آی بته، بته، بته/ سید علی بی بوته!

آی بته بته بته/ رژیم باید بیفته!

امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

اسفند۱۳۸۸

 

این شعارها پیام شعله افروز میلیون ها تن ازجوانان دختر و پسرشاد ،آوازخوان ورقصنده ایرانی ایست که درحلقه جنگ وگریزهای گریلایی شان درمراسم چهارشنبه سوری امسال (۱۳۸۸) درسراسر ایران زمین به نمایش خواهند گذاشت و شادمانانه به پیشواز نوروز دل افروز خواهند رفت. مبارک باد!

 

سرانجام رهبرمعظم مسلمین "سیدعلی خامنه ای" نیزوارد صحنه گردید ودربرابراجرای برپاداشتن آتش بازی چهارشنبه سوری فتوا فرمودند : " این مراسم علاوه برآنکه هیچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرروفساد زیادى است که مناسب است ازآنها اجتناب شود" (سایت های دولتی یکشنبه ۲۳اسفند برابر۱۴مارس) آنگاه که رهبراینگونه می فرمایند،جوانان خویشتن دارما،همه شوروشرمی شوند وآتش بیاران معرکه زنجیرپاره می کنند وفرمان می رانند که دستگیرمی کنیم ومتوقف می سازیم واعلام می دارند:" پليس کسانی راکه درشب چهارشنبه‌ی آخرسال بازداشت کند،احتمالاتاپايان نوروزرها نخواهد کرد....یا خودروهايی که درچهارشنبه سوری امسال توقيف شوند تا پايان تعطيلات متوقف خواهند بود".(سرداررادان جانشين فرمانده‌ی نيروی انتظامی )همه اینها نشانه های صف آرایی نظام برای رودرویی با مراسم چهارشنبه سوری وجشن های نوروزی سال۸۹ است.

اما امسال شعارهای که " عمود خیمه نظام " را نشانه گرفته اند. پایان زمستان جان سخت وگره خوردن آن با بهاردل افروزرا نیزپهلو می زند. چقدراین شعارها آشنا اند ؟جایگزین کردن شعارهای " آی بته، بته، بته/ سید علی بی بوته" ، " آی بته،بته، بته/ رژیم باید بیفته" به جای" زردی من از تو و سرخی تو از من"،مردم می گویند: باید سرخی را ازآتش برگرفت وبرسرحاکمان کُوفت و این جرثومه های بی بوته را ازپیش پای رُفت.

سال ها پیش سران نظام با گزینش " ستاد ویژه مقابله" با بسیج تمامی نیروی سرکوب شان درسطح محلات،هرکوی وبرزنی، امررودررویی با جوانان رابا هرگونه مظاهرشادی آفرین به خشونت می کشاندند. امسال دردل جنبش ضد استبدادی، ما با تلالوی این شعارها درذهن وزبان میلیون ها تن جوان ازدختروپسر،زن ومرد، پیروجوان،که شادی بخش جشن آشنایی خواهد بود که ازجنس " یوم الله " نبوده ونیست، روبروایم.این شادی وپایکوبی مردمان،نشان ازرودروریی آشکارجشن وسرورکهن ایرانی دربرابرسینه زنی وماتم وعزاداری وتاریک اندیشی است . جشنی برآمده ازاعیاد وسنت های دیرین ایرانی دربرابرصدورفتواهای ریزودرشت و" ممنوعیت "ارتجاع حاکم که همواره و طی۳۱سال خواهان این بودند تا مردم گرامی داشت اعیاد ملی را به فراموشی سپارند ولی هرسال پرشکوه ترازسال پیش دردرون وبرون از کشورپاس داشته شد.

نوروز۸۹ درراه است.جشن بهارطبیعت،بهانه ایست تا بعد اززمستانی دیگراز۳۱سال حکومت زورو ستم حاکمان مذهبی، میلیون ها ایرانی چند هفته ای را درجشن وسرورنوروزی، درصددند تا با خانه روبی ونوکردن خودوبا شادی وسرور،هرگونه ستم،سرکوب،سیاهی زندگی درجمهوری جانکاه اسلامی ایران رافراموش کنند. پیش قراول این جشن، همان چهارشنبه سوری است. پریدن ازهربوته آتش، نشان ازمقاومت دیرپایی نسل جوان ایرانی با کل نظام تاریک اندیش اسلامی داشته وریشه همپیوند با بن مایه همین مقاومت وجنگ وگریزهای گریلایی سال ها، ماهها، هفته ها وروزهای اخیرجوانان دراین روزرا به نمایش می گذارد.دراساس جشن وسرورچهارشنبه سوری ونوروزامسال، پاسخی قاطع علیه تاریک اندیشان جمهوری اسلامی ایران است.باید آن راشعله ورنمود ودردل هرکوی وبرزنی پرتوافکن ساخت. تاآتش بوته ها ی برافروخته،خرمن سوزوبسیج گر،دل هایی شود که برای شادی وشاد خواری دربرابرارتجاع می تپد وایستادگی و مقاومت جنبش ضد استبدادی را پله به پله به پیش می برند.

جمهوری اسلامی مُصراست ازتجمع میلیونی جوانان جلوگیری کند. چرا که می داند این مراسم می تواند یه خاطر خصلت غیرمتمرکز وسراسری خود،دردل جنبش عظیم میلیونی ضد استبدادی با پایداری و مقاومت توده ای به شعله ورشدن آتش کینه و خشم مردم برای فروریزاندن همه دیواره های توحش ووحشیگری نظام خونریزبدل گردد.اینجاست که ایستادگی ومقاومت باهدفمند شدن و سازمانیابی هسته های مقاومت درهرکوی وبرزنی درسطح محلات،می تواند شکاف را عمیق تر ساخته و پیشروی را ممکن گرداند. درامرسازمانگری این جشن فرخنده همه اقشارو لایه ها ومحرومین و طبقه فرودست و فعالان سازمانگر جنبش های اجتماعی،می توانند سهم بایسته ی خود را ایفاء کنند.

پیام هرجوان و نوجوانی که ازروی بوته آتش می پرد؛یاد: ندا- سهراب کیانوش- پروانه- امیر- رامین- محسن- ودهها تن دیگر،مبارزه با بیداد دین سالاران،حزب الله، ثارالله،لباس شخصی ها ودیگر ماموران امنیتی و نظامی رژیم خواهد بود.

پیام هرزن ومادری که ازروی آتش می پرد؛گره کردن مشت خود نه فقط دربرابرستم وجداسازی جنسی،بلکه درطلب وصول برابری حق وحقوق،شان ومنزلت اجتماعی و سیاسی، برابری اقتصادی و اجتماعی خود و رودررویی با قوانین قرون وسطایی نظام حاکم است.

پیام هرکارگری که " ممنوعیت" چهارشنبه سوری و نوروز را به برگزاری شکوهمند نوروزی با سفره های خالی ولی با صورتی سرخ و گزنده تبدیل می کند،واضح است: مبارزه برای وصول حقوق های معوقه،دستمزد کافی،حق زندگی،حق تشکل و حق اعتصاب واجتماعات است.

هرکرد- ترک- ترکمن- عرب بلوچ، تیره وطایفه ای که ازستم ملی رنج می برد، مادامی که ازروی بوته آتش چهارشنبه سوری می پرد، بابرجسته ساختن خواست های ویژه ملی وبرخورداری ازاتحاد داوطلبانه زندگی درجغرافیای ایران، شادی را زمزمه می کنند وبه استقبال نوروزمی روند.

هرجوان،هردانش آموزدختروپسر،هرمعلم،هر استاد دانشگاه،هرپرستار،هراخراجی ازکاروبیکار،هر مادرو پدر،هرکاسب وشاغل، هرروستایی وشهری که از بوته های آتش می پرند،حکم فقهی ولی وقی را نشانه می گیرند تا پایه های بی بنیان حاکمیت اش را بیش ازپیش بلرزانند.

می توان تمامی جامعه ازخانه تا کوچه وخیابان،ازخانه تا مدرسه، ازکارخانه تا دانشگاه،با برپایی کُوپه های آتش، شعله مقاومتی برافروزاند تا زبانه های سرخ فام آن، دامنه نهاد های فتنه وفساد وتباهی رژیم را به عقب نشینی کشاند.

می توان مراسم چهارشنبه سوری،نوروزوسیزده بدرامسال را با شادی و لذت و همراهی پرشمار توده ای با مادران خاوران ومادران عزا درپارک لاله به سکوی پرشی برای هماهنگ کردن مبارزات گسترده توده ای بدل ساخت.

می توان ازاین ایام برای مستحکم کردن ارتباطات همه اقشارمحروم و زحمتکش جامعه جوان و ایجاد شبکه های مستقل اطلاع رسانی و تدارک هسته های مقاومت مستقل جوانان هرمحله کشاند و آتش تداوم مبارزه با حاکمان زور مداررا نقشه مند ومستمرساخت .

می توان هرکُوی و برزن را به میدان همبستگی با کارگران ایران که تاپایان سال۸۸ تقریبا هرروزسال، اعتراضی علیه عدم دریافت حقوق های معوقه،علیه فقر، بدبختی،علیه تعطیلی کارخانه واخراج، مبارزه علیه ستم کارفرماو دولت و دفاع ازحقوق قانونی خود بدل ساخته اند ، تبدیل نمود و با اتحاد خویش دامن گستر مبارزات آنان شد.

وسرانجام باید دربرابردستگاه سرکوب تمامیت نظام، مقاومت مستقل مردمان ایران را مستحکم و متشکل ساخت، ابتکارعمل در صحنه سیاست را ازبالایی ها گرفت و قدرت بسیج و اعمال نظر پایینی ها را نشان داد. نشان داد تنها با مشارکت وهمگامی توده میلیونی بیکاران، کارگزان شهری و روستایی، جوانان، دانشجویان، معلمان، پرستاران و روشنفکران مترقی و همراه مردم که تا به امروز حاضر نشدند" برسر آن سفره خون آلود بنشینند"، نیروی سرکوب رژیم را فلج کرد وحاکمیت نظام راغیرممکن وابران را برای حاکمیت عظیم مردم ممکن ساخت. نه خدا، نه شاه،نه محاصره اقتصادی اوباما و کشورهای معظم سرمایه داری جهانی، چاره کارنیست. این امرتنها با نیروی شگرف مردمان ایران ومبارزات سازمانیافته ومستقل ومتشکل، یکایک و متحد آنان حاضل می گردد.

 

بهار آزادی در راه است. نوروز ۱۳۸۹ بر همگان مبارک باد!