساوي را فراهم كند اما امروزه شرايط به گونه‌اي است كه بيكاري يك مشكل نيست بلكه معضلي بزرگ است كه به اين سادگي امكان حل آن متصور نيست و به راهكارها و برنامه‌هاي جدي‌تري نياز دارد.
نماينده قائم‌ِهر در مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه هرگز نبايد زحمات دولت‌ها را براي حل معضل بيكاري ناديده گرفت افزود: امروزه بيكاري، همه اقشار جامعه را هدف گرفته و به قشر يا گروه خاصي مختص نمي‌شود. اينكه بگوييم بيكاري فقط در بين بي‌سوادان، كم‌سوادان يا تحصيل‌كردگان است صحت ندارد بلكه همه اقشار با همه فرهنگ‌ها، توانمندي‌ها و ميزان تحصيلات، از معضل بيكاري رنج مي‌برند.
وي با انتقاد از تحصيلات دانشگاهي گفت: در كشور ما همه چيز به افراط يا تفريط است.گاهي از نبود تحصيل‌كرده رنج مي‌برديم و امروز معضل بيكاران تحصيل‌كرده دانشگاهي به يكي از اساسي‌ترين مشكلات تبديل شده است.
ادياني‌راد از ناهماهنگي دانشگاه‌ها با ظرفيت‌هاي موجود در بازار كار خبر داد و گفت: متاسافنه اكنون آنچه را كه آموزش مي‌دهند در بازار كار مورد نياز نيست به همين دليل اولين و بالاترين بيكاران تحصيل‌كرده افرادي در رشته‌هاي علوم انساني هستند.
وي در خصوص حمايت‌هاي قانوني از نيروي كار در قالب قوانين حمايتي همچون قانون كار گفت: امروزه هيچ چيز در بنگاه‌هاي اقتصادي رعايت نمي‌شود و دستمزدهاي ناچيز، ساعات كار غيرقانوني، قراردادهاي موقت سفيد امضا، به كار گرفتن افراد تحصيل‌كرده در مشاغل پايين و ده‌ها معضل ديگر حكايت از آن دارد كه نه تنها قانون كار بلكه هر قانون حمايتي ديگر به آساني ناديده گرفته مي‌شود.
ادياني‌راد نبود شغل را عاملي براي تضييع حقوق نيروي كار دانست و گفت: امروزه كارگر براي تامين نيازهاي خود و خانواده‌اش هر نوع خفت و خواري را تحمل مي‌كند و كارفرمايان نيز از اين موقعيت سوء استفاده مي‌كنند.
پايان پيام

احضار مجدد فعالین کارگری در شهرستان بوکان به اداره اطلاعات و دادگاه

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، در پی احضار مجدد "هادی تنومند"، "حسن رسول نژاد" و "احمد اسکی بغدادی" بعد از چند جلسه بازجویی در اداره اطلاعات بوکان و دادگاه این شهر، به دادگاه سنندج جهت ادامه دادگاهی منتقل شده اند.

در همین راستا روز پنجشنبه 4 تیر ماه "عمر مینایی" و روز شنبه 6 تیر ماه "کریم فاتح" و "رحمان کردار" از دیگر فعالین این شهر به اطلاعات فرا خوانده شدند و بعد از بازجویی به نامبردگان اعلام گردید، پرونده آنها تکمیل  و روز دوشنبه 8 تیر ماه از دادگاه بوکان به دادگاه سنندج منتقل خواهد شد.

دستگاه قضایی رژیم نامبردگان را به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، حضور آنها در منزل "غالب حسینی" و به اتهام  شرکت در مراسم  اول ماه مه سال 87 دستگیر و زندانی شده بود، مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.

يكشنبه  7 تيرماه 1388

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه نوشابه ساسان

کارفرمای کارخانه نوشابه سازی ساسان مدت 2 ماه است از پرداخت دستمزد کارگران این کارخانه خودداری می نماید.

گفته می شود موج جدیدی از اخراج کارگران در این کارخانه آغاز گردیده و کارگران جهت مقابله با آن اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی نموده اند.

کارگران تهدید نموده اند در صورت عدم توقف روند اخراج سازی ها و عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود، اعتصاب خواهند کرد.

يكشنبه  07 تيرماه 1388

اخراج 4 تن از کارگران شرکت ساختمانی رهگا

روز هشتم تیر ماه 4 تن از کارگران شرکت ساختمانی رهگا در ارومیه که در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه حقوقشان دست از کار کشیده بودند، با اخلالگر خوانده شدن از طرف کارفرما، از کار اخراج شدند. این کارگران به همراه 13 نفر دیگر از کارگران شرکت رهگا از روز هفتم تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های خود دست به اعتصاب زده بودند.شرکت رهگا پیمانکار ساختمان بانک صادرات مرکزی ارومیه است. کارفرمای این شرکت به کارگران گفته است که از این به بعد حقوق خود را با 3 ماه تاخیر دریافت خواهند کرد. این کارگران به صورت قراردادهای 3 ماهه به استخدام در آمده اند. کارفرما دلیل عدم پرداخت دستمزد را نبود نقدینگی بخاطر "شرایط غیر عادی کشور"! عنوان کرده و گفته است بین دریافت حقوق با سه ماه تاخیر و یا بیکاری یکی را انتخاب ک