یاد قربانیان هولوکاست را گرامی بداریم.

یوسف لنگرودی

     درجنگ جهانی دوم، چندین میلیون نفر یهودی، اسلاو، کولی،معلولین،کمونیست هاوهم جنس گرایان به وسیله نازیست های نژاد پرست دراروپا وسایرنقاط جهان به اسارت درآمدند وبه گفته محققین قریب به شش میلیون نفرازآنان- که بیش ترین شان یهودی بودند-  دراردوگاه های مرگ به ویژه آشویتس در لهستان،  ابتدا تحقیر وزجرداده شد ند وسپس دراتا ق ها ی گازقتل عام گردیدند و اجساد شان در کوره های آدم سوزی سوزانده شد. تا اینکه در اواخر جنگ، در روز بیست و هفتم ژانویه 1945 اردوگاه آشویتس به د ست نیروهای ارتش سرخ فتح شد و حدود پنجاه هزار نفری که بر اثر گرسنگی و بیماری های مزمن با مرگ دست و پنجه نرم می کردند، آزاد گرد ید ند.
همه کسانی که برای جهانی بهتر و فارغ از سرکوب، کشتار،اشغال و تجاوز می جنگند، نمی توانند  آن دوره وحشت وبی حرمتی علیه کرامت انسان را به فراموشی بسپارند و همیشه  خاطره قربانیان اردوگا ه آشویتس را گرامی می دارند.مخصوصا آنهایی که در ایران با یک رژیم به شدت سرکوبگرو قرون وسطا یی مبارزه می کنند، نباید اجازه دهند تا جوجه فاشیست ها ودلقک هایی مثل احمد ی نژاد و مرشدان او با کم بها دادن و ناچیز شمردن هولوکاست و انکارآن، اهداف پلید و فریب کارانه خود را پیش ببرند و حق حیات مردم یهود وموجودیت اسرائیل را تهدید و انکارکنند. همچنین نباید گذاشت تا دولت اسرائیل با سواستفاده از قربانیان هولوکاست وآنچه که بر یهودیان در جنگ جهانی دوم رفت، مردم فلسطین را به روز سیاه بنشاند و گستاخانه همه قوانین و معاهده های بین المللی را بااتکا به قدرتهای بزرگ، زیر پا بگذارد و هرگونه اعتراض و انتقاد به سیاست های اشغالگرانه و ضد انسانی خود علیه فلسطینی ها را به معنای ضدیت با قوم یهود و قربانیان جنایت نازیسم هیتلری معرفی کند. بی تردید سواستفاده از کسانی که در اردوگاههای مرگ و در جبهه های مبارزه علیه فاشیسم جان خود را از دست داده اند، به جز بی احترامی به آنان معنای دیگری ندارد.