آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۹
آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۸
آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۷
آرشیو دیدگاهها تا آخر سال ٢٠٠٦


دیدگاهها در مورد مرگ منتظری

مهدی اصلانی

یوسف لنگرودی

رهام تيرداد

شادی صدر

امین حصوری

صادق افروز

محمد رضا شالگونی

رامبو – 3 ؛ شکست خورده های امپریالیستی در افغانستان ؛ جنایت میکنند
کاوه آزادی

به مناسبت 60 امین سالگرد انقلاب چین
نویسنده : دنیس کاسوت / ترجمه :صادق افروز

آیا آمریکا قصد تجزیه پاکستان را دارد ؟
یونس پارسا بناب

درخواستی خاضعانه از تمامِ زنانِ ایران ‌زمین
شهلا لاهیجی / 10 مهر 1388

هنگامی که رفقای ما دون قرمز ما قورباغه را زین کرده ومیخواهند به دریا بزنند...
کاوه آزادی

پدیده ای شوم به نام شرف و ناموس در دست اسلامیان حاکم بر ایران
شناخت درد نیمه ی درمان است
کاوه آزادی

دو انحراف درجنبش
محمد حسین

نیروی کار ، ایمنی و مناسبات اجتماعی واپس گرا
ناصر آغاجری

یک نیروی ضعیف چگونه می تواند بر نیرویی قوی تر از خودش پیروز شود؟
احمد پوری

سرمایه داری, سوسیالیسم و محیط زیست
نویسنده: کوین نانس/برگردان: آرمان پویان

جنبش همگانی اخیر : ویژگی ها ، راهکارها و یک بدیل پیشنهادی
یونس پارسا بناب

جنبش مردمی و جناحهای مختلف حکومت
علیرضا ثقفی خراسانی

ماهیت طبقاتی رژیم
نوشته تراب ثالث مترجم رامین جوان

یکبار شکست، دوبار شکست؛ ولی بار سوم هرگز !
آروین راستین

بحران عمومی نظام سرمایه و موقعیت چین
يونس پارسا بناب

سخنرانی اوبا و حقه بازی لیبرمان
ویچسلاو تتیوکین ، ترجمه: ا. م. شیری

بیانیه دوم زنان دیگر
آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۸
آرشیو دیدگاهها سال ۲۰۰۷
آرشیو دیدگاهها تا آخر سال ٢٠٠٦