آرشیو رادیو تلویزیون راه کارگر سال ۲۰۱۰

فایل های مجزای برنامه ها ی رادیو راه کارگر – جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۲ ژا نویه ۲۰۱۰


رادیو سپهر :
مصاحبه با محمدرضا شالگونی جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۲ ژا نویه ۲۰۱۰ پیرامون ارزیابی از توازن قوا در شرایط حاضر، جایگاه پلاتفرم و ضرورت گسترش دامنه ی جنبش توده ای

تلویزیون آسو سات:
مصاحبه با محمدرضا شالگونی درباره مناظره های تلویون رژیم جمهوری اسلامی، تهدید خواص حکومت توسط خامنه ای ، شکاف های درونی جناح اصول گرا، در بیست و دوم بهمن آیا مردم دوباره به میدان خواهند آمد، تاثیر محاصر ه اقتصادی بر روی مبارزات مردم


فایل های مجزای برنامه ها ی رادیو راه کارگر – چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۸۸- ۲۰ ژانویه ۲۰۱۰


تلویزیون آسو سات:
مصاحبه با روبن مارکاریان درباره اختلاف روش در میان اصولگرایان در مورد نحوه سرکوب جنبش آرایش قوا در جنبش توده ای، نتایج کنفراس پنج به اضافه یک


فایل های مجزای برنامه ها ی رادیو راه کارگر – جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸- ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰رادیو سپهر :
مصاحبه با محمدرضا شالگونی جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ - ۱۵ ژا نویه ۲۰۱۰ پیرامون یادداشتهای وی تحت عنوان “ملاحظاتی در باره جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران” مندرج در سایت سازمان کار گران انقلابی ایران (راه کارگر)


فایل های مجزای برنامه ها ی رادیو راه کارگر – چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۸۸ - ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰تلویزیون آسو سات:
مصاحبه با محمدرضا شالگونی درباره اعدام فصیح یاسمنی و سرکوب ها، اختلافات درونی رژیم اسلامی و بیانیه پنج نفر در حمایت از بیانیه پنج ماده ای میرحسین موسوی


فایل های مجزای برنامه ها ی رادیو راه کارگر – جمعه ۱۸ دی ماه ۱۳۸۸ - ۸ ژانویه ۲۰۱۰
فایل های مجزای برنامه ها ی رادیو راه کارگر – روز چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۸ - ۶ ژانویه ۲۰۱۰